Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2002 z dne 5. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2002 z dne 5. 4. 2002

Kazalo

1268. Pravilnik o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve teh del, stran 2656.

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena in prvega odstavka 22. člena zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 36/00) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom za finance
P R A V I L N I K
o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve teh del
1. člen
Ta pravilnik podrobneje določa vrste osebnega dopolnilnega dela ter postopek priglasitve teh del.
2. člen
Za osebno dopolnilno delo se šteje, kadar posameznik osebno sam opravlja dela iz prvega odstavka 12. člena zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 36/00, v nadaljnjem besedilu: zakon), pod pogojem, da posebni predpisi ne določajo drugače, in so določena v točki A priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
Za osebno dopolnilno delo se pod pogojem iz drugega ostavka 12. člena zakona šteje tudi izdelovanje izdelkov domače in umetne obrti, in je določeno v točki B priloge 1.
3. člen
Posameznik lahko opravlja osebno dopolnilno delo, dokler sta izpolnjena pogoja za opravljanje osebnega dopolnilnega dela iz tretjega odstavka 12. člena zakona in če je vpisan v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo.
4. člen
Letni prihodek iz tretjega odstavka 12. člena zakona ugotavlja davčni urad, kjer je posameznik vpisan v davčni register na podlagi podatkov o prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela (v nadaljnjem besedilu: davčni urad).
Posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, mora davčnemu uradu trimesečno do desetega dne v mesecu dostaviti podatke o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela za pretekle 3 mesece na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika. V podatkih o doseženem prihodku morajo biti navedeni skupni znesek doseženega prihodka ter posamezni zneski in številke ter datumi računov, ki so bili izstavljeni za opravljeno osebno dopolnilno delo.
Če posameznik ne dostavi podatkov iz prejšnjega odstavka, mu davčni urad postavi dodatni rok, ki ne sme biti daljši od 8 dni, v katerem ga pozove k dostavi teh podatkov. Če posameznik tudi v naknadno postavljenem roku ne dostavi podatkov o doseženem prihodku, davčni urad o tem v roku 8 dni po poteku dodatnega roka obvesti upravno enoto iz 6. člena tega pravilnika.
Davčni urad v roku 8 dni obvesti upravno enoto iz 6. člena tega pravilnika o preseganju letnega prihodka iz tretjega odstavka 12. člena zakona.
5. člen
Posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, mora izdati račun za vsak posamično opravljen promet blaga, proizvodov oziroma storitev iz priloge 1 tega pravilnika, najmanj v dveh izvodih, od katerih prejme enega kupec.
Račun mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– zaporedno številko,
– priimek in ime ter prebivališče in davčna številka izdajatelja,
– kraj in datum izdaje,
– specifikacijo opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga ali proizvodov in storitev z mersko enoto in ceno,
– podpis izdajatelja računa.
Posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, mora kopije računov hraniti 10 let.
6. člen
Posameznik, ki želi opravljati osebno dopolnilno delo iz tega pravilnika, mora opravljanje osebnega dopolnilnega dela pred pričetkom priglasiti upravni enoti, na območju katere ima stalno oziroma začasno prebivališče (v nadaljnjem besedilu: upravna enota).
Priglasitev osebnega dopolnilnega dela se opravi na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
7. člen
Če posameznik priglasitve iz prejšnjega člena ne predloži na predpisani način oziroma, če so vpisani podatki nepopolni, ga upravna enota pozove, da v 8 dneh priglasitev dopolni.
Če posameznik priglasitve ne dopolni v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da jo je umaknil.
8. člen
Upravna enota vpiše posameznika, ki želi opravljati osebno dopolnilno delo v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, v roku največ 8 dni po prejemu popolne priglasitve in mu o tem v nadaljnjem roku 8 dni izda potrdilo.
Seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko vpisa,
– ime in priimek ter naslov posameznika,
– EMŠO in davčna številka,
– dela, ki se opravljajo kot osebno dopolnilno delo,
– datum vpisa, sprememb vpisa in izbrisa iz seznama zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo.
9. člen
Posameznik mora priglasitev sprememb ter priglasitev prenehanja opravljanja osebnega dopolnilnega dela opraviti v roku 8 dni od spremembe oziroma prenehanja opravljanja osebnega dopolnilnega dela.
Priglasitev sprememb opravljanja osebnega dopolnilnega dela, ki vključuje tudi spremembe osebnih podatkov, ter priglasitev prenehanja opravljanja osebnega dopolnilnega dela se opravi na isti način in z istim obrazcem, kot priglasitev opravljanja osebnega dopolnilnega dela.
10. člen
Upravna enota izbriše posameznika iz seznama zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, če:
– ne izpolnjuje več pogoja omejitve letnega prihodka za opravljanje osebnega dopolnilnega dela iz tretjega odstavka 12. člena zakona,
– posameznik tudi v naknadno postavljenem roku iz tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika ne dostavi podatkov davčnemu uradu,
– ne opravlja več osebnega dopolnilnega dela.
Upravna enota obvesti osebo, ki je opravljala osebno dopolnilno delo o izbrisu iz seznama zavezancev v roku 8 dni od prejema obvestila davčnega urada oziroma od priglasitve prenehanja opravljanja osebnega dopolnilnega dela.
11. člen
Upravna enota v roku 8 dni obvesti nadzorne organe iz 13. člena zakona o vpisu priglasitve, spremembe in o izbrisu opravljanja osebnega dopolnilnega dela z navedbo podatkov iz 8. člena tega pravilnika.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-024/01-028
Ljubljana, dne 2. aprila 2002.
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in
socialne zadeve
Soglašam!
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance
                            PRILOGA 1


    SEZNAM DEL, KI SE ŠTEJEJO ZA OSEBNO DOPOLNILNO DELO

A) Dela pomoči v gospodinjstvu in njim podobna dela, nabiranje
in prodaja gozdnih sadežev in zelišč ter druga manjša dela:

1. občasna pomoč v gospodinjstvu in pomoč pri vzdrževanju
stanovanja, hiše, počitniške hiše in podobno ter vzdrževanje
pripadajočih zunanjih površin ter delo na kmetiji;

2. občasno varstvo otrok in pomoč starejšim, bolnim in invalidom
na domu;

3. izdelovanje različnih izdelkov, ki jih je možno izdelovati na
domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih
(spominki, dekorativni predmeti, tradicionalna orodja, posoda,
glasbila, sveče, razni drugi galanterijski predmeti in izdelki,
predmeti za osebno uporabo ipd.) ter prodaja teh izdelkov;

4. nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč;

5. mletje žita ter žganje apna in oglja na tradicionalen način;

6. občasno lokalno vodenje skupin in posameznikov ter prevozi na
tradicionalen način.


B) Izdelovanje izdelkov domače in umetne obrti ter prodaja
izdelkov domače in umetne obrti, ki so izdelani iz naslednjih
materialov:

1. glina in keramika;

2. steklo;

3. volna, bombaž, lan, konoplja in druga naravna vlakna;

4. šibje, ličje, trsje, slama;

5. les;

6. živila;

7. vosek;

8. naravno usnje;

9. kovina;

10. kamen.

                            PRILOGA 2


PRIGLASITEV OPRAVLJANJA OSEBNEGA DOPOLNILNEGA DELA


                I

VRSTA PRIGLASITVE (ustrezno obkroži):

1. Priglasitev opravljanja osebnega dopolnilnega dela (vpisuje se
podatke pod II. in III.),

2. Priglasitev sprememb opravljanja osebnega dopolnilnega dela
(če gre za spremembe podatkov o posamezniku, se vpisuje spremembe
pod II., pri spremembah dosedanjega dela pa se vpisuje podatke
pod II. in III.),

3. Priglasitev prenehanja opravljanja osebnega dopolnilnega dela
(vpisuje se podatke pod III.b)


                II

PODATKI O POSAMEZNIKU, KI PRIGLAŠA OSEBNO DOPOLNILNO DELO:


Ime in priimek:.................................................

Naslov stalnega in začasnega bivališča (kraj, ulica, hišna
številka):

.................................................................

.................................................................

EMŠO:........................................

Davčna številka:.............................


                III

1. Na podlagi 12. člena zakona o preprečevanju dela in
zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 36/00 - v nadaljnjem
besedilu: zakon) in pravilnika o delih, ki se štejejo za osebno
dopolnilno delo ter o postopku priglasitve teh del priglašam
naslednje dopolnilno delo:a) nova dela: ...................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

b) opuščam naslednja prijavljena dela: ..........................

.................................................................

.................................................................

.................................................................


2. Izjavljam, da bom dela, ki jih priglašam kot osebno dopolnilno
delo, opravljal osebno sam in da se lahko podatki v zvezi s tem
delom obdelujejo in posredujejo nadzornim organom iz 13. člena
zakona.

3. Prilagam mnenje Obrtne zbornice Slovenije (samo v primeru, če
gre za izdelovanje izdelkov domače in umetne obrti - Seznam del,
ki se štejejo za osebno dopolnilno delo - točka B).

DA     NE
(obkrožite)


Izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki resnični in točni.                     podpis: ................


Kraj in datum:

                            PRILOGA 3PODATKI O DOSEŽENIH PRIHODKIH IZ NASLOVA OSEBNEGA DOPOLNILNEGA
DELA ZA OBDOBJE OD _________________DO___________________Davčni urad: ..............................

Izpostava: ................................

Naslov: ...................................


1. Priimek in ime: ..................................

Naslov: .............................................

EMŠO: ............................

Davčna številka: .................


2. Prihodki (znesek v tolarjih, brez stotinov): .................


3. Prihodki so doseženi na podlagi naslednjih izdanih računov PRI
FIZIČNIH OSEBAH (navesti številko, datum
in znesek računa):

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................


4. Prihodki so doseženi na podlagi naslednjih izdanih računov PRI
PRAVNIH OSEBAH (navesti številko, datum in znesek računa):

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................


Potrjujem resničnost navedenih podatkov.


Kraj in datum:


                 Podpis:.....................


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti