Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001

Kazalo

2804. Navodilo o postopku redne overitve meril in o oznakah oziroma potrdilu, s katerimi se potrjuje skladnost meril s predpisi, stran 5411.

Na podlagi petega odstavka 11. člena in prvega odstavka 13. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
N A V O D I L O
o postopku redne overitve meril in o oznakah oziroma potrdilu, s katerimi se potrjuje skladnost meril s predpisi
1. člen
To navodilo določa postopek redne overitve (v nadaljnjem besedilu: overitev) meril, ki ga izvajata Urad Republike Slovenije za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad) ali pravna oseba, ki jo na podlagi 14. člena zakona o meroslovju imenuje minister, pristojen za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: pravna oseba).
To navodilo določa tudi vrsto in obliko oznak, ki se uporabljajo pri overitvi meril, ter vsebino in obliko potrdila o skladnosti merila s predpisi.
2. člen
To navodilo se smiselno uporablja tudi za postopek izredne overitve meril.
Izredna overitev je obvezna za merila, ki so bila zaradi predelave, okvare ali drugih tehničnih pomanjkljivosti izključena iz uporabe.
3. člen
Imetnik merila oziroma tisti, ki je merilo popravil ali predelal (v nadaljnjem besedilu: vložnik zahteve), vloži zahtevo za overitev merila, ki mora vsebovati:
– podatke o vložniku zahteve,
– podatke o imetniku merila,
– navedbo vrste overitve (redna, izredna),
– podatke o merilu (naziv merila, tip merila, uradna oznaka, če ta obstaja, proizvajalec merila, serijska številka),
– zahtevo za izdajo potrdila o skladnosti merila s predpisi,
– navedbo kraja uporabe.
Zahteva za overitev merila se vloži praviloma za vsako merilo posebej. Če se sočasno zahteva overitev več meril iste vrste, se lahko vloži ena zahteva, pri čemer se vsa merila navedejo v prilogi k zahtevi.
4. člen
V overitev se lahko predložijo samo tista merila, za katera je bila ugotovljena skladnost po predpisanih načinih in postopkih ugotavljanja skladnosti in ki so bila označena oziroma je bila zanje izdana listina o skladnosti z meroslovnimi predpisi, preden so bila dana v prvo uporabo.
V overitev se lahko predložijo tudi medicinski pripomočki z merilno funkcijo, za katere je bila ugotovljena skladnost s predpisi.
Merilo je lahko dano v overitev, če deluje pravilno in je očiščeno.
Če se overitev merila izvede na kraju uporabe merila, mora biti merilo postavljeno v obratovalno stanje po proizvajalčevih navodilih za uporabo.
5. člen
Postopek overitve merila sestavljajo:
1. pregled zahteve za overitev,
2. ugotovitev, ali so izpolnjeni pogoji za overitev iz prejšnjega člena,
3. pregled merila, s katerim se identificira merilo, da se ugotovi skladnost merila z listino, izdano v postopku ugotavljanja skladnosti in z oznako oziroma listino o skladnosti s predpisi,
4. preskus merila, da se ugotovi, ali merilo še vedno izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve za posamezno vrsto merila,
5. označitev merila in/ali izdajo potrdila o skladnosti s predpisi.
6. člen
V postopku overitve merila se vodi zapisnik, ki vključuje podatke o vložniku zahteve, podatke, ki so pomembni za identifikacijo merila, o vrsti in tipu merila, tehnične podatke o merilu, ki so pomembni pri overitvi, o pogojih, pod katerimi je bil pregled merila opravljen, rezultate preskusa, ugotovitve in datum pregleda merila.
Če se overitev merila zavrne, se v zapisniku navedejo razlogi za zavrnitev. Kopijo zapisnika prejme vložnik zahteve.
7. člen
Oznake, s katerimi se potrdi skladnost meril s predpisanimi meroslovnimi zahtevami, so:
1. Oznaka v obliki žiga
Oznaka v obliki žiga ima obliko ščita z višino 7 mm. V zgornjem delu ščita sta zadnji številki letnice overitve meril, v spodnjem pa številka urada oziroma pravne osebe.
2. Mala oznaka v obliki žiga
Mala oznaka v obliki žiga ima obliko ščita z višino 3,5 mm. V zgornjem delu ščita sta zadnji številki letnice overitve meril, v spodnjem pa številka urada oziroma pravne osebe.
3. Oznaka v obliki nalepke
Oznaka v obliki nalepke ima ovalno obliko z merami 30 mm × 16 mm. Nalepka je bela z 4-milimetrsko zeleno obrobo in zelenimi napisi. Obroba nalepke je razdeljena na 12 polj, označenih s številkami od 1 do 12, ki ponazarjajo posamezne mesece v tekočem letu. Na levi strani nalepke je enakokraka tehtnica z visečima skodelicama. Nad tehtnico je oznaka “SI“, med visečima skodelicama pa številka urada oziroma pravne osebe. Na desni strani nalepke sta zadnji številki letnice tekočega leta.
4. Oznaka za razveljavitev v obliki žiga
Oznaka za razveljavitev v obliki žiga ima obliko znaka “X“, okoli katerega se lahko očrta krog s premerom 6 mm.
Oznaka, s katero se označi merilo, je določena v meroslovnem predpisu za posamezno vrsto merila in/ali v certifikatu o odobritvi tipa merila.
Vrste, oblika in vsebina oznak so navedene v Prilogi 1, ki je sestavni del tega navodila.
8. člen
Potrebno število oznak za potrditev skladnosti meril s predpisanimi meroslovnimi zahtevami dobijo pravne osebe pri uradu. Pravne osebe morajo uradu posredovati kopijo vsakega izdanega potrdila o skladnosti merila s predpisi.
9. člen
Po opravljenem pregledu in preskusu merila se lahko skladnost merila s predpisi namesto z oznako potrdi z izdajo potrdila o skladnosti merila s predpisi, če je tako določeno v listini, izdani v postopku ugotavljanja skladnosti. Na zahtevo vložnika zahteve se izda potrdilo o skladnosti merila s predpisi tudi, če je bilo merilo označeno z oznako.
Vsebina in oblika potrdila o skladnosti merila s predpisi sta navedeni v Prilogi 2, ki je sestavni del tega navodila.
10. člen
Veljavnost oznak preneha za:
– oznako v obliki nalepke zadnji dan tistega meseca, v katerem se izteče rok overitve,
– oznako v obliki žiga in malo oznako v obliki žiga prvi dan koledarskega leta, ki sledi letu, v katerem se je iztekel rok overitve.
Veljavnost potrdila o skladnosti merila s predpisi preneha zadnji dan tistega meseca, v katerem se izteče rok overitve.
Če je merilo označeno z oznako v obliki nalepke in z oznako v obliki žiga oziroma malo oznako v obliki žiga, je prenehanje veljavnosti oznak vezano na oznako v obliki nalepke.
Če je skladnost merila potrjena hkrati s potrdilom o skladnosti merila s predpisi in z oznako v obliki žiga oziroma malo oznako v obliki žiga, je prenehanje veljavnosti vezano na potrdilo o skladnosti merila s predpisi.
11. člen
Oznake oziroma potrdila, s katerimi je bila potrjena skladnost meril in so bila izdana pred začetkom veljavnosti tega navodila, veljajo do poteka njihove veljavnosti.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila, se preneha uporabljati pravilnik o načinu, kako področne organizacijske enote zveznega zavoda za mere in plemenite kovine za kontrolo meril in plemenitih kovin pregledujejo merila (Uradni list SFRJ, št. 26/84).
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati odredba o vrstah in oblikah oznak, ki se uporabljajo pri overitvah meril, ter o vsebini in obliki potrdila o skladnosti merila s predpisi (Uradni list RS, št. 81/97 in 22/00), razen določbe 7. člena, ki se uporablja do 31. decembra 2001.
13. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-2/01-3
Ljubljana, dne 30. maja 2001.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
dr. Lucija Čok l. r.

AAA Zlata odličnost