Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2000 z dne 20. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2000 z dne 20. 10. 2000

Kazalo

4105. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica, stran 10576.

Na podlagi 3. in 9. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), 9. člena zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92 in 38/99), 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), sta Občinski svet občine Slovenska Bistrica v skladu z 10. členom statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) na 15. redni seji 17. 7. 2000 in Občinski svet občine Oplotnica v skladu s 16. členom statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) na 13. redni seji 5. 10. 2000 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
Občina Slovenska Bistrica in Občina Oplotnica uvodoma ugotavljata, da se je zaradi nastanka nove Občine Oplotnica s 1. 1. 1999 spremenil status javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica, ki opravlja svojo dejavnost na območju in za potrebe občanov obeh občin.
Zato Občina Slovenska Bistrica in Občina Oplotnica (v nadaljevanju besedila: ustanovitelja) s tem odlokom ustanavljata javni zavod za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju Občine Slovenska Bistrica in Občine Oplotnica (v nadaljevanju besedila: zavod).
2. člen
Javni zavod za opravljanje lekarniške dejavnosti Lekarna Slovenska Bistrica je pravna oseba s statusom javnega zdravstvenega zavoda.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJEV
3. člen
Ustanovitelja zavoda sta:
– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica in
– Občina Oplotnica, Grajska cesta 1, 2317 Oplotnica.
III. IME IN SEDEŽ ZAVODA
4. člen
Ime zavoda je: Lekarna Slovenska Bistrica.
Sedež zavoda je: Partizanska ulica 1, 2130 Slovenska Bistrica.
5. člen
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanoviteljev.
V pravnem prometu mora zavod uporabljati ime iz 4. člena tega odloka.
IV. ORGANIZIRANOST ZAVODA
6. člen
Zavod ima naslednje organizacijske enote:
– Lekarna Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 1, Slovenska Bistrica;
– Lekarna Poljčane, Bistriška cesta 60, Poljčane;
– Lekarna Oplotnica, Ul. Pohorskega bataljona 11, Oplotnica.
Posamezna lekarna opravlja dejavnost za območje, ki ga opredeli mreža javne zdravstvene službe.
7. člen
Notranjo organizacijo zavoda, organizacijske in strokovne enote ter lokacije, na katerih zavod organizira izvajanje dejavnosti, določa zavod s statutom.
8. člen
Zavod lahko organizira nove lekarne in podružnice v skladu z mrežo javne zdravstvene službe in v soglasju z ustanoviteljico, na območju katere želi organizirati novo organizacijsko enoto.
V. DEJAVNOST ZAVODA
9. člen
Zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno službo, katere izvajanje je v javnem interesu. Dejavnost zavoda je lekarniška dejavnost v skladu z 2. členom zakona o lekarniški dejavnosti.
Zavod lahko poleg lekarniške dejavnosti, določene v prvem odstavku tega člena kot javno službo opravlja še naslednje dejavnosti:
– preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za varovanje zdravja;
– izdajanje veterinarskih zdravil;
– izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev;
– svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil.
Kot dodatno dejavnost izven dejavnosti javne službe lahko zavod opravlja še dejavnost:
– trgovine na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki,
– trgovine na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki.
V skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti je dejavnost zavoda naslednja:
– G/52.310 – Dejavnost lekarn,
– G/52.320 – Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki,
– G/52.330 – Trgovine na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki,
– N/85.200 – Veterinarstvo – preskrba z zdravili, mamili in strupi za uporabo v veterinarski medicini.
VI. ORGANI ZAVODA
10. člen
Z zavodom upravljajo in vodijo posle zavoda v mejah pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določata ta odlok in statut zavoda:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon ali statut zavoda.
a) Svet zavoda
11. člen
Organ upravljanja je svet zavoda.
Svet zavoda šteje devet članov v naslednji sestavi:
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– dva predstavnika zavarovancev in drugih uporabnikov, od tega en predstavnik s stalnim bivališčem v Občini Oplotnica in en predstavnik s stalnim bivališčem v Občini Slovenska Bistrica,
– štirje predstavniki ustanoviteljev, in sicer: trije predstavniki Občine Slovenska Bistrica in en predstavnik Občine Oplotnica.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno izmed vseh zaposlenih v zavodu. Postopek in način izvolitve in razrešitve predstavnikov delavcev v svet zavoda določi statut zavoda.
Predstavnike uporabnikov oziroma zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Predstavnike ustanoviteljev imenujeta občinska sveta Občine Slovenska Bistrica in Občine Oplotnica v skladu s svojim statutom.
12. člen
Mandat članov sveta traja štiri leta. Član sveta zavoda je v svet lahko izvoljen največ dvakrat zaporedoma.
13. člen
Svet zavoda:
– sprejema statut in druge splošne akte, ki urejajo zadeve iz pristojnosti sveta zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja v soglasju z ustanoviteljema,
– sprejema program dela in razvoja zavoda,
– spremlja izvrševanje programa dela,
– sprejema finančni plan in finančni načrt zavoda,
– sprejema letno poročilo,
– odloča o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki in izdela predlog razporeditve, h kateremu mora pridobiti soglasje ustanoviteljev,
– v soglasju z ustanoviteljema odloča o povečani delovni uspešnosti za zaposlene v zavodu in o nagradi direktorja,
– odloča o delovni uspešnosti direktorja,
– odloča o najemanju dolgoročnih kreditov,
– daje soglasje k sklepanju pogodb in sprejetim odločitvam, za katere je tako določeno v statutu,
– predlaga ustanoviteljema spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljema in direktorju zavoda predloge in mnenja o posamičnih vprašanjih,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda,
– opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, s tem odlokom in statutom zavoda.
Svet zavoda lahko odloča, če je na seji navzočih več kot polovico članov.
b) Direktor
14. člen
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljema.
15. člen
Direktor zavoda:
– predstavlja in zastopa zavod,
– organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– odgovarja za zakonitost dela zavoda,
– odgovarja za strokovnost dela zavoda,
– vodi strokovno delo zavoda,
– odloča o delovnih razmerjih zaposlenih v zavodu,
– sklepa pogodbe in najema kredite v skladu z določili statuta,
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– odloča o razporejanju delavcev k določenim delom in nalogam,
– sprejema splošne akte zavoda, razen tistih, ki so v pristojnosti sveta zavoda,
– opravlja druga dela in naloge na podlagi zakona.
16. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, na podlagi javnega razpisa, če izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom zavoda.
Direktor je imenovan za štiri leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
c) Strokovni svet
17. člen
Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ zavoda, ki ga vodi direktor.
Sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta določa statut zavoda.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja:
– strokovnega dela zavoda,
– odloča o strokovnih vprašanjih,
– določa strokovne podlage za programe dela in razvoja javnega zavoda,
– daje svetu zavoda in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti zavoda.
VII. DELOVNA RAZMERJA
18. člen
Delovna razmerja ter udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic se ureja v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti zavoda.
VIII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
19. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– s plačili za opravljene storitve,
– iz sredstev proračunov ustanoviteljev,
– s prodajo blaga in storitev,
– z dotacijami, darili in iz drugih virov, določenih z zakonom.
20. člen
Premoženje in sredstva, s katerim zavod upravlja, je v lasti občine ustanoviteljice, na območju katere je le-to locirano, kolikor ta odlok ne določa drugače. Ustanovitelja zagotavljata svoje, z zakonom določene obveznosti do zavoda za zagotavljanje materialnih pogojev za delo in za razširitev zmogljivosti za dejavnost, ki se izvaja na območju vsake občine ustanoviteljice.
Za zagotavljanje materialnih pogojev in razširitev dejavnosti, ki se zaradi specifike teh dejavnosti izvajajo na enem mestu in služijo potrebam občanov obeh občin, zagotavljata ustanovitelja potrebna sredstva v deležih, določenih v delitvenem sporazumu, in sicer za tisti del dejavnosti, za katerega ustanovitelja nesporno ugotovita skupen interes. Ustanovitelja ugotavljata skupni interes za vsako vlaganje oziroma investicijo posebej ter glede na izkazan interes in določil delitvenega sporazuma dogovorno določata sofinancerske deleže.
Vložek vsakega ustanovitelja se zemljiškoknjižno uredi z vknjižbo lastninske pravice v zemljiški knjigi na vsakem premoženju, pridobljenem na način iz prejšnjega odstavka tega člena.
21. člen
Zavod upravlja s sredstvi in premoženjem ustanoviteljev, s katerimi je bilo zagotovljeno opravljanje dejavnosti ob uveljavitvi zakona o zavodih ter s sredstvi in premoženjem, ki ga je zavod pridobil z lastnimi prihodki v obdobju od uveljavitve zakona o zavodih do uveljavitve tega odloka.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest in upravljanje, uporablja pa jih na način in za namen, kot to določata zakon in ta odlok. Zavod ne more odtujiti nepremičnega premoženja ali ga obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja, ki je lastnik nepremičnega premoženja.
22. člen
Zavod lahko za izboljšanje materialne osnove dela, za nabavo specifične in nadstandardne opreme ali za izvedbo nadstandardnega programa oziroma za organizacijo in izvajanje izrednih aktivnosti zbira sredstva od donatorjev neposredno ali preko donatorskega sklada, ustanovljenega na ravni obeh občin, ustanoviteljic.
IX. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
23. člen
Zavod je dolžan upravljati s premoženjem soustanoviteljev kot dober gospodar.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljema.
Zavod vodi poslovanje ločeno po stroškovnih mestih za lekarne na območju Občine Slovenska Bistrica in ločeno za lekarne na območju Občine Oplotnica.
Zavod vodi ločeno tudi stroške tistih skupnih dejavnosti, ki se izvajajo v lekarnah na območju Občine Slovenska Bistrica ali na območju Občine Oplotnica za potrebe občanov obeh občin.
24. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja za namene, kot jih določata zakon in ta odlok.
O namenu in načinu razporeditve presežkov prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda v skladu z zakonom in v soglasju z ustanoviteljema.
25. člen
Primanjkljaj sredstev, izkazan v letnem poslovanju zavoda, krijeta ustanovitelja v skladu z zakonom.
Zavod izdela predlog za pokritje primanjkljaja, o katerem odloči svet zavoda v soglasju z ustanoviteljema.
Primanjkljaj sredstev ugotovljen iz naslova preveč izplačanih plač, krije zavod.
Za obveznosti iz naslova nepremičnin, ki so v lasti ustanoviteljev in v upravljanju zavoda, odgovarjata ustanovitelja po načelu lastnine nepremičnine.
26. člen
Če zavod v letnem obračunskem obdobju izkaže presežek prihodkov nad odhodki in presežek nameni za stimulacijo zaposlenih v skladu z zakonom, kasneje pa izkaže primanjkljaj, ga mora pokriti v breme sredstev za plače najkasneje v naslednjem obračunskem obdobju, razen, če dokaže, da financerja še nista izpolnila svojih obveznosti v celoti.
27. člen
Realizacija prihodkov zavoda iz dejavnosti, ki ni predmet javne službe, je prihodek zavoda, s katerim samostojno razpolaga, pod pogoji in način, kot ga določata zakon in ta odlok, če v celoti in realno pokrije stroške te dejavnosti in stroške, ki bremenijo osnovno dejavnost.
Prihodkov iz prvega odstavka tega člena zavod ne more razporejati v investicije ali za druge namene, zaradi katerih bi nastale višje obveznosti financiranja, če k temu ne podata soglasja ustanovitelja.
X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
28. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem in z drugimi sredstvi, s katerim razpolaga.
Zavod je pravna oseba. V pravnem prometu s tretjimi osebami ima vsa pooblastila, razen za promet z nepremičninami, kjer je potrebno soglasje ustanoviteljev v skladu s tem odlokom.
29. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je določena s tem odlokom in vpisom v sodni register.
30. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod direktor neomejeno.
31. člen
Zavod je dolžan skrbeti za tekoče vzdrževanje in obnavljanje stavb in prostorov, ki jih uporablja za svojo dejavnost.
XI. ODGOVORNOST USTANOVITELJEV ZA OBVEZNOST ZAVODA
32. člen
Ustanovitelja odgovarjata za obveznosti zavoda, ki jih zavod prevzame ali se zanje obveže le iz pravnih poslov v okviru dejavnosti zavoda, določene s tem odlokom, ter na podlagi programa dela zavoda, h kateremu je bilo dano predhodno soglasje s strani obeh ustanoviteljev.
XII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJEV IN ZAVODA
33. člen
Zavod je dolžan ustanoviteljema najmanj enkrat letno pošiljati podatke o poslovnih rezultatih zavoda, na zahtevo županov pa tudi večkrat letno ter druge podatke, ki so nujni za izvrševanje funkcije ustanoviteljev.
Zavod je dolžan ustanoviteljema posredovati vse podatke o vsebinski in finančni realizaciji dela zavoda in vsebinskih in finančnih načrtih dela zavoda v rokih in na način, kot ga določa veljavna zakonodaja.
34. člen
Ustanovitelja sta dolžna zavodu zagotavljati sredstva za njegovo delo v okviru dogovorjenega programa.
Zavod ne sme prevzemati finančnih obveznosti izven dogovorjenega programa.
35. člen
Zavod mora od ustanoviteljev:
– pridobiti soglasje k spremembi imena in sedeža zavoda,
– pridobiti soglasje k določbam statuta,
– pridobiti soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– pridobiti soglasje s statutarnim spremembam,
– pridobiti soglasje k spremembi in razširitvi dejavnosti,
– pridobiti soglasje k povečani delovni uspešnosti za zaposlene v zavodu,
– pridobiti soglasje k nagradi direktorja,
– pridobiti soglasje k predlogu za razporeditev presežka prihodkov nad odhodki,
– pridobiti druga soglasja in mnenja, določena z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.
Če ustanovitelja ne odločita o izdaji posameznega soglasja oziroma mnenja iz prejšnjega odstavka v roku 60 dni od vložitve zahtevka, se šteje, da sta soglasje izdala.
36. člen
Občina Slovenska Bistrica in Občina Oplotnica ustanavljata s tem odlokom skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti do zavoda po tem odloku.
Skupni organ sestavljata župana Občine Slovenska Bistrica in Občine Oplotnica.
Sedež organa je na sedežu Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica.
Sejo skupnega organa lahko skliče vsak član, in sicer pod pogoji in na način, kot ga določa zakon.
Skupni organ iz prvega odstavka tega člena ima naslednje pristojnosti:
– izdajanje soglasij iz tega odloka, statuta zavoda in zakona, razen izdajanja soglasij,
– v zvezi s spremembo imena, sedeža in dejavnosti zavoda,
– v zvezi s prometom z nepremičninami, ki so v lasti obeh občin oziroma zavoda,
– v zvezi z načrtovanjem investicij in investicijskih vlaganj,
– in soglasij navedenih v 8. členu in drugemu odstavku 20 člena tega odloka, za izdajanje katerih sta pristojna občinska sveta obeh občin.
Nadalje je organ iz prvega odstavka tega člena pristojen za:
– izdajanje mnenj, določenih s statutom in drugimi notranjimi akti zavoda,
– druga dela in naloge v zvezi z izvrševanjem ustanoviteljskih pravic in obveznosti, določene z zakonom.
Strokovne naloge za skupni organ opravlja Občinska uprava občine Slovenska Bistrica, župana pa si lahko za potrebe izdajanja soglasij in mnenj iz predhodnega člena tega odloka imenujeta komisije in druga delovna telesa.
Skupni organ odloča tako, da z odločitvijo soglašata oba župana. Kolikor se o posamezni odločitvi ne strinjata, o zadevi odločita občinska sveta obeh občin.
Če tudi občinska sveta ne sprejmeta soglasne odločitve o posamezni zadevi, ustanovitelja sestavita tričlansko arbitražno komisijo, katere odločitev obvelja kot dokončna.
Vsaka občina imenuje po enega člana arbitražne komisije, tretjega pa imenuje Lekarniška zbornica Slovenije.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Zavod mora uskladiti svoj statut z določili tega odloka v roku šest mesecev od dneva veljavnosti tega odloka.
Svet zavoda v sedanji sestavi opravlja funkcijo do preteka svojega mandata.
V skladu z določili tega odloka se svet zavoda konstituira po preteku mandata sedanjemu svetu zavoda.
Strokovni svet se v skladu z določili tega odloka konstituira po uveljavitvi statuta iz prvega odstavka tega člena.
38. člen
Skupni organ iz 36. člena tega odloka se mora konstituirati v roku enega meseca od dneva veljavnosti tega odloka.
39. člen
Funkcijo direktorja zavoda opravlja sedanji direktor zavoda. Direktor se imenuje v skladu z določili tega odloka po preteku mandata sedanjemu direktorju.
40. člen
S pričetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega zavoda za opravljanje lekarniške dejavnosti Lekarna Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 5/97 in 85/97).
41. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V objavo ga posreduje Občina Slovenska Bistrica, v roku osem dni potem, ko ga v enakem besedilu sprejmeta občinska sveta obeh občin, ustanoviteljic.
Št. 10/032-01/15-7/2000
Slovenska Bistrica, dne 17. julija 2000.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.
Št. 13-8/2000
Oplotnica, dne 5. oktobra 2000.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti