Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

110. Pravilnik o podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov v Občini Žirovnica, stran 123.

Na podlagi 12. člena zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95, 40/99 in 36/00), 4. in 11. člena pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99) ter na podlagi 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 20. seji dne 21. 12. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov v Občini Žirovnica
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji, ki jih morajo gostinski obrati in kmetije, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, upoštevati pri določanju podaljšanega obratovalnega časa.
2. člen
Gostinski obrati in kmetije, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, obratujejo v rednem obratovalnem času, ki se evidentira in potrdi pri pristojnem organu občine. Za obratovanje v podaljšanem času je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega organa občine, ki o tem odloča na podlagi meril, sprejetih s tem pravilnikom.
Soglasje k prijavljenemu obratovalnemu času velja za obdobje 5 let.
3. člen
Podaljšan obratovalni čas je obratovanje izven rednega obratovalnega časa, ki ga določata 3. in 4. člen pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99).
Gostinski obrati v Občini Žirovnica, ki so v stanovanjskih naseljih lahko določijo podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata največ kot sledi:
– gostilne, restavracije, kavarne in izletniške kmetije v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in v nedeljo do 24. ure, ter v petek in soboto najdlje do 4. ure naslednjega dne,
– slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči najdlje do 24. ure,
– nočni bari, diskoteke do 4. ure naslednjega dne,
– gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov lahko obratujejo v podaljšanem obratovalnem času do 24. ure,
– gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovinsko-poslovnih objektih, kulturnih ustanovah...) v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma ne dlje kot to določajo zgornje alinee.
Dan pred prazniki se lahko uporablja petkov oziroma sobotni delovni čas.
4. člen
Gostinec prijavi obratovalni čas na obrazcu, ki je objavljen skupaj s pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99).
5. člen
Občinska uprava, ki odloča o podaljšanju obratovalnega časa gostinskega obrata, mora pri tem upoštevati:
– potrebe gostov in značilnosti območja, kjer je gostinski obrat oziroma kmetija,
– potrebe po razvoju turizma v občini (kulturni in zabavni programi, prireditve) gostinskih obratov, ki so dopolnilna ponudba drugim aktivnostim in programom,
– potrebe klubske dejavnosti, kulturnih, športnih in turističnih društev z gostinskimi obrati zaprtega tipa za uporabnike, ki so člani teh klubov,
– vrsto in lokacijo gostinskega obrata.
6. člen
Občinska uprava lahko posameznemu gostinskemu obratu izda soglasje za enodnevni podaljšani obratovalni čas najdlje do 5. ure naslednjega dne, kadar se v gostinskem lokalu odvijajo razne prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, srečanja) ali izven njega prireditve širšega pomena (lokalni prazniki, proslave društev, športne prireditve).
Gostinec mora za dovoljenje zaprositi vsaj 5 dni pred prireditvijo.
7. člen
Soglasje za obratovanje v podaljšanem času v skladu s tem pravilnikom se gostinskemu obratu lahko prekliče in odvzame oziroma skrajša na redni obratovalni čas v primeru:
– utemeljenih pritožb občanov iz neposredne bližine,
– da je policija ali tržna inšpekcija posredovala več kot trikrat v obdobju veljavnosti podaljšanega obratovalnega časa,
– da je bil podan predlog inšpekcijskim službam oziroma sodniku za prekrške ali drugemu ustreznemu organu.
V primeru odvzema soglasja, na podlagi prejšnjega odstavka tega člena, je gostincu odvzeta možnost pridobitve tega soglasja najmanj za dobo enega leta.
8. člen
Nadzor nad uresničevanjem določil tega pravilnika opravlja tržna inšpekcija in policija.
9. člen
Za ostala vprašanja, ki niso opredeljena s tem pravilnikom se smiselno uporablja pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00201-0005/00
Žirovnica, dne 21. decembra 2000.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost