Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2002 z dne 5. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2002 z dne 5. 4. 2002

Kazalo

1317. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2002, stran 2712.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 2. in 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 15. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99 in 80/00) je Občinski svet občine Sodražica na 25. seji dne 21. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Sodražica za leto 2002
I. SPLOŠNO DOLOČILO
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Sodražica za leto 2002 (v nadaljevanju besedila: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v nalednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/Podskupina kontov           Proračun leta 2002
                        v tisoč tolarjev
----------------------------------------------------------------
I.SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            231.015
 TEKOČI PRIHODKI (70+71)                105.829
70 DAVČNI PRIHODKI                    90.369
 700 Davki na dohodek in dobiček             70.000
 703 Davki na premoženje                 6.229
 704 Davki na blago in storitve             14.140
 706 Drugi davki                       –
 71 NEDAVČNI PRIHODKI                  15.460
 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja     4.780
 711 Takse in pristojbine                 1.460
 712 Denarne kazni                      50
 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         270
 714 Drugi neobdavčeni prihodki              8.900
 72 KAPITALSKI PRIHODKI                  8.000
 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        1.700
 721 Prihodki od prodaje zalog                –
 722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
 nematerialnega premoženja                6.300
 73 PREJETE DONACIJE                     –
 730 Prejete donacije iz domačih virov            –
 731 Prejete donacije iz tujine                –
 74 TRANSFERNI PRIHODKI                 105.959
 740 Transferni prihodki iz drugih 
 javnofinančnih institucij                  –
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             231.015
40 TEKOČI ODHODKI                     59.468
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           19.122
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       2.770
402 Izdatki za blago in storitve             35.725
403 Plačila domačih obresti                  –
409 Rezerve                        1.851
41 TEKOČI TRANSFERI                    74.955
410 Subvencije                       3.440
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom       47.900
412 Tranferi neprofitnim organizacijam in ustanovam    5.353
413 Drugi tekoči domači transferi             18.262
414 Tekoči transferi v tujino                 –
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                 88.132
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          88.132
430 Investicijski transfer                   0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                 8.460
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)               –
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                   –
----------------------------------------------------------------
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOLIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV ( 750+751+752)           –
 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL               –
 750 Prejeta vračila danih posojil              –
 751 Prodaja kapitalskih deležev               –
 752 Kupnine iz naslova privatizacije             –
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
 DELEŽEV (440+441+442)                    –
 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV      –
 440 Dana posojila                      –
 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb         –
 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije     –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
 KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
----------------------------------------------------------------
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (520)                    –
50 ZADOLŽEVANJE                        –
500 Domače zadolževanje                    –
VIII. ODPLAČILA DOLGA (500)                  –
55 ODPLAČILA DOLGA                       –
550 Odplačila domačega dolga                  –
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU            –
(I.+.IV.+VII.+II.+V.+VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJA                      –
(VII.+VIII.+IX.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                 –
----------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov, so priloge k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93), prihodki od najemnin, odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, taksa za obremenjevanje vode, taksa za obremenjevanje okolja, turistična taksa, prispevki investitorjev in soinvestitorjev, samoprispevki ter namenska sredstva iz državnega proračuna za investicije in tekoče programe.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni proračunski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika in proračun.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se namensko prenesejo v proračun tekočega leta.
4. člen
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi in občinska uprava. Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.
Posredni in drugi uporabniki proračuna lahko lastne prihodke porabijo v skladu z zakonom, ustanoviteljskimi akti oziroma pogodbo o sofinanciranju.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke ter investicijske transfere ne sme presegati 50% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2003 40% navedenih pravic porabe in
– v prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje in za leto 2002 znaša 1,000.000 tolarjev.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 49. členom zakona o javnih financah.
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 500.000 tolarjev odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
V primerih, ko gre za uporabo sredstev, ki presegajo navedeno višino, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna.
8. člen
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in njegovi realizaciji.
9. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo, ali prerazporedi proračunska sredstva.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
10. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev na predlog neposrednega proračunskega uporabnika spreminjati namen sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne dejavnosti, do višine 15%, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena:
– če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih sredstev na določenih postavkah zaradi objektivnih razlogov ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih postavkah pa so izkazane potrebe po povečanju sredstev;
– če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih;
– če to narekuje dinamika izvajanja investicij in njihova realizacija.
O prerazporeditvah poroča župan občinskemu svetu ob polletnem poročilu izvrševanja proračuna oziroma zaključnem računu.
11. člen
Uporabniki občinskega proračuna ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale s proračunom določena sredstva, oziroma morajo prilagoditi obseg dejavnosti razpoložljivim sredstvom.
Uporabniki občinskega proračuna smejo sredstva, ki so jim zagotovljena s proračunom, uporabiti za namene, za katere so jim bila dana in v skladu s predpisi.
Poraba namenskih sredstev, ki je vezana na namenske prihodke, se lahko izvršuje samo v višini realiziranih prihodkov.
IV. OBSEGA ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2002 lahko zadolži do višine 10,000.000 tolarjev.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Sodražica v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00201-3/02
Sodražica, dne 27. marca 2002.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.