Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2001 z dne 28. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2001 z dne 28. 2. 2001

Kazalo

865. Pravilnik o emisiji hrupa gospodinjskih strojev, stran 1394.

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o emisiji hrupa gospodinjskih strojev*
1. člen
Ta pravilnik določa postopke proizvajalčevega samostojnega ugotavljanja emisije hrupa gospodinjskih strojev ter zahtevo za objavo informacije, pridobljene na podlagi meritev emisije hrupa po teh postopkih, in sicer:
– določa preskusne in statistične metode za vrednotenje emisij hrupa gospodinjskih strojev,
– določa statistične parametre, ki morajo biti izpolnjeni pri preskušanju emisij hrupa gospodinjskih strojev,
– ureja zahtevo za objavo informacije o emisiji hrupa gospodinjskih strojev,
– ureja oznake, ki obveščajo o emisiji hrupa gospodinjskega stroja in
– ureja preverjanje skladnosti gospodinjskih strojev, ki so dani v promet, s pogoji tega pravilnika.
2. člen
(1) Ta pravilnik se nanaša na vsako napravo, del naprave ali instalacije, ki je dana v promet in je namenjena za uporabo v bivalnih prostorih, vključno s kletmi, garažami in drugimi pomožnimi prostori, še posebej pa na gospodinjske stroje za vzdrževanje, čiščenje, pripravo in shranjevanje živil, proizvodnjo ali distribucijo toplote in hladu, ter na druge stroje, ki se uporabljajo v gospodinjstvih in niso namenjeni profesionalni uporabi.
(2) Ta pravilnik ne velja:
– za stroje, naprave ali dele naprav, ki se uporabljajo ali so namenjeni za uporabo v industriji ali v drugih dejavnostih,
– za stroje, ki so sestavni del stavb ali instalacij v stavbah, kot so na primer naprave za hlajenje, ogrevanje ali prezračevanje, razen ventilatorjev v gospodinjstvih, kuhinjskih naprav ter samostojnih naprav za ogrevanje,
– za oljne gorilnike v kurilnih napravah centralnega ogrevanja,
– za črpalke za oskrbo z vodo in naprave za odvajanje ali čiščenje komunalne odpadne vode,
– za posamezne sestavne dele naprav, kot so na primer motorji in
– za elektroakustične aparate.
3. člen
Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
1. Družina gospodinjskih strojev so vsi modeli oziroma tipi posamezne vrste gospodinjskih strojev, ki so bili načrtovani za isti namen in jih poganja enak vir energije. Običajno družina gospodinjskih strojev obsega več modelov ali tipov gospodinjskih strojev.
2. Serija gospodinjskih strojev so vsi gospodinjski stroji, ki pripadajo istemu modelu ali tipu gospodinjskega stroja z znanimi lastnostmi in jih je proizvedel isti proizvajalec.
3. Skupina gospodinjskih strojev je določena količina strojev posamezne serije gospodinjskih strojev, narejena ali proizvedena pod enakimi pogoji.
4. Emisija hrupa gospodinjskih strojev je A-vrednotena raven zvočne moči LWA, ki jo oddaja v zrak gospodinjski stroj in se jo izraža v dB ter vrednoti glede na referenčno zvočno moč 1 pW.
5. Velikost vzorca je število gospodinjskih strojev v vzorcu strojev, katerih emisijo hrupa se preskuša.
6. Standardni odklon vrednosti emisij hrupa skupine gospodinjskih strojev je odklon vrednosti izmerjenih emisij hrupa skupine N-tih gospodinjskih strojev, ki se ga izračuna z enačbo:
kjer je:
– sigma standardni odklon,
– N število gospodinjskih strojev v skupini,
– mi povprečna vrednost izmerjenih ravni zvočne moči v skupini gospodinjskih strojev in
– LWA,i raven zvočne moči i-tega gospodinjskega stroja iz skupine.
7. Standardni odklon ponovljivosti je standardni odklon vrednosti emisij hrupa, izmerjenih pri ponovljivih pogojih, to je pri meritvah iz istega vira hrupa, ki se ponovijo v več zaporednih časovnih intervalih v istem laboratoriju z isto merilno opremo in izvajalcem meritev.
8. Standardni odklon primerljivosti je standardni odklon vrednosti emisij hrupa, izmerjenih pod pogoji, ki se jih lahko obnovi, to je pri meritvah iz istega vira hrupa, ki se izvedejo časovno nepovezano v različnih laboratorijih z različno opremo in drugimi izvajalci meritev.
9. Standardni odklon proizvodnje je standardni odklon vrednosti emisij hrupa, izmerjenih s preskušanjem različnih gospodinjskih strojev iz iste skupine pod istimi pogoji v časovno zaporednih meritvah v istem laboratoriju z isto merilno opremo in izvajalcem meritev.
