Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1998 z dne 4. 9. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1998 z dne 4. 9. 1998, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2841. Uredba o izvzemu proizvodov temnih naftnih derivatov (mazutov) iz določanja cen
2842. Uredba o spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih derivatov
2843. Uredba o določitvi najvišjih cen naftnih derivatov

MINISTRSTVA

2799. Odredba o rokih, v katerih se redno overjajo merila
2800. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za nadzorne naprave za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem prometu
2801. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o postopku in o pogojih za vpis posameznikov, ki opravljajo raziskovalno dejavnost kot zasebniki, v register zasebnih raziskovalcev
2802. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o vzpodbujanju tehnološkega razvoja
2803. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
2804. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o pripravništvu in strokovnem izpitu za delo na področju socialnega varstva
2844. Odredba o spremembah odredbe o določitvi števila strokovnih sodelavcev, sodnih referentov v zemljiški knjigi, administrativnih delavcev in tehničnih delavcev na okrajnih sodiščih
2845. Odredba o spremembi odredbe o določitvi števila mest državnih tožilcev na Državnem tožilstvu Republike Slovenije, na višjih in na okrožnih državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji in o določitvi števila mest pomočnikov državnega tožilstva
2846. Odredba o spremembah odredbe o določitvi števila sekretarjev, strokovnih sodelavcev, upravno-tehničnih delavcev, referentov v sodnem registru, stečajnih referentov, administrativnih delavcev, računovodskih delavcev in tehničnih delavcev na okrožnih sodišč

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2805. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za avgust 1998

OBČINE

Brežice

2806. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice od leta 1986 do 2000 za območje mejnega prehoda Obrežje dopolnjenega 1996/II
2807. Program priprave prostorsko ureditvenih pogojev (PUP) za območje AFP Dobova
2808. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v nadaljevanju sestavine prostorskega plana Občine Brežice za območje krajinskih zasnov za Čateško polje (KZ)
2809. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v nadaljevanju sestavine prostorskega plana Občine Brežice za Centra za ravnanje z odpadki z deponijo (CROD)

Dol pri Ljubljani

2810. Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Bežigrad in Ljubljana Moste-Polje za obdobje 1986–1990, za območje Občine Dol pri Ljubljani
2811. Odlok o spremembah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto B8 Beričevo
2812. Odlok o spremembah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto B9 Dol
2813. Odlok o spremembah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto M11 Dolsko
2814. Odlok o spremembah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto M10 Vinje-Klopce-Senožeti

Ig

2815. Odlok o določitvi pomožnih objektov v Občini Ig

Kranj

2816. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj
2817. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Orehek Kranj
2818. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj
2819. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci

Murska Sobota

2820. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Rakičan

Ribnica

2821. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Ribnica
2822. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Sodražica
2823. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ribnica
2824. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sodražica

Sežana

2825. Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Sežana
2826. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti
2827. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sežana
2828. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Sežana

Trebnje

2829. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990
2830. Odlok o načinu izvajanja obvezne lokalne javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
2831. Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta
2832. Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti za volitve v svete teh skupnosti na območju Občine Trebnje
2833. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5 in Suha krajina)

Vodice

2834. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Vodice za leto 1998
2835. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 14/1 (II. faza) del – Vodice
2836. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero davka od premoženja stavb za leto 1998 na območju Občine Vodice
2837. Sklep o višini priključne takse na javno vodovodno omrežje v Občini Vodice
2838. Pravilnik o službeni izkaznici za komunalno-redarstveno službo

Vojnik

2839. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki
2840. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Vojnik
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti