Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1998 z dne 10. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1998 z dne 10. 7. 1998

Kazalo

2295. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov in spomenikov oblikovane narave v Občini Slovenske Konjice, stran 3627.

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 in Uradni list RS, št. 26/92) in 73., 76., 81. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) ter na predlog Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine v Celju, je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 36. seji dne 17. 6. 1998 sprejel
O D L O K
o razglasitvi kulturnih spomenikov in spomenikov oblikovane narave v Občini Slovenske Konjice
1. člen
Z namenom, da bi trajno zagotovili ohranitev in posebno družbeno varstvo se deli naravne in nepremične kulturne dediščine na območju Občine Slovenske Konjice razglasijo za naravno znamenitost in kulturni spomenik.
2. člen
Naravne znamenitosti in kulturni spomeniki so tisti deli naravne in kulturne dediščine, ki imajo posebno kulturno, znanstveno, zgodovinsko ali estetsko vrednost.
3. člen
Sestavni del tega odloka je predlog za razglasitev naravnih in kulturnih spomenikov v Občini Slovenske Konjice, projekt št. 02-465/1-90 z dne 19. 10. 1990, dopolnjen 3. 9. 1992 in 18. 12. 1995, čistopis z dne 12. 6. 1998, ki ga je izdelal Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine iz Celja.
4. člen
Za naravne znamenitosti se na območju Občine Slovenske Konjice razglasijo:
1. Spomeniki oblikovane narave
1.1. Vrt ob stavbi Prečna ulica 3, Slovenske Konjice, območje na št. parc. 1607, 1605, 1606, 164, 950/1, 950/2, 950/3, 949/1 k.o. Konjice.
1.2. Park ob graščini Trebnik (Windischgratzova graščina), območje poteka od izhodiščne točke pod vrtcem v parku po cestah parc. št. 1335/1, 1334, 1335/2, 885/1, po južnem delu gozdnega roba parc. št. 886/1, po vzhodnem robu parc. št. 972, seka 877/3 in naprej po njenem severovzhodnem robu, seka 877/4 in 878/1 ter po vzhodnem robu parc. št. 101/1 do izhodiščne točke. Vse naštete parcele se nahajajo v k.o. Konjice.
5. člen
Kot kulturni spomeniki se razglasijo:
1. Naselbinska območja
1.1. Špitalič pri Slovenskih Konjicah, zaselek ob cerkvi Marijinega vnebovzetja, območje poteka od izhodiščne točke potoka na vzhodni strani naselja v k.o. Slemene št. parc. 1100/2 in naprej v smeri urinega kazalca po severni strani parc. št. 46/16 del, 46/15 del, 46/12 del, 46/11 del, 53/1 del, po vzhodni strani parc. št. 50/4 in 50/6, po njenem jugu in zahodu ter ponovno po zahodni strani parc. št. 50/4, seka parc. št. 55, 50/1, 1100/2, 200, 1087/3, 198, 199/1, 199/2 po severozahodni strani parc. št. 228/3, po severni strani parc. št. 273/1, seka parc. št. 273/2, 273/12, ob severovzhodni strani parc. št. 136 in 273/13, ponovno seka parc. št. 273/1 ter poseže v k.o. Tolsti vrh po severovzhodnem delu parc. št. 513/7, 514/1, 514/4, 514/3, po južnem robu parc. št. 514/2, 36/1, vzhodnem robu parc. št. 1037/6 in zahodnem robu parc. št. 596/1 ter se zaključi v izhodiščni točki,
1.2 Slovenske Konjice – staro mestno jedro, območje poteka od izhodiščne točke na severu v križišču Celjske ceste in obvoznice ter poteka po robu med pločnikom in cesto obvozne ceste, po osi Dravinje do meje Konusa, na vzhodu po zahodni parcelni meji Konusa do severnega roba industrijske ceste, kjer prečka mimo provizorija vrtove, prečka Vrtno ulico, poteka po vzhodnih robovih vrta ob stavbi Prečne ulice 3 do križišča Prečne ulice in Žičke ceste, na jugu ponovno obsega območje parka ob graščini Trebnik, na zahodu ob zahodnem robu parcel 96/2, 96/1, 95/1, 95/10 prečka Šolsko ulico, pravokotno zavije naprej po ulici Dr. Rudolfa in po Obrtniški ulici do Celjske ceste ter križišča, kjer stika z začetkom opisane meje.
2. Arheološki spomeniki
2.1. Podob, prazgodovinska naselbina, območje zajema št. parc. 330 del, 355/1, 490 del vse k.o. Koble,
2.2. Zbelovska gora–Marija Ljubična, prazgodovinska in poznoantična naselbina, območje zajema št. parc. 226/1 del, 232/30 del, 232/29 del, 232/23 del, 238, 239/4 del, 237 del, 235, 236, 55, 56, 57 vse k.o. Zbelovska gora,
2.3. Zbelovo, eneolitska naselbina, območje zajema št. parc. 1231/4 del, 1231/2 del, 1232/1, 1233 del, 1223/2, 1223/51 del, 1224/1 del, 1224/2 del, 1231/3 del, 1231/4del, 1223/6 del.
3. Umetnostni spomeniki
3.1 Gradovi,
3.1.1. Dobje, dvor. Sin. Dobiehof, št. parc. .158/1, del 431/2 k.o. Škalce,
3.1.2. Golič, dvor, graščina, sin. Golitsch, št. parc. .102 k.o. Tepanje,
3.1.3. Knjice, grad, sin. Gonobitz, št. parc. 211 k.o. Konjice,
3.1.4. Pogled, grad, št. parc. .84 k.o. Loče,
3.1.5. Trebnik, graščina, sin. Windischgratzova graščina, Trebniški dvorec, Triebeneck, Grajska ulica 4a, 4, 6, 8 in 9 št. parc. 1615,.40/1,1502 k.o. Konjice,
3.1.6. Zbelovo, grad, sin. Plankenstein, št. parc. 1125/2 k.o. Zb. Gora,
3.2. Mestna in trška arhitektura Slovenske Konjice,
3.2.1. Celjska 4, št. parc. .91 k.o. Konjice,
3.2.2. Celjska 5, št. parc. 1553 k.o. Konjice,
3.2.3. Celjska 10, št. parc. .94 k.o. Konjice,
3.2.4. Celjska 12, št. parc. .95 k.o. Konjice,
3.2.5. Celjska 18, št. parc. 98/1 k.o. Konjice,
3.2.6. Stari trg 5, št. parc. .76 k.o. Konjice,
3.2.7. Stari trg 3, št. parc. 78/1 k.o. Konjice,
3.2.8. Stari trg 1, št. parc. .79/1 k.o. Konjice,
3.2.9. Stari trg 2, št. parc. .85/1 k.o. Konjice,
3.2.10. Žička c. 6, št. parc. 1571 k.o. Konjice,
3.2.11. Stari trg 7, št. parc. 1628/1 k.o. Konjice,
3.2.12. Stari trg 15, št. parc. 175/7 k.o. Konjice,
3.2.13. Stari trg 17, št. parc. 174/7 k.o. Konjice,
3.2.14. Stari trg 21, št. parc. .67/1 k.o. Konjice,
3.2.15. Stari trg 22, št. parc. 1567 k.o. Konjice,
3.2.16. Stari trg 23, št. parc. .66/2 k.o. Konjice,
3.2.17. Stari trg 24, št. parc. 1568 k.o. Konjice,
3.2.18. Stari trg 25, št. parc. .65 k.o. Konjice,
3.2.29. Stari trg 26, št. parc. 142/2 k.o. Konjice,
3.2.20. Stari trg 27, št. parc. .63 k.o. Konjice,
3.2.21. Stari trg 28, št. parc. 141/3 k.o. Konjice,
3.2.22. Stari trg 29, št. parc. .63 k.o. Konjice,
3.2.23. Stari trg 31, št. parc. .63 k.o. Konjice,
3.2.24. Stari trg 34, št. parc. 1570 k.o. Konjice,
3.2.25. Stari trg 36 – hranilnica, št. parc. 135/2 k.o. Konjice,
3.2.26. Stari trg 38 – kaplanija, št. parc. 1588 k.o. Konjice,
3.2.27. Stari trg 39, št. parc. 1604/1 k.o. Konjice,
3.2.28. Stari trg 40 – župnišče, št. parc. 1589 k.o. Konjice,
3.2.29. Prečna ulica 3, št. parc. 1605 k.o. Konjice,
3.2.30. Ulica Adolfa Tavčarja 5 – Štok, št. parc. 93/2 k.o. Konjice,
3.3. Sakralni spomeniki,
3.3.1. Jernej pri Ločah, ž.c. sv. Jerneja, št. parc. 291 k.o. Jernej,
3.3.2. Loče pri Poljčanah, ž.c. sv. Duha, št. parc. 870 k.o. Loče,
3.3.3. Slovenske Konjice, ž.c. sv. Jurija, št. parc. 1587 k.o. Konjice,
3.3.4. Slovenske Konjice, p.c. sv. Ane, št. parc. 1007/1 k.o. Konjice,
3.3.5. Stare Slemene, Žička kartuzija, št. parc. .440/1, .49, 439/2, 441/1 del, 425/52 del, 440/2, .24/1, 993/1, 1087/1 del, 1087/2 del, 1100/1 del, 993/2 k.o. Slemene,
3.3.6 Območje kulturnih spomenikov Zg. In Sp. Žičkega samostana.
Meja ureditvenega območja, ki ga ureja ureditveni načrt za območje Špitaliča, doline Sv. Janeza do vključno kartuzije Žiče je grafično opredeljena v projektu Urbana d.n.o., št. proj. 17/96.
