Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2001 z dne 19. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2001 z dne 19. 1. 2001

Kazalo

343. Uredba o kombiniranem prevozu, stran 471.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 92/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o kombiniranem prevozu
1. člen
(Namen uredbe)
Ta uredba določa razdaljo dovoza in odvoza po cestnem omrežju, opravljanje dovoza in odvoza, dovoljeno skupno maso vozil za dovoz in odvoz, izjeme omejitev prometa tovornih vozil, dokumente, ki jih mora za izvajanje dovoza in odvoza zagotoviti prevoznik, in obvezne statistične podatke, ki jih morajo zbirati izvajalci kombiniranih prevozov za poročila, ki jih pripravlja Evropska komisija za Svet ES.
2. člen
(Pomen izrazov)
(1) V uredbi uporabljeni izrazi pomenijo:
1. kombinirani prevoz pomeni prevoz blaga, pri katerem se zabojnik dolžine najmanj 20 čevljev (6,1 m), zamenljivo tovorišče, tovorna prikolica, sedlasti polpriklopnik z vlečno enoto ali brez nje in cestno tovorno vozilo prevažajo v železniškem prometu ali po vodni plovni poti, pri čemer se dovoz in odvoz intermodalnih prevoznih enot z nakladališč ali razkladališč do najbližjega terminala za kombinirani prevoz oziroma pristanišča RO-RO opravita s cestnim prevozom;
2. intermodalni prevoz je prevoz blaga v eni in isti nakladalni enoti ali cestnem tovornem vozilu, ki zaporedoma uporablja dva ali več načinov prevoza brez prelaganja tovora samega ob zamenjavi načina prevoza;
3. intermodalna prevozna enota so zabojnik, zamenljivo tovorišče, tovorna prikolica, sedlasti polpriklopnik ter cestno tovorno vozilo in vlečna enota, primerni za intermodalni prevoz;
4. tovorni list CIM/UIRR in tovorni list K504 sta dokumenta, ki ju sklenejo:
– pošiljatelj blaga in železniški prevoznik na podlagi enotnih pravil o pogodbah v mednarodnem železniškem prevozu blaga, ki jih opredeljuje Konvencija o mednarodnih železniških prevozih (COTIF; pravila CIM) ali
– pošiljatelj blaga in družba za kombinirani prevoz, članica združenja UIRR (Union international Rail Rout);
5. nespremljani prevoz je prevoz intermodalnih prevoznih enot z železniškim ali vodnim prevozom brez posadke cestnega tovornega vozila;
6. spremljani prevoz je prevoz cestnega tovornega vozila z železniškim ali vodnim prevozom s posadko cestnega tovornega vozila;
7. oprtni vlak je vlak za izvajanje spremljanega prevoza v železniškem prometu;
8. dovoz in odvoz je prevoz intermodalnih prevoznih enot s cestnimi tovornimi vozili med nakladališčem oziroma razkladališčem in najbližjim terminalom/prekladalno postajo oziroma pristaniščem RO-RO, pri čemer razdalja, merjena po zračni črti, ne sme preseči meje, določene s to uredbo;
9. terminal je kraj nakladanja in razkladanja intermodalnih prevoznih enot, kjer prihaja do spremembe načina prevoza;
10. prekladalna postaja je kraj nakladanja in razkladanja intermodalnih prevoznih enot, kjer prihaja do spremembe le nekaterih načinov prevoza;
11. pristanišče RO-RO je terminal oziroma prekladalna postaja, opremljena tako, da omogoča nalaganje oziroma razkladanje cestnih tovornih vozil, železniških vozil in intermodalnih prevoznih enot na ladjo ali z nje;
12. zabojnik je tovorni zaboj take konstrukcije, da je uporaben za večkratno uporabo, ima možnost zlaganja drug na drugega in je opremljen s pripravami za prekladanje z enega na drug način prevoza;
13. zamenljivo tovorišče je tovorna enota, prirejena meram cestnih tovornih vozil, in opremljena s pripravami za prekladanje z enega na drug način prevoza, običajno s cestnega na železniški in obratno. Običajno nimajo možnosti zlaganja drug na drugega. Nekateri so opremljeni tudi z zložljivimi nosilci, na katerih stojijo, ko niso naloženi na tovorno vozilo oziroma železniški vagon;
14. cestno tovorno vozilo je motorno vozilo, namenjeno prevozu tovora;
15. tovorna prikolica je vozilo, namenjeno temu, da ga vleče drugo vozilo, bodisi da je konstruirano kot priklopnik ali polpriklopnik;
16. sedlasti polpriklopnik je tovorna prikolica brez sprednje osi, ki je konstruirano tako, da se s sprednjim delom opira na vlečno vozilo;
17. vlečna enota je motorno vozilo, ki vleče tovorno prikolico ali je namenjeno izključno vleki vozil;
18. tuje vozilo je cestno tovorno vozilo, ki je registrirano zunaj Republike Slovenije in Evropske unije;
19. dovoljenje je javna listina, s katero se dovoljuje pristop tujemu vozilu na ceste v Republiki Sloveniji in vožnja po njih, za opravljanje dovoza in odvoza v kombiniranem prevozu;
20. prevoznik je oseba, ki lahko skladno z določili zakona o prevozih v cestnem prometu opravlja cestne prevoze blaga.
(2) Drugi izrazi s področja cestnega, železniškega, pomorskega in kombiniranega prometa imajo v tej uredbi enak pomen, kot ga določajo drugi predpisi s tega področja in mednarodne pogodbe, zavezujoče za Republiko Slovenijo.
3. člen
(Razdalja v dovozu in odvozu)
(1) Prevoz se šteje za kombinirani prevoz, če je:
1. glavni del prevoza opravljen po železnici, dovoz in odvoz pa na razdalji do najbližjega terminala oziroma železniške prekladalne postaje;
2. glavni del prevoza opravljen po vodni plovni poti, razdalja v dovozu in odvozu pa ni daljša od 100 km v zračni črti od pristanišča RO-RO.
(2) Terminali oziroma železniške prekladalne postaje v Sloveniji so:
1. terminal v pristanišču Koper, ki je obenem tudi pristanišče RO-RO,
2. terminal Ljubljana,
3. terminal Maribor,
4. terminal Sežana,
5. prekladalna postaja Celje in
6. prekladalna postaja Novo mesto.
4. člen
(Opravljanje dovoza in odvoza)
(1) Za kombinirane prevoze v dovozu in odvozu na razdalji, določeni v prejšnjem členu te uredbe, veljajo ugodnosti za kvote in dovoljenja, določene v mednarodnih in dvostranskih sporazumih.
(2) Pravico opravljanja prevoza v dovozu in/ali odvozu (vključno z možnostjo prečkanja meje) imajo vsi prevozniki, registrirani za opravljanje prevoza blaga v cestnem prometu v Republiki Sloveniji in Evropski uniji, ter prevozniki, registrirani za opravljanje prevoza blaga v cestnem prometu v drugih državah, če je ta pravica opredeljena v mednarodnem sporazumu, ki obvezuje Republiko Slovenijo.
5. člen
(Dovoljena skupna masa vozil za dovoz in odvoz)
Za cestna tovorna vozila, ki opravljajo dovoz in odvoz na razdalji, določeni v prvem odstavku 3. člena, je dovoljena skupna masa do vključno 44 ton, če je to:
1. triosno vlečno vozilo z dvoosnim ali triosnim sedlastim polpriklopnikom:
– če prevaža ISO zabojnik, dolg 40 čevljev (12,2 m), ali
– če je sedlasti polpriklopnik ojačan za prevoze v nespremljanem kombiniranem prevozu in
2. skupina vozil s petimi ali več osmi, prilagojena prevozu zamenljivih tovorišč.
6. člen
(Oprostitev plačila cestne pristojbine za tuje vozilo)
Oprostitev plačila cestne pristojbine za tuje vozilo, ki vozi po cestah v Republiki Sloveniji v kombiniranem prevozu, je določena v uredbi o cestni pristojbini za tuje vozilo, ki vozi po cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 29/93, 16/95 in 28/95), razen kadar je z dvostranskim sporazumom med Republiko Slovenijo in državo, v kateri je registrirano cestno tovorno vozilo ali vlečna enota, določeno drugače.
7. člen
(Izjeme omejitev prometa tovornih vozil)
Omejitve prometa iz 2. in 3. člena odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 38/99 in 100/99) ne veljajo za cestna tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg, ki opravljajo cestni prevoz, kombiniran z železniškim ali ladijskim:
1. do terminala, prekladalne postaje ali pristanišča RO-RO, če nadaljujejo vožnjo z oprtnim vlakom ali trajektom in bi sicer ne prispela pravočasno, kar dokaže voznik z dokumentacijo, opredeljeno v 8. členu te uredbe,
2. od terminala, prekladalne postaje ali pristanišča RO-RO do najbližjega mejnega prehoda v smeri potovanja, če so prispela z oprtnim vlakom ali trajektom in bodo v tujini lahko nadaljevala vožnjo do cilja, kar dokaže voznik z dokumentacijo, opredeljeno v 8. členu te uredbe.
8. člen
(Potrebni dokumenti za izvajanje dovoza in odvoza)
Voznik cestnega tovornega vozila, ki vozi v kombiniranem prevozu, mora imeti pri sebi tovorni list CIM/UIRR ali tovorni list K504, razen kadar je potrebni dokument opredeljen z dvostranskim sporazumom med Republiko Slovenijo in državo, v kateri je registrirano cestno tovorno vozilo.
9. člen
(Statistični podatki)
Zaradi zagotavljanja potrebnih podatkov za poročilo, ki ga vsaki dve leti pripravlja Komisija za Svet ES, morajo izvajalci kombiniranega prevoza v Republiki Sloveniji zbirati in na zahtevo sporočati ministrstvu, pristojnemu za promet, podatke:
1. o prometnih povezavah v kombiniranem prevozu,
2. o številu intermodalnih prevoznih enot, prepeljanih na različnih prometnih povezavah,
3. o prepeljanem tovoru, izraženih v tonah, in
4. o opravljenih prevozih, izraženih v tonah/kilometre.
10. člen
(Veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 340-00/2001-1
Ljubljana, dne 11. januarja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik