Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2001 z dne 1. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2001 z dne 1. 2. 2001

Kazalo

466. Odlok o ustanovitvi Razvojnega, finančnega in nepremičninskega javnega sklada občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Turnišče, Velika Polana in Dobrovnik, stran 703.

Na podlagi 16. člena zakona o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/91), drugega odstavka 99. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91-I, popravek 19/91-I, 9/94 – odločba US, 21/94, 23/96, 24/94 – odločba US, 44/96 in 1/00), 3. člena zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) ter v skladu z določili občinskih statutov, so občinski sveti
1. Občine Lendava na seji dne 19. 12. 2000,
2. Občine Črenšovci na seji dne 19. 12. 2000,
3. Občine Kobilje na seji dne 22. 12. 2000,
4. Občine Odranci na seji dne 21. 12. 2000,
5. Občine Turnišče na seji dne 21. 12. 2000,
6. Občine Velika Polana na seji dne 13. 12. 2000,
7. Občine Dobrovnik na seji dne 18. 12. 2000,
sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi Razvojnega, finančnega in nepremičninskega javnega sklada občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Turnišče, Velika Polana in Dobrovnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja namen, zaradi katerega se sklad ustanovi, ime in sedež sklada, vrednost namenskega premoženja, pristojnosti organov, sestavo organov sklada ter število in mandatno dobo članov teh organov, vrste premoženja, ki je kot namensko premoženje vloženo ob ustanovitvi sklada in razmerja med ustanovitelji.
2. člen
Razvojni, finančni in nepremičninski javni sklad občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Turnišče, Velika Polana in Dobrovnik (v nadaljevanju: Razvojni javni sklad Lendava) je pravna oseba javnega prava, ki upravlja s premoženjem, ki so ga ustanoviteljice kot namensko premoženje namenile za izvajanje dejavnosti.
Razvojni javni sklad Lendava je finančni sklad, ki se ustanovi z namenom spodbujanja razvoja na območjih ustanoviteljic. V ta namen Razvojni javni sklad Lendava zagotavlja kredite oziroma poroštva in druge oblike spodbujanja razvoja.
3. člen
Razvojni javni sklad Lendava se ustanovi tudi kot nepremičninski javni sklad z namenom poslovanja s stanovanji, ki so last ustanoviteljic.
Vsaka ustanoviteljica pa lahko z Razvojnim javnim skladom Lendava sklene ločeno pogodbo na podlagi katere Razvojni javni sklad Lendava upravlja s stavbnimi in kmetijskimi zemljišči.
Sredstva upravljanja s stavbnimi in kmetijskimi zemljišči in ostala sredstva Razvojnega javnega sklada Lendava se ne smejo prelivati.
II. STATUSNE DOLOČBE
4. člen
Razvojni javni sklad Lendava je pravna oseba, ki posluje v svojem imenu in za svoj račun v skladu z zakonom in tem odlokom.
Ime javnega sklada je: Razvojni, finančni in nepremičninski javni sklad občin: Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Turnišče, Velika Polana in Dobrovnik.
Skrajšano ime javnega sklada je: Razvojni javni sklad Lendava.
Poleg imena v prejšnjih odstavkih se pri poslovanju na dvojezičnem območju uporablja še ime javnega sklada v madžarskem jeziku, ki glasi: Lendva, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Turnišče, Velika Polana es Dobronak Köség Fejlesztési, Pénzügyi és Ingatlani Közalapja. Skrajšano ime je: Lendavai Fejlesztési Közalap.
Sedež sklada je v Lendavi, Glavna ulica 9.
III. DEJAVNOST RAZVOJNEGA JAVNEGA SKLADA LENDAVA
5. člen
Dejavnost sklada je:
L/75.11 Dejavnost javne uprave
L/75.13 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovne dejavnosti
J/65.21 Finančni zakup (leasing)
J/65.23 Drugo finančno posredništvo, d.n.
I/67.12 Posredništvo z vrednostnimi papirji
I/67.13 Druge pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom
K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/70.31 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami
K/70.32 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
K/72.40 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami
K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.843 Druge poslovne dejavnosti
M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
IV. VREDNOST NAMENSKEGA PREMOŽENJA RAZVOJNEGA JAVNEGA SKLADA LENDAVA IN DELEŽ USTANOVITELJIC
6. člen
Osnovni namenski kapital finančnega dela sklada znaša 50,000.000 tolarjev. Posamezna ustanoviteljica prenese v Razvojni javni sklad Lendava naslednji delež:
1. Občina Lendava 25,195.000 SIT,
2. Občina Črenšovci 8,990.000 SIT,
3. Občina Kobilje 785.000 SIT,
4. Občina Odranci 4,190.000 SIT,
5. Občina Turnišče 7,330.000 SIT,
6. Občina Velika Polana 205.000 SIT,
7. Občina Dobrovnik 3,305.000 SIT.
Osnovni namenski kapital nepremičninskega dela Razvojnega javnega sklada Lendava znaša 1.316,225.340 tolarjev. Posamezna ustanoviteljica prenese v Razvojni javni sklad Lendava naslednji delež:
1. Občina Lendava 642,466.733 SIT,
2. Občina Črenšovci 227,006.883,30 SIT,
3. Občina Kobilje 30,949.881,30 SIT,
4. Občina Odranci 83,707.341,70 SIT,
5. Občina Turnišče 189,294.744,30 SIT,
6. Občina Velika Polana 77,807.776,50 SIT,
7. Občina Dobrovnik 64,991.979,90 SIT.
7. člen
Skupna namenska sredstva Razvojnega javnega sklada Lendava znašajo 1.366,225.340 tolarjev. Deleži ustanoviteljic so:
1. Občina Lendava 667,661.733 SIT,
2. Občina Črenšovci 235,996.883,30 SIT,
3. Občina Kobilje 31,734.881,30 SIT,
4. Občina Odranci 87,897.341,70 SIT,
5. Občina Turnišče 196,624.744,30 SIT,
6. Občina Velika Polana 78,012.776,50 SIT,
7. Občina Dobrovnik 68,296.979,90 SIT.
Z vpisom Razvojnega javnega sklada Lendava v sodni register postane Razvojni javni sklad Lendava lastnik premoženja, ki ga določa ta odlok.
Vsaka ustanoviteljica lahko poveča namensko premoženje, kot je določeno v tem členu, kar se vpiše v sodni register.
8. člen
Ustanovitelji lahko sklenejo, da se vrednost namenskega premoženja zmanjša z izplačilom ustanoviteljem pod pogojem, če Razvojni javni sklad Lendava ne izkazuje nepokrit negativni rezultat upravljanja preteklih let in če se zaradi tega namensko premoženje ne zmanjša pod zakonsko določenim.
Zmanjšanje namenskega premoženja z izplačilom se vpiše v sodni register za vrednost, za katero se je namensko premoženje zmanjšalo.
9. člen
Občine, ustanoviteljice Razvojnega javnega sklada Lendava imajo naslednje deleže sklada:
1. Občina Lendava 48,87%,
2. Občina Črenšovci 17,28%,
3. Občina Kobilje 2,32%,
4. Občina Odranci 6,43%,
5. Občina Turnišče 14,39%,
6. Občina Velika Polana 5,71%,
7. Občina Dobrovnik 5%.
V. PRISTOJNOSTI USTANOVITELJEV
10. člen
Ustanovitelj odloča o:
– imenovanju in razrešitvi članov uprave in nadzornega sveta pod pogoji in na način, ki je v tem odloku naveden,
– povečanju oziroma zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja,
– drugih zadevah, določenih z zakonom in tem odlokom.
VI. ORGANI RAZVOJNEGA JAVNEGA SKLADA LENDAVA
11. člen
Organa Razvojnega javnega sklada Lendava sta nadzorni svet in uprava.
Nadzorni svet
12. člen
Vsak ustanovitelj ima v nadzornem svetu enega člana. Nadzorni svet ima predsednika in šest članov.
Člani nadzornega sveta so župani ustanoviteljev. Mandatna doba članov nadzornega sveta traja pet let.
Predsednik nadzornega sveta se izmenjava po vrstnem redu, glede na delež občine, ki ga ima v Razvojnem javnem skladu Lendava.
13. člen
Člani nadzornega sveta ne morejo biti osebe, ki so zaposlene v Razvojnem javnem skladu Lendava ter druge osebe, katerih funkcija ali dejavnost je v skladu z zakonom nezdružljiva s članstvom v nadzornem svetu.
14. člen
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
– skrbi za zagotavljanje delovanja v javnem interesu,
– sprejema poslovni načrt, finančni načrt, in poslovno poročilo javnega sklada,
– daje soglasje upravi k določitvi sistema notranje kontrole,
– daje soglasje upravi k določitvi splošnih pogojev poslovanja,
– daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi člana uprave,
– daje ustanovitelju in upravi predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– daje soglasje k aktu o sistemizaciji,
– razporeja in odloča o pozitivnih rezultatih poslovanja,
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno z zakonom ali tem odlokom.
15. člen
Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnine v skladu s predpisi.
Uprava
16. člen
Uprava ima predsednika.
Predsednika uprave imenuje in razrešuje občinski svet ustanoviteljice, ki ima največji delež v Razvojnem javnem skladu Lendava, po predhodnem soglasju nadzornega sveta.
17. člen
Predsednika uprave se imenuje na podlagi javnega razpisa. Predsednik uprave je imenovan za dobo 4 let.
18. člen
Za predsednika uprave je lahko imenovana oseba, ki ima:
– visoko strokovno izobrazbo (VII/1) ekonomske ali pravne smeri oziroma, da je višji upravni delavec,
– 5 let delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delih,
– da ni bil pravnomočno nepogojno obsojen na kazen zapora več kot tri mesece,
– opravljen preizkus iz ZUP,
– organizacijske sposobnosti.
19. člen
Predsednik uprave zastopa in predstavlja Razvojni javni sklad Lendava brez omejitev.
Predsednik uprave ima pristojnosti in odloča po postopku, ki jih določa zakon.
20. člen
Predsednik uprave in člani nadzornega sveta so lahko pod pogoji, ki jih določa zakon predčasno razrešeni.
VII. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI
21. člen
Razvojni javni sklad Lendava odgovarja upnikom za svoje obveznosti v skladu z zakonom z vsem svojim premoženjem.
Ustanoviteljice za obveznosti Razvojnega javnega sklada Lendava ne odgovarjajo.
VIII. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA DELO RAZVOJNEGA JAVNEGA SKLADA LENDAVA
22. člen
Sredstva za delo Razvojnega javnega sklada Lendava zagotavljajo ustanovitelji v skladu s finančnim načrtom. Delež sredstev ustanoviteljev za delo je določen v 9. členu tega odloka.
23. člen
Sredstva za delo Razvojnega javnega sklada Lendava so:
– sredstva za plače zaposlenih ter drugi materialni stroški, povezani z delom zaposlenih,
– sredstva za izplačilo sejnin in drugih povračil članom nadzornega sveta,
– denarna sredstva za kritje stroškov pisarniškega materiala in drugega drobnega inventarja,
– oprema in poslovni prostori.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi Razvojnega sklada občin: Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče (Uradni list RS, št. 68/95), odlok o ustanovitvi stanovanjskega sklada občin Lendava, Črenšovci, Turnišče, Odranci in Kobilje, statut Razvojnega sklada ter statut Stanovanjskega sklada.
25. člen
Razvojni, finančni in nepremičninski javni sklad občin: Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Turnišče, Velika Polana in Dobrovnik je pravni naslednik Razvojnega sklada občin: Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče in Stanovanjskega sklada občin Lendava, Črenšovci, Turnišče, Odranci in Kobilje z vsemi pravicami in obveznostmi.
26. člen
Dosedanji direktor Razvojnega sklada občin: Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče nadaljuje z delom kot predsednik uprave Razvojnega javnega sklada Lendava do preteka mandata.
Predsednik uprave Razvojnega javnega sklada Lendava je zadolžen za zaprtje stanovanjskega sklada, ustanovljenega na podlagi odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Lendava (Uradni list RS, št. 45/93) in stanovanjskega sklada ustanovljenega na podlagi odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občin Lendava, Črenšovci, Turnišče, Odranci in Kobilje.
Sredstva stanovanjskih skladov iz predhodnega odstavka se prenesejo na Razvojni javni sklad Lendava kot sredstva za delo Razvojnega javnega sklada Lendava.
Z uveljavitvijo tega odloka sklenejo zaposleni v stanovanjskem skladu delovno razmerje z Razvojnim javnim skladom Lendava.
27. člen
Uprava mora pripraviti v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka splošne pogoje poslovanja javnega sklada.
28. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenesejo ustanovitelji na javni sklad v last terjatve, ki jih imajo do kupcev iz naslova prodaje stanovanj.
29. člen
Ustanovitelji morajo imenovati člane nadzornega sveta v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka. Nadzorni svet se je dolžan konstituirati v roku 8 dni po predvidenem roku o imenovanju.
Do konstituiranja nadzornega sveta opravlja naloge nadzornega sveta dosedanja uprava.
30. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-01-17/01
Lendava, dne 19. decembra 2000.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.
Črenšovci, dne 19. decembra 2000.
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.
Kobilje, dne 22. decembra 2000.
Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l. r.
Odranci, dne 21. decembra 2000.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.
Turnišče, dne 21. decembra 2000.
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.
Velika Polana, dne 13. decembra 2000.
Župan
Občine Velika Polana
Štefan Prša l. r.
Dobrovnik, dne 18. decembra 2000.
Župan
Občine Dobrovnik
Marjan Kardinar l. r.