Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3769. Odlok o krajevnih, četrtnih in vaških skupnostih, stran 8494.

V skladu s 30. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 2. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99 in 76/02) je Občinski svet občine Škofljica na 7. izredni seji dne 20. 8. 2002 sprejel
O D L O K
o krajevnih, četrtnih in vaških skupnostih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja ustanovitev, organizacijo, pristojnosti in druge zadeve v zvezi z delovanjem krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti, ter število članov svetov krajevnih skupnosti in število članov v posameznih četrtnih in vaških odborih.
2. člen
Sveti in odbori so organi, ki zagotavljajo sodelovanje posameznih območij občine pri opravljanju javnih zadev v občini in so posvetovalna telesa občinskega sveta.
Občani preko svetov in odborov uresničujejo svoje skupne potrebe in interese.
II. OBMOČJA NA KATERIH SE USTANOVIJO SVETI IN ODBORI TER ŠTEVILO ČLANOV POSAMEZNIH SVETOV IN ODBOROV
3. člen
Na območju Občine Škofljica so tri krajevne skupnosti: Lavrica, Pijava Gorica in Želimlje.
Svet Krajevne skupnosti Lavrica šteje devet članov.
Svet Krajevne skupnosti Pijava Gorica šteje sedem članov.
Svet Krajevne skupnosti Želimlje šteje pet članov.
Na območju Občine Škofljica so štiri četrtne skupnosti: Pevčeva dolina – Hribi, Ravenska dolina, Žaga, Novo Lanišče.
Odbori četrtnih skupnosti štejejo pet članov.
Na območju Občine Škofljica je dvanajst vaških skupnosti: Orle, Lanišče, Zalog – Klanec, Glinek, Pleše, Dole – Reber, Gumnišče, Gorenje Blato, Gradišče nad Pijavo Gorico, Smrjene, Vrh nad Želimljami in Klada.
Odbori vaških skupnosti štejejo tri člane.
III. NALOGE SVETOV IN ODBOROV
4. člen
Pristojnosti svetov in odborov so:
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,
– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode,
– sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenje, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,
– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.),
– predlagajo programe javnih del,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,
– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,
– dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,
– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev na svojem območju, na področju urejanja prostora in varstva okolja,
– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,
– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja.
5. člen
Pobude, mnenja in predlogi svetov in odborov se posredujejo v pisni obliki občinski upravi. Občinska uprava jih prouči in po potrebi posreduje komisijam občinskega sveta ali neposredno občinskemu svetu. Pobude, mnenja in predlogi svetov in odborov niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere so pristojni občinski svet, župan in občinska uprava.
IV. PREDLAGANJE IN POTRDITEV ČLANOV SVETOV IN ODBOROV
6. člen
Člane svetov krajevnih skupnosti se voli na lokalnih volitvah skladno z zakonom o lokalnih volitvah.
Člane odborov četrtnih in vaških skupnosti imenuje in razrešuje občinski svet po predlogih, zbranih na zborih prebivalcev četrtnih ali vaških skupnosti ali na predlog komisije KVIAZ.
Mandat članov svetov in odborov traja do izteka mandata članov občinskega sveta, v katerem so bili potrjeni.
7. člen
Sveti in odbori imajo predsednika, ki ga izvolijo izmed svojih članov na svoji prvi seji.
Predsednik predstavlja in zastopa svet krajevne skupnosti oziroma odbor, skrbi in odgovarja za posredovanje odločitev sveta ali odbora, posreduje sklepe sveta oziroma odbora občinski upravi ter opravlja druge naloge, ki mu jih poverijo organi Občine Škofljica.
V. NAČIN DELA SVETOV IN ODBOROV
8. člen
Sveti in odbori delujejo in sprejemajo svoja stališča, mnenja, predloge na sejah. Seje so sklepčne, če je prisotna večina članov. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih članov.
9. člen
Prvo sejo skliče župan ali po njegovem pooblastilu podžupan ali svetnik občinskega sveta.
10. člen
O poteku seje sveta ali odbora se piše zapisnik, ki obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o udeležbi na seji, o predlogih, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in sklepih, ki so bili sprejeti.
VI. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem glasilu Občine Škofljica.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi vaškega odbora Orle (Uradno glasilo Občine Škofljica, št. 11/00).
Št. 01503/02/02/25-4
Škofljica, dne 21. avgusta 2002.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost