Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

360. Odlok o ustanovitvi fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (OdFIHO), stran 533.

Na podlagi drugega odstavka 8. člena zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96 in 47/97) in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95 – popr., 28/96 in 26/97) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. januarja 1998 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (OdFIHO)
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: fundacija) kot pravna oseba javnega prava ter se opredelijo njen namen, ustanovitveno premoženje, dejavnost, razpolaganje s prihodki, organizacija in druge določbe, pom embne za fundacijo.
2. člen
Ustanovitelj fundacije je Republika Slovenija.
3. člen
Ime fundacije: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji.
Skrajšano ime fundacije je: Fundacija za invalidske in humanitarne organizacije (FIHO).
Sedež fundacije je v prostorih Delniške družbe Loterije Slovenije, Ljubljana.
4. člen
Fundacija ima pečat okrogle oblike, premera 35 mm, z grbom Republike Slovenije v sredini, na obodu sta izpisana ime in sedež fundacije.
Fundacija ima pečat premera 20 mm z enakim besedilom.
Fundacija ima znak, ki se določi s pravili fundacije, in je sestavni del imena fundacije.
5. člen
Invalidske organizacije po tem aktu so invalidske organizacije po 64. členu zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92 – popr. in 42/94 – odločba US).
Humanitarne organizacije po tem aktu so dobrodelne organizacije po 62. členu in organizacije za samopomoč po 63. členu zakona iz prejšnjega odstavka.
6. člen
Ustanovitveno premoženje fundacije predstavlja 40% navadnih imenskih delnic, ki jih na podlagi 1. člena zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96 in 47/97) Loterija Slovenije, p.o. po preoblikovanju v delniško družbo, prenese v last in posest fundacije.
Nominalna vrednost ustanovitvenega premoženja na dan 1. 1. 1993 znaša 297,120.000 tolarjev.
Vrednost ustanovitvenega premoženja se lahko poveča na podlagi 7. člena zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije.
7. člen
Fundacija upravlja z ustanovitvenim premoženjem tako, da se njegova vrednost ne zmanjša, razen če tako zaradi izjemnega položaja odloči svet fundacije in k tej odločitvi da soglasje Državni zbor Republike Slovenije.
8. člen
Fundacija se ustanovi za trajne in splošnokoristne namene pri financiranju dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij na celotnem območju Republike Slovenije.
Fundacija je nepridobitna, njeno delo je javno.
9. člen
Fundacija upravlja s sredstvi, ki jih pridobiva s plačevanjem dajatev za prirejanje iger na srečo po določbah zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95), in sicer:
– s plačili koncesijskih dajatev za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo,
– s plačili koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo,
– s plačili dajatev za občasno prirejanje klasičnih iger na srečo.
Fundacija upravlja tudi s sredstvi, ki jih pridobiva z darili, volili in drugimi prihodki.
10. člen
Osnovna dejavnost fundacije, s katero bo uresničevala svoj namen, je financiranje oziroma sofinanciranje:
– izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij oziroma programov humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov,
– delovanja invalidskih oziroma humanitarnih organizacij,
– naložb v osnovna sredstva invalidskih oziroma humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.
11. člen
Svet fundacije ima 27 članov. Dva člana sta predstavnika Vlade Republike Slovenije in jih imenuje Vlada Republike Slovenije. 25 članov je predstavnikov uporabnikov in jih na predlog uporabnikov imenuje Državni zbor Republike Slovenije. Po enega predstavnika uporabnikov Državni zbor Republike Slovenije imenuje na predlog Rdečega križa Slovenije, Slovenskega karitasa in Gorske reševalne službe, 14 predstavnikov uporabnikov imenuje na predlog invalidskih organizacij, osem predstavnikov uporabnikov pa imenuje na predlog organizacij za samopomoč ljudi s posebnimi življenjskimi potrebami in drugih dobrodelnih organizacij.
12. člen
Prvo imenovanje članov sveta se opravi hkrati s sprejemom akta o ustanovitvi fundacije.
Svet fundacije izvoli predsednika izmed svojih članov. Svet fundacije izmed svojih članov izvoli tudi namestnika predsednika sveta fundacije, če je tako določeno s pravili fundacije.
Državni zbor Republike Slovenije 30 dni pred iztekom mandata članom sveta imenuje nov svet. Člani sveta so lahko ponovno imenovani.
Če svet ali posamezni član sveta ne izpolnjuje nalog, določenih z aktom o ustanovitvi fundacije ali s pravili oziroma delovanje ni v skladu z interesom fundacije, lahko Državni zbor Republike Slovenije oziroma Vlada Republike Slovenije predčasno razreši člana, ki ga je imenoval oziroma imenovala.
Državni zbor Republike Slovenije razreši tudi posameznega člana sveta, predstavnika invalidske oziroma humanitarne organizacije, če organizacija, katere predstavnik je, preneha delovati kot invalidska oziroma humanitarna organizacija.
13. člen
Svet fundacije sprejema pravila in druge splošne akte fundacije, določa finančni načrt in sprejema zaključni račun, določa merila in pogoje za uporabo sredstev fundacije za posamezne namene, odloča o razporejanju sredstev na posamezne uporabnike, upravlja s svojimi delnicami Loterije Slovenije, gospodari z nepremičninami in drugo lastnino fundacije, imenuje direktorja fundacije, daje ustanovitelju in direktorju fundacije predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja druge, z zakonom ali z aktom o ustanovitvi oziroma s pravili fundacije, določene zadeve.
K pravilom fundacije daje soglasje Državni zbor Republike Slovenije. Pravila fundacije se po pridobitvi soglasja Državnega zbora Republike Slovenije objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Svet je sklepčen, če se seje udeleži večina članov, in sprejema odločitve z večino glasov članov, razen v primerih, ko je s pravili fundacije določeno drugače.
14. člen
Poslovodni organ fundacije je direktor.
Direktorja imenuje svet za dobo petih let. K njegovem imenovanju daje soglasje Državni zbor Republike Slovenije.
Direktor organizira in vodi poslovanje fundacije, predstavlja in zastopa fundacijo in je odgovoren za zakonitost njenega dela.
Pogoje in postopek za imenovanje in razrešitev direktorja določajo pravila fundacije.
15. člen
Člani sveta in direktor opravljajo delo nepoklicno, imajo pa pravico do povračila potnih stroškov in dnevnic oziroma do sejnine.
Za povračilo stroškov se uporabljajo zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih, ki jih v Uradnem listu Republike Slovenije objavlja ministrstvo, pristojno za upravo.
Merila in pogoji za izplačevanje sejnine in povračila stroškov ter druga izplačila za člane organov fundacije se določijo s pravili fundacije.
16. člen
Fundacija uporablja sredstva za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v skladu s pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije, ki ga sprejme svet fundacije.
K pravilniku daje soglasje Državni zbor Republike Slovenije. Po pridobitvi soglasja Državnega zbora Republike Slovenije se pravilnik objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
17. člen
Fundacija mora voditi poslovne knjige ter izdelati letno poročilo v skladu s predpisi, ki določajo vodenje poslovnih knjig in izdelavo računovodskih poročil za zavode.
Enkrat letno, do konca marca, je fundacija dolžna predložiti poročilo o delu in finančnem poslovanju v preteklem koledarskem letu Državnemu zboru Republike Slovenije, Uradu Vlade Republike Slovenije za invalide in ministrstvu, pristojnemu za področje delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij.
Finančni nadzor nad poslovanjem fundacije opravlja Računsko sodišče.
18. člen
Podrobnejšo organizacijo, delovanje ter način pridobivanja in razpolaganje s prihodki fundacije določajo pravila, ki jih sprejme svet in začnejo veljati po pridobitvi soglasja Državnega zbora Republike Slovenije.
19. člen
Svet po razdelitvi delnic iz 6. člena tega akta obvesti o njeni denarni vrednosti Državni zbor Republike Slovenije in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Urad Vlade Republike Slovenije za invalide.
20. člen
Fundacija preneha, če premoženje ne zadošča za nadaljnja izpolnjevanja namena fundacije, in v drugih primerih, ko ustanovitelj ugotovi, da ni pogojev za nadaljnji obstoj fundacije.
O prenehanju fundacije odloči ustanovitelj.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Svet fundacije mora pravila fundacije sprejeti najkasneje v roku treh mesecev od ustanovitve fundacije.
Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije mora svet fundacije sprejeti najkasneje v roku šestih mesecev od ustanovitve fundacije.
22. člen
Do pridobitve soglasja Državnega zbora Republike Slovenije k pravilom fundacije Loterija Slovenije zagotovi opravljanje strokovnih in tehnično-administrativnih nalog fundacije v zvezi z njenim delovanjem na enak način, kot ga je zagotavljala za Loterijski svet.
Konstitutivno sejo sveta fundacije skliče dosedanji predsednik Loterijskega sveta.
Konstitutivna seja sveta fundacije mora biti sklicana v roku 30 dni po imenovanju članov sveta fundacije.
23. člen
Do sprejema pravil fundacije in imenovanja direktorja fundacije vodi delo fundacije vršilec dolžnosti direktorja, ki ga imenuje svet fundacije na svoji konstitutivni seji.
24. člen
Do pridobitve soglasja Državnega zbora Republike Slovenije k pravilniku o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije se smiselno uporabljajo določbe pravilnika o razporejanju loterijskih sredstev za socialno humanitarne in športne dejavnosti na posamezne organizacije, ki ga je Loterijski svet sprejel na 5. seji dne 23. 7. 1991, na 17. seji dne 18. 9. 1992, na 19. seji dne 25. 10. 1995 in na 29. seji dne 18. 12. 1996, kolikor s tem aktom ni drugače določeno, razen določb III. poglavja pravilnika.
Določbe 7. člena pravilnika iz prejšnjega odstavka se do pridobitve soglasja Državnega zbora Republike Slovenije k pravilniku o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije smiselno uporabljajo za invalidske in humanitarne organizacije, navedene v tem členu, in druge invalidske in humanitarne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje iz 25. člena tega odloka.
25. člen
Na predlog invalidskih organizacij Državni zbor Republike Slovenije za člane prvega sveta fundacije imenuje 14 predstavnikov invalidskih organizacij, ki:
– so po uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 33/95 in 15/96) razvrščene pod šifro dejavnosti N/85.322;
– izvajajo posebne socialne programe in storitve na državni ravni;
– v katere se lahko vključijo invalidi s celotnega območja države.
Na predlog humanitarnih organizacij in organizacij za samopomoč Državni zbor Republike Slovenije za člane prvega sveta fundacije imenuje osem predstavnikov humanitarnih organizacij (dobrodelnih organizacij in organizacij za samopomoč), ki:
– so po uredbi iz prve alinee prejšnjega odstavka razvrščene pod šifro dejavnosti N/85.323 in N/85.324;
– izvajajo programe za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov in
– v katere se lahko vključijo posamezniki s celotnega območja države.
26. člen
Denarna sredstva za financiranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij, ki so bila od sprejetja zakona o igrah na srečo zadržana na žiro račun št. 50100-699-000-0990716 Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve oziroma vplačana na žiro račun št. 50100-840-061-62296 Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in še ne prenešena na žiro račun 50100-699-000-0990716 ter vsa naknadno prispela sredstva, ki pripadajo tej fundaciji in se nakažejo na enega od navedenih žiro računov, se v osmih dneh po uveljavitvi tega odloka oziroma odprtju žiro računa fundacije nakažejo na njen žiro račun.
27. člen
Dajatve iz tretje alinee 9. člena tega odloka se do sprejetja posebnega predpisa na podlagi 19. člena zakona o igrah na srečo vplačujejo v rokih in na način, kot jih določi minister, pristojen za finance, v dovoljenju za prireditev posamezne klasične igre na srečo.
28. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/96-21/1
Ljubljana, dne 29. januarja 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti