Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2002 z dne 11. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2002 z dne 11. 1. 2002

Kazalo

84. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda "Zavod za muzejsko, kulturno, turistično in športno dejavnost Vransko", stran 135.

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), 9., 24. in 82. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), 3. člena zakona o razvoju turizma (Uradni list RS, št. 57/98), 23. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Vransko na 30. redni seji dne 17. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Javnega zavoda »Zavod za muzejsko, kulturno, turistično in športno dejavnost Vransko«
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom ustanoviteljica ustanovi javni zavod za opravljanje dejavnosti na področju muzejske, kulturne, turistične in športne dejavnosti Vransko (v nadaljevanju: zavod).
2. člen
Ustanoviteljica zavoda je Občina Vransko.
Ustanoviteljske pravice izvršuje pristojni organ ustanoviteljice.
II. IME IN SEDEŽ
3. člen
Ime javnega zavoda je: »Zavod za muzejsko, kulturno, turistično in športno dejavnost Vransko«.
Sedež zavoda: Vransko 134, 3305 Vransko.
III. DEJAVNOST
4. člen
Dejavnost zavoda je v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti. (Uradni list RS, št. 34/94, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99).
Zavod izvaja zlasti naslednje naloge:
– organizira lokalne razvojne koalicije-partnerstva in koordinira aktivnosti pri pospeševanju socialno-ekonomskega razvoja celostnega območja, predvsem na področju varovanja premične in naravne kulturne dediščine, pospeševanju razvoja in napredka turizma, malega gospodarstva, kulture, športa in razvoja skupnosti,
– izvaja naloge, ki jih na zavod prenese ustanoviteljica in so namenjene poglabljanju in pospeševanju odnosa do premične in naravne kulturne dediščine v povezavi z razvojem in napredkom turizma, malega gospodarstva in športa,
– zbira, ureja in hrani premično kulturno dediščino,
– strokovno sodeluje s fizičnimi in pravnimi osebami zasebnega prava, ki imajo zbirke premične kulturne dediščine (zasebne muzejske zbirke), pri urejanju in predstavljanju zbirk,
– skrbi za zbirke, ki so spravljene v muzejih na Vranskem (evidentiranje, dokumentiranje, vzdrževanje),
– posreduje informacije o kulturni dediščini zainteresiranim javnostim in zagotavlja dostopnost do gradiva,
– pripravlja srednjeročni in dolgoročni program varovanja in predstavljanja premične dediščine, katera sodi v program zavoda za muzejske dejavnosti in se nahaja v muzejskih zbirkah na Vranskem,
– zagotavlja kvaliteto in razvoj muzeološkega dela na področju za katero so muzeji na Vranskem ustanovljeni,
– izvaja informiranje in promocijo malega gospodarstva in objektov turistične infrastrukture ter povezovanje razpoložljivih kapacitet na področju turizma in športa v okviru dejavnosti zavoda,
– sodeluje pri koordinaciji in oblikovanju celovite turistične in kulturne ponudbe Občine Vransko,
– posreduje ali pripravlja razstave in druge oblike predstavljanja kulturne dediščine in nudi strokovno pomoč.
5. člen
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
DE/22.11 izdajanje knjig
DE/22.13 izdajanje revij in periodike,
DE/22.14 izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa,
DE/22.15 drugo založništvo,
DE/22.220 drugo tiskarstvo,
G/ 51.16 posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov,
G/ 51.18 posredništvo specializirano za prodajo določenih izdelkov,
G/ 52.250 trgovina na drobno alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami,
G/ 52.47 trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
G/ 52.446 trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
G/ 52.448 trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
G/ 52.62 trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
G/ 52.630 druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
H/ 55.22 dejavnost kampov,
H/ 55.23 druge nastanitve za krajši čas,
H/ 55.401 točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih,
I/ 60.230 drug kopenski potniški promet,
I/ 63.30 dejavnosti povezane s turizmom,
I/ 63.300 storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.,
K/ 71.401 izposojanje športne opreme,
K/ 71.403 izposojanje izdelkov široke porabe,
K/ 72.300 obdelava podatkov,
K/ 72.600 druge računalniške dejavnosti,
K/ 73.101 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije,
K/ 73.200 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja,
K/ 74.13 raziskovanje trga in javnega mnenja,
K/ 74.400 ekonomsko propagiranje,
K/ 74.833 druga splošna tajniška opravila,
K/ 74.840 druge raznovrstne poslovne dejavnosti, d.n.,
K/ 74.841 prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
K/ 74.84 druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
M/ 80.422 drugo izobraževanje, d. n.,
O/ 92.13 kinematografska dejavnost,
O/ 92.32 obratovanje objektov za kulturne prireditve,
O/ 92.330 dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov,
O/ 92.34 druge razvedrilne dejavnosti,
O/ 92.40 dejavnost tiskovnih agencij,
O/ 92.512 dejavnost arhivov,
O/ 92.521 dejavnost muzejev,
O/ 92.522 varstvo kulturne dediščine,
O/ 92.610 obratovanje športnih objektov,
O/ 92.622 dejavnost smučarskih centrov in smučišč,
O/ 92.623 druge športne dejavnosti,
O/ 92.720 druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti vpisane v sodni register.
Zavod lahko ob soglasju ustanoviteljice s posebnimi pogodbami prenese pooblastila za izvajanje nalog ali opravil iz dejavnosti za katero je registriran na druge pravne osebe ali samostojne podjetnike.
Zavod lahko opravlja posamezne naloge v obliki dodatnih programov in projektov pri tem lahko pridobiva sredstva za izvajanje teh programov in projektov od zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb.
IV. ORGANI ZAVODA
6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– strokovni sveti za področja muzejske, kulturne, turistične in športne dejavnosti,
– uprava, ki jo vodi poslovni direktor.
7. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima sedem članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Občinski svet občine Vransko,
– dva predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, na predlog društev ali njihovih zvez,
– en predstavnik lastnikov muzejskih eksponatov in donatorjev,
– en predstavnik delavcev zavoda.
Način izvolitve predstavnikov delavcev in uporabnikov določa statut zavoda.
Mandat članov sveta traja 4 leta.
8. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema letni program dela,
– spremlja izvrševanje sprejetih programov,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanoviteljici spremembo in razširitev dejavnosti zavoda,
– daje ustanoviteljici in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda, če je tako določeno v statutu,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom.
Način dela sveta podrobno določa statut zavoda.
9. člen
Strokovni svet zavoda ima pet članov, ki ga sestavljajo poleg direktorja zavoda še štirje člani, katere imenuje ustanovitelj izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda. Zastopanost posameznih področij v strokovnem svetu podrobno določi statut zavoda.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju ter svetu zavoda mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj.
Mandat strokovnega sveta traja 5 let.
10. člen
Javni zavod vodi uprava.
Poslovni direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Poslovni direktor zastopa zavod v pravnem prometu neomejeno.
11. člen
Poslovnega direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta zavoda.
Mandat poslovnega direktorja traja 5 let.
Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za poslovnega direktorja.
V. SREDSTVA ZAVODA
12. člen
Ustanoviteljica zagotovi sredstva, potrebna za ustanovitev in začetek dela tako, da izroči zavodu v upravljanje eksponate gasilskega muzeja Vransko in etnografsko zbirko.
13. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti iz sredstev ustanoviteljice, s plačilom za opravljene storitve, z dotacijami, darili in iz drugih virov, v skladu z zakonom.
Ustanoviteljica v svojih proračunih zagotavlja sredstva za redno delovanje zavoda po letnem programu, skladno s kriteriji pristojnega ministrstva.
14. člen
Presežek med prihodki in odhodki zavod uporablja izključno za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti, za druge namene pa le v soglasju z ustanoviteljico.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
15. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanoviteljica je odgovorna za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih z letnim programom nameni za dejavnosti zavoda.
16. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
17. člen
Ustanoviteljica ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda s programi ustanoviteljice,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti,
– daje soglasje k statutu, statusnim spremembam, spremembam dejavnosti ter notranji organizaciji in sistemizaciji,
– druge zadeve v skladu s predpisi.
Zavod je dolžan ustanoviteljici najmanj enkrat letno poročati o izvrševanju letnega programa dela in razvoja zavoda.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Ustanoviteljica s sklepom imenuje vršilca dolžnosti poslovnega direktorja, ki opravi priprave za začetek dela zavoda.
19. člen
Statut zavoda sprejme svet zavoda v roku 60 dni po vpisu zavoda v sodni register.
Organi zavoda se konstituirajo v roku enega meseca po vpisu zavoda v sodni register.
V.d. poslovni direktor je zadolžen za registracijo zavoda pri sodišču in za začetek dela in poslovanja.
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-01/2001
Vransko, dne 17. decembra 2001.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost