Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1998 z dne 4. 9. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1998 z dne 4. 9. 1998

Kazalo

2819. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci, stran 4637.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95) je Mestni svet mestne občine Kranj na 36. seji dne 17. 6. 1998 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-varstveni zavod Kranjski vrtci (v nadaljevanju: zavod).
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Ime zavoda: Kranjski vrtci.
Sedež zavoda: C. Staneta Žagarja 19, Kranj.
Zavod lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja spreminja organizacijo dela v zavodu, če so za to podani zakonski pogoji.
V sestavo zavoda so vključeni vsi javni vrtci na območju Mestne občine Kranj, razen oddelkov, organiziranih v okviru osnovnošolskih zavodov.
V okviru zavoda so lahko organizirane tudi naslednje strokovne službe:
– svetovalna služba,
– upravno-računovodska služba,
– tehnična služba.
3. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
Ravnatelj zavoda s sklepom določi število, uporabo, način varovanja in uničenje pečatov ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
4. člen
Zavod opravlja vzgojno-varstveno dejavnost za predšolske otroke in dejavnost – priprava otrok na šolo za otroke, ki ne obiskujejo oddelkov dnevnega varstva na območju celotne Mestne občine Kranj.
Starši vpisujejo otroke v dnevno varstvo in druge oblike oskrbe na sedežu zavoda.
III. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
– M/80-101  dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje,
– H/55.5   priprava šolske prehrane, storitve menz in dostava hrane,
– K/70.20  dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– K/74.12  računovodske, knjigovodske dejavnosti,
– M/80.103  dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z motnjami v razvoju,
– O/92.623  organizacija in izvedba športno rekreativnih tekmovanj, na odprtih 
       in zaprtih prostorih za amaterske športnike, organizacija tečajev 
       in šol v naravi ter drugih oblik izvenšolske dejavnosti
6. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja ustanovitelja.
IV. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
8. člen
Svet zavoda šteje enajst članov:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Člani so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Pri predstavnikih staršev je mandat vezan na čas, dokler je njihov otrok vključen v zavod.
Svet odloča z večino vseh.
9. člen
Predstavnike ustanovitelja imenuje ustanovitelj.
Predstavnike delavcev imenujejo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa zakon.
Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev z javnim ali tajnim glasovanjem.
Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta zavoda morajo pričeti teči najpozneje tri mesece pred pretekom mandata.
10. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom in drugimi akti, še naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom otroka,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in varstvenim delom v zavodu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– v soglasju z ustanoviteljem odloča o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
11. člen
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj zavoda najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejši član sveta zavoda.
12. člen
Članu sveta zavoda preneha mandat pred pretekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti, bolezni ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen.
Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenovanja pristojni organ na način in po postopku, določenim za imenovanje.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz navedenih razlogov prenehal mandat, o tem obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebna, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
13. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. Organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Ravnatelj zavod zastopa in predstavlja brez omejitev.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– pripravlja predlog letnega načrta za investicijsko vzdrževanje stavb in obnavljanje opreme vrtcev ter odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok,
– vodi delo vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic otrok,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje pomočnike ravnatelja,
– skrbi za sodelovanje zavoda s predšolsko zdravstveno službo in,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja eden izmed pomočnikov ravnatelja oziroma delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja oziroma delavec zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Za ravnatelja je imenovan, kdor izpolnjuje pogoje po zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom in pravili zavoda, v soglasju z ministrstvom za šolstvo in šport. Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje vzgojiteljskega zbora in ustanovitelja. Mandat ravnatelja je 4 leta. Javni razpis za imenovanje ravnatelja mora biti objavljen najkasneje tri mesece pred iztekom mandata.
14. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče od prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar za največ eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelja, svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v osmih dneh minister.
15. člen
V zavodu se v skladu z normativi sistemizira mesto pomočnika ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju pedagoških in poslovodnih nalog, za katere ga pooblasti. Pomočnik ravnatelja nadomešča ravnatelja v času njegove odsotnosti in opravlja vse njegove naloge.
Ravnatelj imenuje in razrešuje pomočnika ravnatelja v skladu z zakonom.
16. člen
Strokovna organa v zavodu sta vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev.
Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in pravila zavoda.
17. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, katerega izvolijo starši na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvo sejo sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvi seji svet staršev izvoli svojega predsednika in njegovega namestnika.
Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta staršev določajo zakon in pravila zavoda.
18. člen
Zavod organizira, v skladu z veljavnimi normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje otrokom in staršem ter sodeluje z vzgojitelji in vodstvom zavoda pri načrtovanju in spremljanju razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-varstvenega dela. Svetovalna služba sodeluje tudi pri pripravi in izvedbi programov za otroke s posebnimi potrebami.
V. SREDSTVA ZA DELO
19. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja.
Zavod je dolžan uporabljati in upravljati s premoženjem ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja. Zavod lahko prostore v času, ko jih ne potrebuje, odda v najem.
Zavod odgovarja ustanovitelju za upravljanje s premoženjem.
20. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev za storitve v predšolski vzgoji, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja zavod v skladu s 27. členom zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96).
Sredstev, pridobljenih z oddajanjem v najem prostorov, ki so v javni lasti in z njimi upravlja zavod, ni mogoče razporediti za plače delavcem.
V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost zavoda se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
21. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje dejavnosti zavoda v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
22. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi Mestne občine Kranj,
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto poročati o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoja zavoda. Zavod je dolžan posredovati ustanovitelju podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti, ter v statistične namene.
VIII. NADZOR
23. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in varstva v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega nadzora, določene z zakonom in statutom občine.
24. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj.
IX. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST
25. člen
Delo zavoda je javno, razen v primerih, ko zakon to prepoveduje oziroma ko svet zavoda z večino glasov izloči javnost.
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali osebe, ki jih ravnatelj pooblasti.
26. člen
Ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma so z njimi seznanjeni pri opravljanju vzgojno-varstvene in izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovne tajnosti tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovni tajnosti se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovne tajnosti,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovne tajnosti,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporočijo pristojni organi in druge organizacije.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
27. člen
Zavod zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter druge zadeve, ki jih je potrebno urediti z internimi predpisi, uredi s pravili. S pravili uredi tudi svojo notranjo organizacijo in delo.
Za urejanje posameznih zadev ima zavod tudi druge splošne akte, če tako določa zakon.
Pravila sprejme svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom določeno, da jih sprejme ravnatelj.
Pravila in drugi splošni akti ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Zavod mora v skladu z določili tega odloka uskladiti svojo organizacijo in oblikovati organe zavoda v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
Dosedanji organi nadaljujejo s svojim delom do izteka mandata.
29. člen
Zavod, ustanovljen s tem odlokom, je pravni naslednik Vzgojno-varstvenega zavoda Kranj, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju, na registrskem vložku št. 1/146/00. Zavod prevzame vse pravice in obveznosti prejšnjega zavoda.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– vsi dosedanji akti o ustanovitvi zavoda,
– določbe splošnih aktov, ki so v nasprotju s tem odlokom.
31. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60200-01/98-13/422
Kranj, dne 17. junija 1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Kranj
Branko Grims l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti