Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2001 z dne 17. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2001 z dne 17. 5. 2001

Kazalo

2217. Odlok o komunalnih taksah v Občini Žirovnica, stran 4351.

Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91 in 57/99), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97 in 73/98) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 23. seji dne 24. 4. 2001 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Žirovnica
1. člen
S tem odlokom se predpisujejo komunalne takse na območju Občine Žirovnica.
2. člen
V Občini Žirovnica se plačujejo komunalne takse za naslednje predmete in storitve:
1. za uporabo glasbenih avtomatov,
2. za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih,
3. za uporabo javne površine pred poslovnimi prostori ter za opravljanje gostinske, turistične ter druge dejavnosti na teh površinah,
4. za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za razstavljanje predmetov, prirejanje predstav in drugih zabavnih prireditev,
5. za uporabo javnega prostora za začasne namene (parkiranje, šotorjenje, za stojnice, točilnice, zabavne parke in druge namene),
6. za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih,
7. za vitrine v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe.
3. člen
Takse se določajo v točkah in se plačujejo po tarifi komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka. V tarifi komunalnih taks so določene tudi oprostitve.
Vrednost točke na dan uveljavitve odloka znaša 9,38 SIT.
Vrednost točke iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet do konca meseca decembra za naslednje leto.
4. člen
Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki uporablja predmete ali storitve, za katere so uvedene komunalne takse.
5. člen
Komunalne takse odmerja in pobira Občina Žirovnica na podlagi prijav zavezancev, prijav pristojnih inšpekcijskih služb ter prijav komunalnega redarja.
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti, se odmeri taksa po podatkih, ki jih pridobi komunalni redar.
Zavezanec je dolžan za komunalne zadeve pristojnemu občinskemu organu prijaviti nastanek taksne obveznosti najkasneje v 15 dneh od nastanka taksne obveznosti.
6. člen
Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pričetkom uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec pisno obvestil za komunalne zadeve pristojen občinski organ o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe.
Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
7. člen
Prijava nastanka taksne obveznosti mora vsebovati podatke o zavezancu in vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembna za določitev višine komunalne takse.
8. člen
Komunalne takse zavezanci plačujejo vnaprej, če ni v tem odloku drugače določeno. Taksnemu zavezancu se plačilo odmeri z odločbo, ki jo je dolžan plačati v 30 dneh od vročitve odločbe.
Če odmerjena višina komunalne takse presega 50.000 SIT, se plačilo lahko razdeli na največ tri enake zaporedne mesečne obroke. Prvi obrok zapade v plačilo 30 dni po vročitvi odločbe.
Če je za postavitev ali uporabo določenega taksnega predmeta potrebno soglasje ali dovoljenje pristojnega organa, je treba komunalno takso plačati pred izdajo soglasja ali dovoljenja. Izvajanje te določbe zagotavlja organ, ki soglasje ali dovoljenje izdaja.
9. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks od fizičnih oseb se opravi po predpisih o prisilni izterjavi davkov občanov, prisilna izterjava od pravnih oseb pa po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo neporavnanih denarnih obveznosti pravnih oseb.
Takse izterjuje Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad Kranj – izpostava Jesenice.
10. člen
V primeru neprijave taksnega predmeta ali zaradi neplačevanja komunalne takse odredi za komunalne zadeve pristojen občinski organ odstranitev taksnega predmeta z javne površine na stroške taksnega zavezanca.
11. člen
Komunalne takse so prihodek Občine Žirovnica.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalni redar in krajevno pristojna izpostava Davčnega urada Kranj.
13. člen
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če:
– ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem odloku,
– v prijavi navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero komunalne takse.
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prve in druge alinee tega člena.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00201-0002/01
Žirovnica, dne 24. aprila 2001.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.
           TARIFA KOMUNALNIH TAKS

            Tarifna številka 1

Za uporabo vsakega glasbenega avtomata (juke-box) v javnih lokalih se plača
letna taksa 1000 točk

Pojasnilo:

1. Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki ima v svojem lokalu glasbeni
avtomat ne glede na to, ali je lastnik avtomata ali ne.

2. Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije, kavarne, nočni
lokali, obrati družbene prehrane, bifeji, itd., kot tudi k tem prostorom
pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v katerih se zadržujejo gostje.

            Tarifna številka 2

Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se plača letna taksa:

a) za avtomatsko kegljišče (od steze)      1000 točk

b) za elektronski igralni avtomat        2000 točk

c) za biljard (navadni ali avtomatski)     2000 točk

d) za druga igralna sredstva          1000 točk

Pojasnilo:

1. Za elektronske igralne avtomate se štejejo vsi elektronski igralni avtomati
in video igre, razen tistih, od katerih se plačuje posebna taksa po zakonu o
igrah na srečo.

2. Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so stenski avtomati,
namizni nogomet, košarka, marjanca, pikado in podobne naprave, ne glede na vrsto
pogona in način plačevanja uporabe sredstev.

3. Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih se taksa ne plača, razen
v tistih prostorih, ki služijo pridobitni dejavnosti.

4. Za opredelitev taksnega zavezanca in javnega lokala se uporabljajo določbe,
ki veljajo za tarifno številka 1.

            Tarifna številka 3

Za uporabo javne površine pred poslovnimi prostori ter za opravljanje gostinske
in turistične dejavnosti se plača taksa dnevno za vsak uporabljeni m2 površine,
po naslednjih kriterijih:

- za gostinstvo, slaščičarno, trgovino     5 točk

- za namene gradbeništva (adaptacija poslovnih in stanovanjskih prostorov):

- v turistični sezoni              2 točki

- izven sezone                 1 točka.

Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne
površine po tej tarifni številki.

Pojasnilo:

1. Z javno površino po tej tarifi je mišljena celotna površina cest, pločnikov
in trgov pred poslovnimi in drugimi prostori.

2. Taksni zavezanec je tisti, ki uporablja površine iz 1. točke.

3. Kdor uporablja javno površino brez dovoljenja občine oziroma v nasprotju z
določbami v izdanem dovoljenju, plača komunalno takso od 1. 1. do 31. 12.
oziroma za dejanski čas uporabe, če gre za začasno postavitev, v dvojnem znesku.

            Tarifna številka 4

1. Za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za razstavljanje
predmetov, prirejanje razstav, se plača taksa dnevno:

- za vsak uporabljeni m2 površine        5 točk

2. Za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za zabavne
prireditve za gospodarske namene, se plača taksa dnevno:

- za vsak uporabljeni m2 površine        10 točk.

Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne
površine po tej tarifni številki.

Pojasnilo:

Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali prireditelj zabavne prireditve
za gospodarske namene.

            Tarifna številka 5

Za uporabo javnega prostora za začasne namene se plača taksa:

- za kioske:                  5 točk za vsak m2 dnevno

- za stojnice:                 20 točk za vsak m2 dnevno

- za premične gostinske prikolice:       200 točk za prikolico dnevno

- za cirkus in zabavni park:          5 točk za vsak m2 dnevno

- za priložnostna parkirišča:

- 50 točk dnevno

- 150 točk dnevno za kombi ali osebno vozilo s prikolico in 300 točk za
tovornjake in avtobuse

- za prekope in druge začasne namene:      5 točk za vsak m2 dnevno.

Javni zavodi in društva, ki so financirani iz proračuna Občine Žirovnica, so
oproščeni plačila takse, če so prostori uporabljeni za dejavnost, ki jo
financira proračun.

Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne
površine po tej tarifni številki.

Pojasnilo:

Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javnega prostora.

            Tarifna številka 6

Za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah in podobno, ki so
postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih, se plača taksa od
velikosti:

1. če so trajnega značaja:

do 2 m2                     500 točk letno

nad 2 m2                    1500 točk letno

nad 9 m2                    4500 točk letno

2. če so začasnega značaja:

do 2 m2                     20 točk dnevno

nad 2 m2                    60 točk dnevno

nad 9 m2                    100 točk dnevno.

3. Točke pod zaporedno št. 1 in 2 se pomnožijo s faktorjem 4 za svetlobne taksne
predmete, ki so navedeni v prvem odstavku te tarife.

Pojasnilo:

1. Smatra se, da je taksni predmet na javnem mestu, kadar je nameščen tako, da
je njegova sporočilnost usmerjena navzven, v odprt prostor, ne glede na
lastništvo nepremičnin, na katerih je taksni predmet nameščen.

2. Zavezanci za plačilo komunalne takse te tarife so lastniki tabel,
elektronskih in drugih naprav, namenjenih za reklamiranje, objavo oziroma
oglase.

3. Takse po tej tarifi se ne plačujejo za napise firm na lastnih zgradbah, ki so
po zakonu ali odloku občine obvezni.

4. Zavezanci, ki sprejemajo goste na prenočevanje (sobodajalci), plačajo
komunalno takso po tej tarifni številki v višini 50% predpisane komunalne takse.

5. Javni zavodi in društva, financirani iz proračuna Občine Žirovnica, so
oproščeni plačila takse po tej tarifni številki za namene, ki jih financira
proračun.

6. Zavezanci za plačilo takse po tej tarifi morajo za komunalne zadeve
pristojnemu organu sporočiti do 28. februarja v letu število, velikost in vrsto
reklamnih napisov, objav in oglasov, sproti pa vsakokratno spremembo podatkov,
potrebnih za odmero komunalne takse.

7. Če se zavezanec ne ravna po določilu 6. točke, se mu odmeri komunalna taksa v
dvojni višini od 1. 1. do 31. 12. tekočega leta.

            Tarifna številka 7

Za vsako vitrino, v kateri se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe, se plača
taksa od velikosti:

- do 2m2                    1500 točk letno

- nad 2m2                    3000 točk letno

Zavezanci za plačilo takse po tej tarifi morajo za komunalne zadeve pristojnemu
organu sporočiti do 28. februarja v letu število in velikost vitrin, sproti pa
vsakokratno spremembo podatkov, potrebnih za odmero komunalne takse.

Če se zavezanec ne ravna po določilu prejšnjega odstavka, se mu odmeri komunalna
taksa v dvojni višini od 1. 1. do 31. 12. tekočega leta.

Javni zavodi in društva, ki so financirani iz proračuna Občine Žirovnica, so
oproščeni plačila takse po tej tarifni številki, če se vitrina uporablja za
namene, ki jih financira proračun.

Pojasnilo:

Taksni zavezanec je lastnik vitrine.AAA Zlata odličnost