Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2001 z dne 26. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2001 z dne 26. 4. 2001

Kazalo

1891. Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2001, stran 3353.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 15. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Vitanje na 21. redni seji dne 30. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Vitanje za leto 2001
1. člen
S tem odlokom se določa obseg sredstev proračuna Občine Vitanje za leto 2001, poraba sredstev za financiranje nalog občine in način izvrševanja proračuna.
2. člen
Predvideni prihodki proračuna, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja znašajo:
----------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov     (v tisoč SIT)
I.  Skupaj prihodki               312.218
II.  Skupaj odhodki                312.218
III. Proračunski presežek/primanjkljaj (I.–II.)
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev              2.180
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev
VI.  Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev (IV–V.)    2.180
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje                 11.671
VIII. Odplačilo dolga                3.112
IX.  Neto zadolževanje (VII.–VIII.)         8.559
X.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih  10.739
XI.  Stanje sredstev na računih konec
   preteklega leta                6.749
----------------------------------------------------------
Podrobnejši pregled prihodkov proračuna in njihova razporeditev po ekonomskih funkcionalnih odhodkih je izkazan v splošnem delu proračuna za leto 2001, ki je sestavni del tega odloka.
Sestavni del je tudi posebni del proračuna, ki obsega:
– obrazložitev prihodkov in odhodkov proračuna po funkcionalnih namenih,
–načrt razvojnih programov Občine Vitanje za obdobje 2001–2004,
– finančne načrte realizacije razvojnih programov,
– plan prodaje občinskega premoženja,
– načrt nabav in gradenj,
– plan poslovanja neposrednih porabnikov proračuna,
– načrt delovnih mest.
3. člen
V stalno proračunsko rezervo Občine Vitanje se izloči največ 1,5% doseženih prihodkov občinskega proračuna.
Izločanje v rezervo se izvršuje praviloma mesečno, najkasneje pa ob zaključnem računu.
Sredstva stalne proračunske rezerve se uporabljajo za namene določene z zakonom.
4. člen
Sredstva tekoče proračunske rezerve se dodeljujejo med letom za naloge, ki jih ni bilo mogoče predvideti in po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine ter za naloge, za katere se med letom izkaže, da zanje niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
5. člen
Sredstva proračuna se praviloma delijo med letom enakomerno med vse uporabnike proračuna v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti, v skladu z likvidnostnim položajem, razen če občinski svet z ustreznim zakonom ne določi drugače.
6. člen
Uporabniki proračunskih sredstev smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev in za namene, ki so določeni s proračunom, in če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugimi akti predpisani pogoji za uporabo sredstev.
7. člen
Za izvrševanje proračuna občine je odgovoren župan.
8. člen
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve;
– odloča o porabi sredstev stalne proračunske rezerve;
– odloča o zmanjševanju odhodkov, če prihodki niso realizirani v planirani višini;
– odloča o uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti;
– odloča o najetju dolgoročnih kreditov skladno s planom proračuna;
– odloča o povečanju ali zmanjšanju proračunskih postavk porabe sredstev do 10% vrednosti posamezne proračunske postavke ter o notranjem prerazporejanju sredstev znotraj posameznega področja proračunske porab.
9. člen
Župan lahko začasno zmanjša obseg sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejena za posamezen namen, ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki proračuna niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepih iz prejšnjega odstavka je župan dolžan obvestiti občinski svet in uporabnike sredstev in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
10. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad:
– finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe,
– financiranju investicij, za katera se sredstva delno ali v celoti zagotavljajo iz občinskega proračuna.
Če se pri nadzoru iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, odbor zahteva, da se ta sredstva vrnejo v proračun in o tem obvesti občinski svet.
11. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001.
Št. 062-02-21/01
Vitanje, dne 30. marca 2001.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Krajnc l. r.