Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2002 z dne 4. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2002 z dne 4. 11. 2002

Kazalo

4689. Pravilnik o dodeljevanju enkratne socialne pomoči v Občini Videm, stran 10258.

Na podlagi 99. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 in 41/99) in 16. člena statuta Občine Videm (Uradni list RS, št 18/99 in 117/00) je Občinski svet občine Videm na 35. redni seji dne 9. 10. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju enkratne socialne pomoči v Občini Videm
1. člen
S tem pravilnikom se določijo upravičenci, kriteriji za določitev višine enkratne socialne pomoči (v nadaljevanju: pomoč) in postopek dodeljevanja in izplačevanja enkratne socialne pomoči v Občini Videm (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Do enkratne občinske socialne pomoči so upravičeni občani Občine Videm, s stalnim prebivališčem v Občini Videm in jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.
3. člen
Kriterij za določitev višine pomoči je minimalni dohodek posameznika oziroma družine (v nadaljevanju: minimalni dohodek), katerega višina se določi po merilih zakona, ki ureja socialno varstvo (v nadaljevanju: zakon). V izjemnih primerih je za premostitev materialne ogroženosti mogoče dodeliti enkratno socialno pomoč tudi takrat, ko občan presega cenzus po zakonu o socialnem varstvu.
4. člen
Enkratna socialna pomoč je namenjena:
– nakupu šolskih potrebščin,
– doplačilu šole v naravi,
– za nakup ozimnice, kurjave in drugih nujno potrebnih dobrin,
– letovanju socialno ogroženih otrok,
– doplačilu zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne, pa jih ne pokriva ZZZS,
– za sofinanciranje plačila najemnine za stanovanje,
– za plačilo pogrebnih stroškov.
5. člen
Enkratno socialno pomoč lahko sprejmejo upravičenci enkrat letno in le za enega izmed namenov iz 4. člena.
6. člen
Kriterij za dodelitev pomoči je cenzus, določen v 26. členu zakona o socialnem varstvu, ki je lahko povečan za 50%, ob upoštevanju socialnih razmer upravičenca.
Predlog za dodelitev pomoči pripravi odbor za socialna vprašanja občine v sodelovanju s Centrom za socialno delo Ptuj.
O upravičenosti in višini pomoči odloča občinski svet.
Pomoč se praviloma izplačuje v denarni obliki, v primeru, da se oceni, da pomoč ne bi bila namensko porabljena pa se le-ta izplača v naravi (naročilnica).
7. člen
Denarna pomoč se lahko upravičencem dodeli v nižjem znesku, kot bi mu pripadala po tem pravilniku, ali se mu ne dodeli, če:
– se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov,
– se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski člani po zakonu o socialnem varstvu, pa pridobivajo dohodke iz 27. člena zakona o socialnem varstvu skupaj z upravičencem. Občinska uprava lahko upravičencu do pomoči, posamezniku ali družini, uporabi prosto presojo glede na dodelitev ali zavrnitev upravičenosti do pomoči.
8. člen
Izjemoma, in sicer ob izredno težki materialni ogroženosti posameznika ali družine, je mogoče dodeliti pomoč za premostitev trenutne materialne ogroženosti tudi takrat, ko dohodek občana presega cenzus po 2. členu tega pravilnika, vendar ne več kot za 100%.
9. člen.
Do plačila oziroma doplačila pogrebnih stroškov je upravičen pokojnik, ki je bil prejemnik socialne denarne pomoči po zakonu o socialnem varstvu in nima zavezancev, ki bi ga po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 89) v času njegovega življenja bili dolžni preživljati.
10. člen
Zavezanci, ki so po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih bili v času njegovega življenja dolžni preživljati pokojnika, so oproščeni plačila ali doplačila pogrebnih stroškov v primeru, ko njihovi dohodki ne dosegajo dohodkov po 26. členu zakona o socialnem varstvu, povečanih za 100%.
11. člen
Kljub izkazanemu dohodku lahko občina odkloni plačilo pogrebnih stroškov, na podlagi ocene dejanskih razmer zavezancev. Kolikor je pokojnik svoje premoženje pred smrtjo predal drugi osebi ali dedičem, ni upravičen do povračila pogrebnih stroškov, kot tudi v primeru, da je pokojnik lastnik nepremičnega ali premičnega premoženja.
12. člen
V primeru, da je pokojnik lastnik nepremičnega in premičnega premoženja in dediči niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov, jih za pokojnika poravna občina. V tem primeru občina priglasi terjatev iz naslova plačila pogrebnih stroškov v zapuščinskem postopku.
13. člen
Za pokojnika se povrnejo najnujnejša pogrebna oprema in storitve v višini, kot to priznava in izplačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, razen v primeru ko se odbor za socialna vprašanja na podlagi dejanske situacije ne odloči, da se stroški najnujnejše pogrebne opreme in storitev plačajo v celoti.
14. člen
Občani vlagajo zahtevke za dodelitev pomoči na obrazcu iz priloge tega pravilnika na upravo Občine Videm (obrazec je priloga tega pravilnika).
Vlogi morajo priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom in tem pravilnikom.
15. člen
V postopku dodelitve pomoči (v nadaljevanju: postopek) se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek, kolikor ni s tem pravilnikom drugače določeno. Pri odločanju o dodelitvi pomoči se poleg določb tega pravilnika smiselno uporabljajo tiste določbe zakona, ki urejajo socialno varstvo in se nanašajo ne denarno socialno pomoč.
16. člen
Sredstva za pomoči se zagotovijo v vsakoletnem proračunu Občine Videm.
17. člen
Upravičenci vlagajo vloge za dodelitev pomoči na upravo Občine Videm od 1. 1. do 1. 11. tekočega leta.
18. člen
Zoper odločbo prve stopnje je dovoljena pisna pritožba, v petnajstih dneh od vročitve odločbe na naslov: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju.
O pritožbi zoper odločbo odloči župan Občine Videm.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-01-848/02-11
Videm pri Ptuju, dne 15. oktobra 2002.
Župan
Občine Videm
Franc Kirbiš, inž. l. r.