Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2001 z dne 23. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2001 z dne 23. 3. 2001

Kazalo

1245. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto, stran 2155.

Na podlagi 58. do 63. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92, 29/95, 44/97), v zvezi s 56. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 39/96, 39/96, 61/96 – odločba US, 35/97, 45/97, 73/97 – odločba US, 35/97, 87/97, 73/98, 31/00 in 33/00 – odločba US) in na podlagi 12. in 20. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 23. seji dne 25. 1. 2001 sprejel naslednji
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 70/99) se spremeni prvi odstavek 12. člena tako, da se glasi:
»Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora plačati neposredni uporabnik ali lastnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe ali najemnik poslovnega prostora oziroma stanovanja.«
2. člen
V 17. členu Odloka se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»O odpisu neizterljivih terjatev za izdane odločbe za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča fizičnim osebam kot najemnikom stanovanj ali poslovnih prostorov odloča župan Mestne občine Novo mesto na predlog ministrstva, pristojnega za finance, oziroma pristojnega davčnega urada in občinske uprave Mestne občine Novo mesto. V primeru odpisa terjatev najemnikom se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v naslednjem letu odmeri lastnikom.«
3. člen
18. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
1. Z denarno kaznijo 200.000,00 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
– ne prijavi nastanka obveznosti plačila nadomestila po tem odloku ali vseh sprememb, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v 30 dneh po nastanku obveznosti oziroma po nastali spremembi;
– na poziv pristojnega organa občinske uprave v roku 15 dni od prejema poziva ne posreduje verodostojnih podatkov, ki omogočajo odmero nadomestila.
2. Z denarno kaznijo 60.000,00 tolarjev se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če stori dejanje iz prve ali druge alinee prvega odstavka tega člena.
3. Z denarno kaznijo 150.000,00 tolarjev se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če stori dejanje iz prve ali druge alinee prvega odstavka tega člena.
4. Z denarno kaznijo 40.000,00 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prve ali druge alinee prvega odstavka tega člena.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-2/2001-1200
Novo mesto, dne 25. januarja 2001.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.