Meje ureditvenega območja, ki ga ureja ureditveni načrt za območje Špitaliča, doline Sv. Janeza do vključno kartuzije Žiče, poteka po parcelnih mejah oziroma jih prečka. Parcele so delno v k.o. Tolsti vrh, delno pa ležijo v k.o. Stare Slemene.
Opis meje ureditvenega območja je podan v smeri urinega kazalca iz začetne točke T, ki je v vzhodnem vogalu parc. št. 46/3 k.o. Tolsti vrh. Od tu dalje poteka meja ureditvenega območja v smeri proti zahodu po južnem robu parc. št. 46/3 v dolžini 190 m, prečka to parcelo, se nadaljuje po južnem delu parcele 1088/2, prečka to parcelo in se nadaljuje po zahodnem robu parcele 46/4. Od tu dalje poteka meja po višinski plastnici 400 nmv in sicer prečka del parcele 37, 39/2, 40/2, ko doseže rob parcele 46/18, od tu dalje poteka po južnem robu te parcele prečka parcelo 46/6 in se nadaljuje po južnih robovih parcel 46/7, 46/12 in 46/12. Meja nato prečka parcelo 46/11 in poteka v smeri proti jugu po vzhodnem robu parcele 62, prečka parcele 63, 83/17, ter se obrne proti severu in poteka po zahodnem robu parcele 83/17, 50/3, 57/2 in 55, od tu dalje poteka meja v smeri proti jugovzhodu po jugovzhodnih delih parcel 50/1, 83/33, 83/41 in 83/32, ko doseže višinsko plastnico 425 nmv, se obrne proti zahodu, ter poteka v nepravilni obliki po tej višinski plastnici preko parcele 83/25, v dolžini ca. 1750 m. Meja doseže vzhodni rob parcele 187/1, prečka to parcelo in parcelo št. 178/2, ko se dvigne na višinsko plastnico 435, od tu dalje poteka meja po južnem robu parcele 1094 (regionalna cesta Tepanje–Dole) v dolžini 240 m na višinsko plastnico 450 nmv. Meja se nato spusti do vzhodnega roba parcele 157/1, prečka to parcelo, ter doseže in prečka parcelo 1095/1 (Štaberška voda), na višinski plastnici 450 nmv. Od tu dalje poteka meja preko parcele 170, se nadaljuje po južnem robu parcele 1012/2, prečka to parcelo v dolžini ca. 180 m, se nadaljuje po zahodnem robu parcele 1011/1, prečka to parcelo in parcelo 1006. Meja se nadaljuje po zahodnem robu parcele 997 in južnem robu parcele 983/6, ko doseže višinsko platnico ca. 475 nmv. Od tu dalje poteka meja v smeri proti severu preko parcele 1003, v dolžini 160 m, se obrne proti zahodu in se nadaljuje po tej parceli v dolžini 110 m, ko doseže zahodni rob te parcele. Meja se nato spusti do parcele 1100/1 (Soješka voda) na višinsko plastnico ca. 415 nmv, prečka to parcelo in parcelo 989, ko doseže rob parcele 1087/2 (lokalna cesta Špitalič–Kamna gora), poteka v dolžini 40 m po južnem robu te parcele, jo prečka, ter se obrne v smer proti severu. V tej smeri prečka parcelo 590, ter se nadaljuje po zahodnem robu parcele 443 v dolžini 150 m tu se meja obrne proti vzhodu, ter se nadaljuje v tej smeri po severnem robu parcele 443, prečka parcelo 456 in doseže višinsko plastnico 475 nmv, ter poteka po severnem robu parcele 495/3 (lokalna dovozna pot). Meja se nato nadaljuje proti vzhodu po severnem robu parcel 460/1 in delno 460/2. Meja nato prečka parcelo 460/2 in se nadaljuje v ravni liniji v dolžini 220 m s prečkanjem parcele 425/52, meja nato poteka po severnem robu te parcele v dolžini 190 m, se obrne proti jugu in se nadaljuje po vzhodnem robu te parcele v dolžini 90 m, meja se nato nadaljuje po severnih in vzhodnih robovih parcel 414/3, 414/2, 425/52, obkroži parcelo 408 in doseže zahodni rob parcele 1096 (lokalna dovozna pot), meja prečka to parcelo ter se nadaljuje po severnem robu parcele 401 in delno 399/1. Meja nato prečka parcele 399/1, 307/1 in 298, nato se meja nadaljuje po robovih parcel 297 in 292, ko doseže parcelo 1098/6 (lokalna dovozna pot), meja se nato nadaljuje po severnem robu parcele 257/2 in prečka parcelo 287. Nato se meja nadaljuje po severnih robovih parcel 261/2, 262, 267/1 in 265, prečka parcelo 266, ter se nadaljuje po severnih robovih parcel 271 in 272. Meja se nato obrne proti jugu in poteka v dolžini 120 m po vzhodnih robovih parcel 272, 273/6 in 273/1, se obrne proti vzhodu, ter se nadaljuje po severnem robu parcel 273/4 in 273/2. Vse prej navedene parcele so v k.o. Stare Slemene. Ko doseže meja severovzhodni vogal parcele 273/2, prečka mejo med k.o. Stare Slemene in k.o. Tolsti vrh, od tu dalje poteka meja po parcelah, ki ležijo v k.o. Tolsti vrh in sicer po severovzhodnih robovih parcel 513/8 in 513/6, prečka parcelo 793, se nadaljuje po severnem robu parcele 520/2 in po zahodnem robu parcele 521/1, nato poteka meja po severnih robovih parcel 521/2, 521/3 in 524/1, prečka parcelo 429/1, ter se nadaljuje po severnem robu parcele 506, meja nato prečka parcelo 544/3, se obrne proti jugu ter poteka po vzhodnem robu te parcele (lokalna dovozna pot) v dolžini 220 m. Meja se nato nadaljuje po vzhodnem robu parcel 540/4, 539/1, prečka parcelo 539/2, se nadaljuje po vzhodnem robu parcel 537, 583, 586 in 585/3. Meja nato prečka parcelo 553, se obrne proti jugu in poteka po vzhodnem robu te parcele ca. 45 m, ter doseže severni rob parcele 791/1 (regionalna cesta Tepanje–Dole), meja se nato nadaljuje proti vzhodu v dolžini ca. 70m po severnem robu te parcele, se obrne proti jugu prečka parcelo 791/1, ter se nadaljuje po severnem robu parcele 596/7. Vse prej navedene parcele so v k.o. Tolsti vrh. Meja nato doseže rob parcele 1100/2 k.o. Stare Slemene (potok Žičnica), ki obenem predstavlja mejo med k.o. Tolsti vrh in k.o. Stare Slemene. Meja prečka parcelo 1100/2 in se zaključi v začetni točki T.
3.3.7. Špitalič, ž.c. Marijinega obiskovanja, št. parc. .29/1 k.o. Slemene
3.3.8. Zbelovska gora, p.c. Matere Božje parc. št. .55 k.o. Zbelovska gora
3.3.9. Žiče, ž.c. sv. Petra, št. parc. .77 k.o. Žiče
3.4. Javni spomeniki, znamenja, vodnjaki
3.4.1 Marijino znamenje in znamenje sv. Florijana, št. parc. 134 in 1369/2 k.o. Konjice
Etnološki spomeniki
Kamna gora št. 19 – stanovanjska hiša, št. parc. .42/2 k.o. Slemene
Zbelovska gora–Župnijska hiša, št. parc. .56, .57 k.o. Zbelovska gora
Škalce 86, št. parc. .113/1, .113/2, 894 k.o. Škalce
Škedenj št. 4 – prešnica, št. parc. .3/1 k.o. Tolsti vrh.
6. člen
Natančne oznake razglašenih kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti, lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev, režim varstva ter razvojne usmeritve so navedene v strokovnih osnovah iz 3. člena odloka.
Strokovne osnove iz 3. člena odloka hranita Občina Slovenske Konjice in zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje.
7. člen
Na razglašenih kulturnih spomenikih in naravnih znamenitostih ter v njihovih varovanih območjih so dovoljeni le posegi in razvojne usmeritve, ki ne nasprotujejo spomeniškim lastnostim in ki so v skladu z varstvenimi režimi. Kakršnikoli posegi na zavarovanih objektih in njihovih območjih so možni le s soglasjem in na osnovi konservatorskih smernic pristojnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.
8. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom naravne in kulturne dediščine opravlja na področju Občine Slovenske Konjice Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Celju.
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za področje kulturne dediščine in Inšpekcija Republike Slovenije za okolje in prostor.
9. člen
Občinski upravni organ izda po razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov lastnikom le-teh obvestilo o razglasitvi ter jih seznani z režimom varstva, posameznimi omejitvami in prepovedmi, ki veljajo za posamezno naravno znamenitost ali kulturni spomenik.
Občinski upravni organ izvede vpis razglašenih kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti v zemljiško knjigo.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200/0006/98
Slovenske Konjice, dne 17. junija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l.r.