10. Celotni referenčni standardni odklon je celotni standardni odklon, ki je lasten družini gospodinjskih strojev in tudi tipičen za skupine strojev, ki pripadajo tej družini. Celotni standardni odklon je enak kvadratnemu korenu vsote kvadratov standardnega odklona primerljivosti in standardnega odklona proizvodnje.
11. Verjetnost sprejemljivosti je verjetnost, da je skupina gospodinjskih strojev določene kakovosti, ki se jo izraža z odstopanjem od označene ravni zvočne moči, sprejemljiva za načrt vzorčenja gospodinjskih strojev.
12. Operacijska karakteristična krivulja je krivulja, ki za posamezni načrt vzorčenja gospodinjskih strojev prikazuje odvisnost med verjetnostjo sprejemljivosti in odstopanjem od označene ravni zvočne moči.
4. člen
Dobavitelj gospodinjskih strojev mora stroje, preden so dani v promet, opremiti z informacijo o ravni zvočne moči hrupa, ki ga povzroča uporaba strojev te družine.
Če dobavitelj gospodinjskih strojev ni proizvajalec gospodinjskih strojev, mora podatke za informacijo iz prejšnjega odstavka pridobiti od proizvajalca strojev.
Za družine gospodinjskih strojev iz prvega odstavka tega člena se štejejo:
– hladilniki in zamrzovalniki ter njihove kombinacije,
– pralni stroji, sušilniki perila in njihove kombinacije in
– pomivalni stroji za posodo.
Dobavitelj mora zagotoviti, da je informacija o emisiji hrupa posamezne družine gospodinjskih strojev dostopna potrošnikom in zapisana za potrošnika gospodinjskih strojev na razumljiv način.
5. člen
Z informacijo o ravni zvočne moči dobavitelj gospodinjskih strojev jamči, da je zanesljivost objavljene informacije o emisiji hrupa za posamezno družino gospodinjskih strojev skladna z določbami tega pravilnika.
Če dobavitelj gospodinjskih strojev opremi stroje z informacijo o emisiji hrupa drugih družin, kot so družine gospodinjskih strojev iz tretjega odstavka prejšnjega člena, jamči za zanesljivost objavljene informacije po določbah tega pravilnika.
6. člen
Dobavitelj gospodinjskih strojev mora zagotoviti, da so gospodinjski stroji iz 4. člena tega pravilnika, ki so dani v promet, označeni z vidno in trajno oznako, na kateri je zapisana raven zvočne moči LWA.
Oblika in velikost oznake je določena v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
Če je za posamezne družine gospodinjskih strojev predpisano označevanje podatkov o rabi energije strojev, se informacija o ravni zvočne moči LWA vključi v to oznako.
7. člen
Proizvajalec gospodinjskih strojev mora zagotoviti, da je izvedba meritev emisij hrupa gospodinjskih strojev tako natančna, da napake pri merjenju ravni zvočne moči ne povzročijo standardnega odklona ponovljivosti, ki je večji od 2 dB. Standardni odklon iz prejšnjega stavka je kumulativni učinek vseh merilnih negotovosti med preskušanjem, razen sprememb v ravneh zvočne moči gospodinjskega stroja med preskušanjem.
Da se zagotovi ustrezno ponovljivost in primerljivost meritev, mora poročilo o skladnosti izvedenih meritev emisij hrupa gospodinjskih strojev z določbami tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: poročilo o meritvah) vsebovati tudi opis preskuševališča, opis načina vpenjanja stroja med preskušanjem, opis obremenitve stroja ter opis obratovalnih pogojev, ki simulirajo običajno rabo stroja. Za vsako družino gospodinjskih strojev mora biti navedena vrednost standardnega odklona primerljivosti meritev emisij hrupa.
Poročilo o meritvah mora na zahtevo pristojnega inšpektorja zagotoviti dobavitelj gospodinjskih strojev v roku, ki ga določi pristojni inšpektor.
Če je poročilo o meritvah v tujem jeziku, mora dobavitelj gospodinjskih strojev zagotoviti, da je povzetek dokumentacije dosegljiv v slovenskem jeziku. Iz vsebine povzetka morajo biti razvidni podatki:
– o uporabljenih standardih,
– o družini gospodinjskih strojev,
– o uporabljenih metodah vzorčenja (enostavna, dvojna ali zaporedna) in velikosti vzorca,
– o vrednostih standardnih odklonov, katerih največje vrednosti so določene s tem pravilnikom, in
– o operacijski karakteristični krivulji in o računskem postopku, ki je bil uporabljen za ta namen.
8. člen
V informaciji o emisiji hrupa in na oznaki strojev se raven zvočne moči navaja celoštevilčno.
Zanesljivost navedene ravni zvočne moči iz prejšnjega odstavka mora biti potrjena z uporabo statističnih metod.
Statistično ugotavljanje zanesljivosti v informaciji oziroma na oznaki navedene ravni zvočne moči se izvaja z meritvami na vzorcih strojev iz posamezne skupine gospodinjskih strojev.
