Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2002 z dne 5. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2002 z dne 5. 7. 2002

Kazalo

2839. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (ZPKSMS-A), stran 6110.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (ZPKSMS-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (ZPKSMS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. junija 2002.
Št. 001-22-79/02
Ljubljana, dne 2. julija 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREDLAGANJU KANDIDATOV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SODNIKE MEDNARODNIH SODIŠČ (ZPKSMS-A)
1. člen
V zakonu o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (Uradni list RS, št. 64/2001) se v tretjem odstavku 1. člena beseda “sodne“ nadomesti z besedo “pravosodne“.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se pred piko vstavi besedilo: “ali oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev za sodnika ustavnega sodišča“.
3. člen
V drugem odstavku 4. člena se besedilo “primeru predčasnega prenehanja mandata ali prejema poziva za predložitev kandidatov“ nadomesti z besedama “drugih primerih“.
4. člen
V 8. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Če je s pravili mednarodnega sodišča ali mednarodno pogodbo, ki obvezuje Republiko Slovenijo, določeno, da Republika Slovenija imenuje namestnika izvoljenega sodnika za odločanje v posamezni zadevi, ga določi Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, po pridobitvi mnenja sodnega sveta.“
5. člen
Za postopke predlaganja in izvolitve kandidatov za sodnike mednarodnega sodišča, v katerih je ministrstvo, pristojno za pravosodje, na temelju prvega odstavka 4. člena zakona že razpisalo prosto sodniško mesto, se uporabljajo določbe zakona, ki so veljale do uveljavitve tega zakona.
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 700-04/00-19/2
Ljubljana, dne 21. junija 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.