Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2002 z dne 19. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2002 z dne 19. 4. 2002

Kazalo

1632. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2001, stran 3405.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98, 70/00) in 16. člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave, št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na seji dne 28. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2001, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Sestavni del zaključnega računa so tudi sredstva rezervnega sklada.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov po zaključnem računu za leto 2001 znašajo:
– skupni prihodki               1.508,592.581 SIT
– skupni odhodki                1.560,575.114 SIT
– razlika med prihodki in odhodki        - 51,982.534 SIT
3. člen
Račun finančnih terjatev in naložb:
– prejeta vračila danih posojil in prodaja
kap. deležev                   27,711.243 SIT
– dana posojila                        –
– prejeta minus dana posojila           27,711.243 SIT
4. člen
Račun financiranja:
– zadolževanje                         –
– odplačilo dolga                 15,706.335 SIT
– zadolževanje minus odplačilo dolga       -15,706.335 SIT
5. člen
Skupni presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna za leto 2001 (z vključenim presežkom iz leta 2000 v višini 410,515.839) znaša 370,538.213 SIT in se vodi kot sredstva na računih in koristi za naloge, ki so opredeljene s proračunom 2002.
6. člen
Rezervni sklad izkazuje:
– stanje 1. 1. 2001                23,560.821 SIT
– prihodke v višini                 827.097 SIT
– odhodke v višini                13,704.201 SIT
– presežek prihodkov               10,683.717 SIT
Presežek prihodkov rezervnega sklada Občine Ilirska Bistrica po stanju 31. 12. 2001 v višini 10,683.717 SIT se vodi kot sredstva na računih in koristi za naloge v letu 2002.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.
Št. 40303-0001/02-220
Ilirska Bistrica, dne 28. marca 2002.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Franc Lipolt, univ. dipl. inž. kem. tehnol. l. r.