Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2002 z dne 28. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2002 z dne 28. 11. 2002

Kazalo

5123. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, stran 11592.

Na podlagi 14. in 15. člena zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92), 1. in 3. člena zakona o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet (Uradni list RS, št. 48/92), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 36/99 – odl. US, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. US, in 51/02) in 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 36. redni seji dne 25. 9. 2002 sprejel
P R A V I L A
za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnikov Občine Sevnica v volilno telo 20. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta ter postopek določitve kandidata za člana državnega sveta.
2. člen
Glede na določbe 40. in 41. člena zakona o državnem svetu izvoli občinski svet v volilno telo za volitve člana državnega sveta štiri predstavnike (v nadaljevanju: elektorji) ter določi enega kandidata za člana državnega sveta.
3. člen
Postopek izvolitve elektorjev in določitve kandidata za člana državnega sveta obsega:
– predlaganje kandidatov za elektorje in izvolitev štirih elektorjev ter
– predlaganje kandidatov za člana državnega sveta in določitev enega kandidata za člana državnega sveta.
4. člen
Kandidate za elektorje oziroma za člana državnega sveta lahko predlaga skupina najmanj treh članov občinskega sveta (v nadaljevanju: predlagatelj).
Vsaka kandidatura mora vsebovati: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega bivališča.
5. člen
Predlagatelj iz prejšnjega člena lahko predlaga največ toliko kandidatov za elektorje, kolikor se jih voli – štiri. Predlagatelj mora kandidata seznaniti s kandidaturo.
Predlagatelj iz prejšnjega člena lahko predlaga največ enega kandidata za člana državnega sveta. Predlogu mora biti priloženo pisno soglasje kandidata.
6. člen
Predloge kandidatov za elektorje oziroma za člane državnega sveta posredujejo predlagatelji Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem redu in ga posreduje občinskemu svetu. Na podlagi seznama kandidatov pripravi občinska uprava glasovnice za izvolitev elektorjev in za določitev kandidata za člana državnega sveta.
7. člen
Elektorje se voli na seji občinskega sveta s tajnim glasovanjem.
Glasuje se z glasovnicami. Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem vrstnem redu.
Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata tako, da obkroži zaporedno številko pred največ toliko kandidati, kolikor se izvoli elektorjev – štiri.
Izvoljeni so kandidati, ki so prejeli največ glasov.
8. člen
Kandidata za člana državnega sveta se določi s tajnim glasovanjem.
Glasuje se z glasovnicami. Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem vrstnem redu.
Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata tako, da obkroži zaporedno številko pred enim kandidatom za člana državnega sveta.
Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ glasov.
9. člen
V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za elektorje pri glasovanju prejela enako najvišje oziroma najnižje za izvolitev potrebno število glasov, odloči o izvolitvi oziroma o določitvi žreb, ki ga volilna komisija opravi takoj na seji občinskega sveta.
V primeru določitve kandidata za člana državnega sveta, ko po prvem glasovanju dva ali več kandidatov dobita enako število glasov, se opravi še drugi krog glasovanja, po drugem krogu glasovanja pa v primeru enakega števila glasov o kandidatu odloči žreb.
10. člen
Tajno glasovanje za izvolitev elektorjev in določitev kandidata za člana državnega sveta se izvede v skladu z določbami poslovnika Občinskega sveta občine Sevnica, ki veljajo za tajno glasovanje.
11. člen
Predstavnik lokalne skupnosti – Občine Sevnica mora najpozneje trideseti dan pred dnem volitev članov državnega sveta predložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenih elektorjev ter kandidaturo za člana državnega sveta, skupaj z zapisnikom in potrebnimi prilogami.
12. člen
Ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, zato jih občinski svet sprejme z dvotretjinsko večino navzočih članov.
13. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta in se uporabljajo tudi za volitve članov državnega sveta 27. 11. 2002.
14. člen
Z dnem sprejema teh pravil prenehajo veljati pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta št. 00800-0004/97 z dne 24. 9. 1997.
Št. 00605-0002/2002
Sevnica, dne 25. septembra 2002.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.