Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001

Kazalo

3498. Aneks št. 1 h kolektivni pogodbi grafične dejavnosti in njeni tarifni prilogi, stran 6668.

V skladu z 61. členom kolektivne pogodbe grafične dejavnosti (Uradni list RS, št. 51/98) sklepata stranki:
predstavniki delodajalcev:
– GZS - Združenje za tisk in medije,
– Strokovno združenje grafičarjev,
– Združenje delodajalcev Slovenije G.I.Z. in
kot predstavnika delojemalcev:
– Sindikat grafične dejavnosti Slovenije,
– Predsedstvo KSS PERGAM
A N E K S Š T. 1 H K O L E K T I V N I P O G O D B I
grafične dejavnosti in njeni tarifni prilogi
1. člen
V kolektivni pogodbi grafične dejavnosti (Uradni list RS, št. 51/98) se v 48. členu spremenita četrta in peta alinea petega odstavka tako, da se glasita:
– za nočno delo 55%
– za delo preko polnega delovnega časa 50%
2. člen
Prvi odstavek 1. točke tarifne priloge se spremeni tako, da se glasi:
Izhodiščne plače so za mesec julij 2001 po posameznih tarifnih razredih naslednje:
-----------------------------------------------------------------
    Tarifni razred      Relat.  Izhodiščne plače v SIT
                 razm.   za polni delovni čas
-----------------------------------------------------------------
I.   enostavna dela      1.00       67.993
II.   manj zahtevna      1.10       74.793
III.  srednje zahtevna     1.23       83.632
IV.   zahtevna dela      1.39       94.510
V.   zahtevnejša dela     1.60       108.788
VI.   zelo zahtevna dela    1.85       125.787
VII.  visoko zahtevna dela   2.10       142.785
VIII.  najzahtevnejša dela   2.90       197.180
IX.   izjemno pomembna dela  3.50       237.975
-----------------------------------------------------------------
3. člen
Drugemu odstavku 1. točke tarifne priloge se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
Zgolj zaradi povečanja izhodiščnih plač iz prvega odstavka 1. točke tarifne priloge ni mogoče znižati tistega dela plač, ki temelji na delovni uspešnosti.
4. člen
3. točka tarifne priloge se spremeni tako, da se glasi:
Delavcu pripada regres za letni dopust v višini 70% zadnjega znanega podatka povprečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji.
5. člen
4. točki tarifne priloge se doda nova 5. točka, ki se glasi:
Pogodbena partnerja sta dolžna vsako leto, v roku enega meseca po sprejemu zaključnih računov, izhajajoč iz položaja dejavnosti, oceniti možnosti za odpravo neskladij med izhodiščnimi plačami in minimalno plačo.
Sedanja 5. točka postane 6., 6. točka pa postane 7.
6. člen
Ta aneks h kolektivni pogodbi grafične dejavnosti in njeni tarifni prilogi začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2001.
Ljubljana, dne 27. junija 2001.
GZS-Združenje za tisk
in medije
predsednica
mag. Rina Klinar l. r.
Strokovno združenje
grafičarjev
predsednik
Alojz Zibelnik l. r.
Združenje delodajalcev
Slovenije G.I.Z.
Sekcija za les in papir
predsednik
Nedeljko Gregorič l. r.
Sindikat grafične
dejavnosti Slovenije
predsednik
Metod Jerman l. r.
KSS PERGAM
predsednik
Dušan Rebolj, univ. dipl. ek. l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 23. 7. 2001 pod zap. št. 56/7 in št. spisa 121-03-007/95-018.