Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2002 z dne 4. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2002 z dne 4. 11. 2002

Kazalo

4688. Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence, stran 10258.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 51/02), zakona o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 65/93, 71/94, 73/95) in 16. člena statuta Občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99, 117/00) je Občinski svet občine Videm na 35. redni seji dne 9. 10. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratnem prispevku za novorojence
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratnega prispevka za novorojence družinam z območja Občine Videm, določa upravičence, višino enkratnega prispevka, pogoje in postopek dodelitve prispevka.
2. člen
Upravičenec po tem pravilniku je eden od staršev novorojenca, če sta z otrokom državljana RS in imata stalno prebivališče na območju Občine Videm. Če starša ne živita skupaj, uveljavlja pravico do enkratnega prispevka tisti od staršev, pri katerem otrok živi.
3. člen
Občinska uprava v sodelovanju s patronažno službo, obvesti upravičence o njihovi pravici do enkratnega prispevka za novorojence po tem pravilniku.
4. člen
Enkraten prispevek za prvega novorojenca je knjiga, za vsakega naslednjega novorojenca pa enkraten prispevek v višini 10.000 SIT.
O spremembi višine enkratnega prispevka odloča na predlog odbora za socialna vprašanja občinski svet.
5. člen
Upravičenec uveljavlja pravico do enkratnega prispevka za novorojenca z vlogo. Rok za vložitev vloge je štiri mesece od dne otrokovega rojstva. Po preteku tega roka se vloga zavrže kot prepozna.
6. člen
V vlogi iz prejšnjega člena upravičenec navede podatke o državljanstvu in stalnem prebivališču zase in za novorojenca.
Obvezne priloge so:
– kopijo osebnega dokumenta upravičenca,
– rojstni list novorojenca,
– potrdilo o stalnem prebivališču za upravičenca in novorojenca.
7. člen
Enkraten prispevek se dodeli v funkcionalni obliki, za korist novorojenca.
8. člen
Sredstva se zagotovijo s proračunom Občine Videm.
9. člen
Enkraten prispevek se upravičencu odobri s sklepom na podlagi pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence, ki ga izda občinska uprava. Zoper sklep je dopusten ugovor v roku osem dni po vročitvi. O ugovoru odloča župan.
10. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 031-01-849/02-11
Videm pri Ptuju, dne 15. oktobra 2002.
Župan
Občine Videm
Franc Kirbiš, inž. l. r.