Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2002 z dne 4. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2002 z dne 4. 11. 2002

Kazalo

4681. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 - dopolnjen 2001, stran 10252.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00), 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorske novice, št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na 2. izredni seji dne 24. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – dopolnjen 2001
1. člen
(uvodna določba)
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave Primorske novice, št. 30/87 in 36/90; v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan) in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradne objave Primorske novice, št. 30/87; v nadaljnjem besedilu: družbeni plan), objavljen v Uradnem listu RS, št. 7/99, ki se nanašajo na opredelitev opredelitev novih stavbnih zemljišč za naselja in mejne prehode v območju krajevnih skupnosti Jelšane, Starod in Novokračine ter za po en poseg v naseljih Harije in Vrbica, in sicer:
– razširitev ureditvenega območja naselja Jelšane za gradnjo nove osnovne šole ter za širitev ureditvenih območij naselij v krajevnih skupnostih Jelšane, Novokračine in Starod za preostalo gradnjo,
– določitev lokacij za maloobmejna prehoda z Republiko Hrvaško Novokračine in Starod,
– razširitev mednarodnega mejnega prehoda Jelšane,
– razširitev ureditvenega območja naselij Harije in Vrbica za po en poseg.
Kartografski del in kartografska dokumentacija k odloku predstavljata prikaz vseh sprememb in dopolnitev planskih aktov, ki so navedeni v prvem odstavku tega člena.
2. člen
(spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana) tekstualni del
(1) V poglavju 9. POSELITEV se preglednica v točki IB 1 Brkini in dolina reke Reke na koncu besedila dopolni z alineama:
– 63 I Maloobmejni mejni prehod Novokračine infrastruktura PUP,
– 63 I Maloobmejni mejni prehod Starod 1 infrastruktura PUP.
(2) V poglavju 9. POSELITEV se v točki 9.3. Razvojne naloge se alinea “lokalna središča” spremeni in dopolni tako, da se v celoti glasi:
– lokalna središča:
Pregraje, Jelšane, Kuteževo, Podgraje, Zabiče bomo razvili v lokalna središča, ki bodo oskrbna središča za gravitacijsko zaledje. V Jelšanah se zgradi nova osnovna šola.
(3) V poglavju 10. PROMET v točki 10.1.3. Razvojne naloge se drugi odstavek dopolni tako, da se v celoti glasi:
Predvideva se izgradnja dveh maloobmejnih prehodov z Republiko Hrvaško, in sicer Starod 1 in Novokračine. Obstoječi mednarodni mejni prehod Jelšane se poveča in preuredi.
(4) V poglavju 11. ZVEZE v točki 11.3. Razvojne naloge se za zadnjo alineo:
– gradnja naprav za kabelsko televizijo, doda nova, zadnja alinea:
– posodobitev telekomunikacijskega omrežja z vgradnjo optičnega kabla od telefonske centrale Podgrad do mednarodnega mejnega prehoda Starod.
(5) V poglavju 12. ENERGETIKA se pred zadnjim odstavkom “Posege v varovalnih pasovih....” doda nova točka 12.4. Koridorji daljnovodov in druge omejitve, ki se glasi:
Pri načrtovanju posegov v prostor bomo upoštevali naslednje širine elektroenergetskih koridorjev daljnovodov:
– za napetostni nivo 110 kV, tudi dvosistemski: 15 m obojestransko od osi daljnovoda,
– za napetostni nivo 220 kV: 20 m obojestransko od osi daljnovoda,
– za napetostni nivo 400 kV: 25 m obojestransko od osi daljnovoda.
Vse posege v koridorje obstoječih in predvidenih elektroenergetskih objektov je možno izvajati le s pismenim soglasjem gospodarske javne službe prenosa električne energije
(6) V poglavju 12. ENERGETIKA se na koncu poglavja doda besedilo, ki se glasi:
Občina se zavezuje, da bo izris karte Zasnova energetskega omrežja v standardnih barvah za posamezna napetostna območja daljnovodov njena organizacijska naloga, in sicer: za napetostni nivo 110 kV črna barva, za napetostni nivo 220 kV zelena barva in za napetostni nivo 400 kV rdeča barva. Vsi obstoječi daljnovodi se označijo s polno črto, predvideni daljnovodi pa s simbolom črta-pika-črta.
(7) V poglavju 12. ENERGETIKA se na koncu poglavja doda točka
12.4. PLINOVOD
Na območju Občine Ilirska Bistrica je predvidena trasa prenosnega magistralnega plinodova Kalce–Jelšane, ki je obvezno republiško izhodišče in se upošteva pri načrtovanju posegov v prostor.
Opomba: Vris prenosnega magistralnega plinodova Kalce–Jelšane se v teh spremembah in dopolnitvah planskih aktov Občine Ilirska Bistrica izvede za južni del Občine Ilirska Bistrica, in sicer za območje obravnavanih krajevnih skupnosti Starod, Jelšane in Novokračine. Občina se zavezuje, da bo vris in uskladitev trase magistralnega plinodova Kalce–Jelšane v preostalem območju občine njena organizacijska naloga.
3. člen
(spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana; kartografski del in kartografska dokumentacija)
(8) V kartografskem delu, ki je pripravljen na kartah (M 1: 25 000), se dopolni in spremeni vsebina kart:
– (1) kmetijstvo, gozdarstvo, rudarstvo in obstoječa stavbna zemljišča (nova območja stavbnih zemljišč),
– (7) urbano omrežje (nova območja stavbnih zemljišč),
– (9) energetsko omrežje (vris trase prenosnega magistralnega plinodova Kalce–Jelšane, vris novih predvidenih tras DV in/ali TP za maloobmejna mejna prehoda Starod 1 in Novokračine, za Osnovno šolo Jelšane in mejni prehod Jelšane)
(9) Kartografska dokumentacija je pripravljena na kartah PKN, M 1: 5.000. Dopolni se z vnosom novih stavbnih zemljišč v skladu s 1. in 2. členom tega odloka, in sicer na kartah:
– Ilirska Bistrica – 33 (širitev ureditvenega območja naselja Harije za gradnjo poslovilnega objekta pri pokopališču)
– Ilirska Bistrica – 36 (širitev ureditvenega območja naselja Vrbice za gradnjo hleva)
– Ilirska Bistrica – 43 (širitev ureditvenih območij naselij Pavlica In Studena gora)
– Kastav – 2 (ureditev maloobmejnega mejnega prehoda Starod 1)
– Kastav – 5 (razširitev ureditvenega območja naselja Jelšane za gradnjo nove osnovne šole)
– Kastav – 6 (razširitev mednarodnega mejnega prehoda Jelšane, razširitev ureditvenega območja naselja Jelšane za gradnjo nove osnovne šole in ureditev maloobmejnega mejnega prehoda Novokračine)
– Kastav – 7 (širitev ureditvenih območij naselij Sušak in Novokračine)
– Kastav – 8 (širitev ureditvenega območja naselja Fabci).
4. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-0003/01-231
Ilirska Bistrica, dne 24. oktobra 2002.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Franc Lipolt, univ. dipl. inž. kem. tehnol. l. r.