V enostavnem ali enakovrednem vzorcu morajo biti najmanj trije gospodinjski stroji.
Osnovni statistični parametri statističnih metod iz drugega odstavka tega člena morajo zagotavljati za skupino gospodinjskih strojev, v kateri največ 6,5% strojev emitira hrup z zvočno močjo večjo od navedene v informaciji oziroma na oznaki, verjetnost sprejemljivosti najmanj 95%.
Celotni referenčni standardni odklon izbrane statistične metode mora biti 3,5 dB.
9. člen
Minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom, pristojnim za trg objavi v Uradnem listu Republike Slovenije seznam slovenskih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti informacije o emisiji hrupa gospodinjskih strojev z zahtevami po tem pravilniku (v nadaljnjem besedilu: seznam standardov).
Kadar so meritve emisije hrupa izvedene v skladu s standardi navedenimi v seznamu standardov, ki opredeljujejo preskusne in statistične metode za vrednotenje emisij hrupa, velja domneva, da so izvedene meritve emisij hrupa gospodinjskih strojev v skladu z zahtevami iz 7. in 8. člena tega pravilnika.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika opravlja Tržni inšpektorat Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organ) v skladu s 16. členom zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti.
Nadzor nad točnostjo podatkov informacije o emisiji hrupa gospodinjskih strojev izvaja nadzorni organ s preverjanjem istovetnosti podatkov iz informacije o emisiji hrupa s podatki iz poročila o meritvah ali s preskusi emisij hrupa naključno izbranega vzorca gospodinjskih strojev, ki so proizvedeni ali uvoženi z namenom dajanja v promet.
11. člen
Če nadzorni organ ugotovi, da informacija o ravni zvočne moči iz 4. člena ali oznaka o ravni zvočne moči na gospodinjskem stroju iz 6. člena tega pravilnika ni v skladu z določbami tega pravilnika, mora dobavitelj poskrbeti za to, da bodo gospodinjski stroji glede določb, ki zadevajo informacijo in oznako o ravni zvočne moči, izpolnjevali zahteve tega pravilnika.
Dobavitelj mora prenehati s kršenjem pod pogoji, ki jih določi nadzorni organ.
Če dobavitelj neustreznosti, ki jih ugotovi nadzorni organ ne odpravi, mora nadzorni organ ukreniti vse potrebno, da se gospodinjskim strojem, ki glede emisij hrupa niso ustrezno opremljeni z informacijo oziroma označeni, prepreči oziroma prepove dajanje v promet, ali da se gospodinjski stroji umaknejo s trga.
12. člen
Če nadzorni organ iz razlogov iz prejšnjega člena prepove dajanje gospodinjskih strojev v promet ali če omeji njihov prost pretok, mora o tem nemudoma obvestiti ministrstvo, pristojno za okolje, in ministrstvo, pristojno za trg, in podati razloge za tako odločitev, predvsem pa navesti:
– ali neskladnost z določbami tega pravilnika izhaja iz nespoštovanja standardov iz seznama standardov ali iz neposrednega kršenja določb iz 7. in 8. člena tega pravilnika,
– ali je neskladnost z določbami tega pravilnika mogoče pripisati napačni uporabi standardov iz seznama standardov.
13. člen
V skladu z 12., 13. in 14. členom zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti določi organ za ugotavljanje skladnosti gospodinjskih strojev po tem pravilniku minister, pristojen za trg, v soglasju z ministrom za okolje in prostor.
Organ za ugotavljanje skladnosti ugotavlja skladnost emisije hrupa gospodinjskih strojev pri preverjanju istovetnosti podatkov iz informacije o emisiji hrupa in pri preskusih emisij hrupa naključno izbranega vzorca iz 10. člena tega pravilnika.
Pri določitvi organa za ugotavljanje skladnosti iz prvega odstavka tega člena je treba zagotoviti, da ta organ ni za proizvajalca nadzirane družine gospodinjskih strojev izdelal poročila o meritvah ali kako drugače sodeloval pri meritvah emisij hrupa nadzirane družine gospodinjskih strojev.
14. člen
Določbe o obveznem označevanju gospodinjskih strojev iz tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika začno veljati 30. junija 2002.
Za gospodinjske stroje iz tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika, ki jih bodo trgovci in dobavitelji imeli na zalogi 30. junija 2002, ter za gospodinjske stroje, ki so jih ali jih bodo kot uvozniki naročili pri tujem dobavitelju oziroma so jih ali jih bodo naročili pri domačem proizvajalcu ter jih plačali do 30. junija 2002, začno veljati določbe tega pravilnika 30. junija 2003.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-08-7/98
Ljubljana, dne 19. januarja 2001.
Minister
za okolje in prostor
mag. Janez Kopač l. r.
* Ta pravilnik povzema vsebino direktive ES o emisiji hrupa gospodinjskih strojev 86/594/EEC.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti