Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2002 z dne 5. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2002 z dne 5. 4. 2002

Kazalo

1333. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2002, stran 2726.

Na podlagi 29. člena ZLS (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 ) je občinski svet Občine Vransko na 32. redni seji dne 18. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Vransko za leto 2002
1. člen
S proračunom Občine Vransko za leto 2002 (v nadaljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva financiranja javne porabe v Občini Vransko v letu 2002.
2. člen
Občinski proračun za leto 2002 se določa v naslednjih zneskih:
I.  Bilanca prihodkov in odhodkov         Znesek v SIT
1.  Prihodki                   309.902.841,54
2.  Odhodki                   309.902.841,54
3.  Primanjkljaj                      0,00
II. Račun finančnih terjatev in naložb
4.  Prejeta posojila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev              –
5.  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev                    –
6.  Prejeta manj dana posojila in spremembe
   kapit. deležev (4 manj 5)                 –
II. Račun financiranja
7.  Zadolževanje proračuna                  –
8.  Odplačilo dolga                9.197.077,20
9.  Neto odplačilo dolga (7 manj 8)        9.197.077,20
10. Zmanjšanje sredstev na računih         9.197.077,20
3. člen
V skladu z 48. členom zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) se v proračunu zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot sklad.
Uporabljajo se za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč.
Rezerve Občine Vransko se iz rednih proračunskih prihodkov leta 2002 izloči 1,5% doseženih prejemkov proračuna.
4. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugih prihodkov ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem in načrtovanimi odhodki.
V računu terjatev in naložb se izkazujejo prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter danih posojil in povečanje kapitalskih deležev.
V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine.
5. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihodki občine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po posameznih namenih.
Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni po natančnejših namenih v skladu z odredbo o evidentiranju in izkazovanju javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov in odhodkov in drugih izdatkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev (Uradni list RS, št. 1/99).
6. člen
Sredstva proračuna se zagotavljajo uporabnikom proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci postavk (v nadaljevanju: uporabniki).
Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so določeni s proračunom. Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati le obveznosti v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
7. člen
Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo naslednja sredstva:
– tekoče odhodke za plače
– sredstva za izdatke zaposlenim
– sredstva za prispevke delodajalca
– sredstva za blago in storitve
– sredstva za investicijske odhodke
– sredstva za druge odhodke.
8. člen
Sredstva se uporabnikom proračuna med letom dodeljujejo praviloma enakomerno po dvanajstinah kot mesečne akontacije, pri čemer pa se upošteva tudi plačilna sposobnost občinskega proračuna in zapadle obveznosti uporabnika proračuna.
9. člen
Sredstva za plače se uporabnikom zagotavljajo mesečno glede na število zasedenih delovnih mest, koeficientov za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij ter osnov za obračun plač, ki jih določi Vlada Republike Slovenije, delovno dobo in uspešnost oziroma dodatno obremenjenost.
Sredstva za druge izdatke zaposlenim se dodeljujejo za prehrano med delom, prevoz na delo, regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade, pridobitev šolske izobrazbe in druge namene po merilih, ki jih določi župan.
10. člen
Sredstva za materialne stroške, investicijske izdatke, druge odhodke in amortizacijo se določijo v okviru potreb in možnosti občinskega proračuna, pri čemer se vsaj enkrat v trimesečju preverja poraba pri posameznem proračunskem porabniku.
11. člen
Sorazmerno se povečajo ali zmanjšajo sredstva za delovanje uporabnika, če se med letom znatno spremeni delovno področje ali pristojnost uporabnika.
Če se med letom ustanovi nov proračunski uporabnik, se sredstva za njegovo delo zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve.
Če se proračunski uporabnik med letom ukine, se neuporabljena sredstva za njegovo delovanje prenesejo v tekočo proračunsko rezervo, oziroma na uporabnika, ki prevzame njegove naloge.
Župan je dolžan zagotoviti izvajanje proračuna skladno s sprejetim proračunom v vseh postavkah.
Za izvajanje nujnih in neodložljivih nalog, ki v proračunu niso predvidene, lahko v okviru razpoložljivih prostih sredstev proračuna sredstva nameni s sprejetjem ustreznega sklepa le občinski svet.
Vsa sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje in druga namensko opredeljena sredstva iz tega proračuna, ki v tekočem proračunskem letu ne bodo porabljena se na osnovi pogodbe o izvajanju del do 31. 12. 2002 nakažejo izvajalcem del oziroma se namensko deponirajo pri poslovni banki.
12. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more izvajati, se lahko začasno krije odhodke iz:
– sredstev rezerv občine,
– namenskega kratkoročnega posojila do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta. O najetju posojila odloča župan občine.
13. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
14. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi sredstev rezerv Občine Vransko,
– uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev, razen za namene iz 10. člena tega odloka,
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih presežkov pri poslovnih bankah zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
Župan mora obvestiti svet občine na prvi naslednji seji o vseh izvršenih aktivnostih za katere je pooblaščen.
15. člen
Uporabniki morajo službi za finance Občine Vransko predložiti predračune in podrobne finančne načrte za leto 2002 v okviru sprejetih proračunskih namenov, najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
16. člen
Občina se sme zadolževati z izdajo vrednostnih papirjev ali z najetjem posojil v okviru predvidene zadolžitve v računu financiranja po sprejetju delitvene bilance z Občino Žalec, katere sestavni del je bila. Pogodbe o zadolževanju sklepa župan občine na podlagi sprejetega proračuna in po predhodnem soglasju Ministrstva za finance. Soglasje Ministrstva za finance je sestavni del pogodbe.
17. člen
Občina se sme zadolžiti le v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov občine v letu pred zadolževanjem, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu odplačila ne sme biti večje kot 5% realiziranih prihodkov.
Neglede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži za financiranje stanovanjske izgradnje, oskrbe s pitno vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10% realiziranih prihodkov v letu pred zadolževanjem, če odplačilo glavnice in obresti iz teh posojil v posameznem letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
18. člen
Občina Vransko bo sofinancirala javna podjetja in javne zavode, katerih ustanoviteljica je bila Občina Žalec pred letom 1999 in ki opravljajo dejavnost tudi za področje Občine Vransko, v obsegu, kot bo določeno s podpisom posebnega dogovora z Občino Žalec.
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2002.
Št. 403-02/01-01
Vransko, dne 22. marca 2002.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost