Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000

Kazalo

3929. Odlok o zimski službi, stran 10216.

Na podlagi drugega odstavka 8. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 13. člena pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98) in 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 15. seji dne 21. 9. 2000 sprejel
O D L O K
o zimski službi
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določi način opravljanja, organizacija ter izvajanje zimske službe, ki je sestavni del vzdrževanja občinskih cest in drugih javnih površin, kot obvezne gospodarske javne službe na območju Občine Gornja Radgona.
2. člen
Zimska služba se opravlja na naslednjih površinah: na lokalnih cestah, javnih poteh, javnih poteh za kolesarje, zbirnih mestnih cestah, mestnih cestah, površinah za pešce, pločnikih, intervencijskih poteh, avtobusnih postajališčih, parkirnih in drugih podobnih površinah.
Zimsko službo izvajajo izvajalci vzdrževalnih del na občinskih cestah, koncesionar za izvajanje gospodarske javne službe javna snaga v mestu Gornja Radgona in zavezanci po tem odloku.
Zavezanci po tem odloku so lastniki zemljišč, stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov ali njihovi najemniki, v večstanovanjskih hišah pa upravnik, če je upravljanje hiše preneseno s pogodbo nanje in uporabniki nekategoriziranih cest.
II. IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE
3. člen
V zimsko službo sodijo naslednja vzdrževalna dela:
1. zagotavljanje potrebnega števila prometnih znakov, obvestil in snežnih kolov;
2. posipavanje javnih prometnih površin s snovmi za preprečevanje poledic;
3. pluženje, odstranjevanje in odvažanje snega z javnih prometnih površin;
4. pluženje snega z glavnih pešpoti, na javnih (zelenih) površinah „otresanje” snega z drevja in grmovja ter odstranjevanje poškodovanih dreves in odlomljenih vej;
5. odvoz snega iz avtobusnih postaj, avtobusnih postajališč, križišč in prehodov za pešce;
6. čiščenje objektov in naprav, zgrajenih za intervencije in požarno varnost;
7. čiščenje odtokov uličnih požiralnikov v času odjuge;
8. *odstranjevanje ledenih sveč s streh in strešnih žlebov;
9. *namestitev in vzdrževanje lovilcev snega na strehah, s katerih se lahko vsuje snežni plaz in je zaradi tega ogrožena varnost občanov in premoženja;
10. *ureditev in vzdrževanje žlebov in strešnih odtočnih cevi;
11. čiščenje zasneženih prometnih znakov;
12. obveščanje javnosti o stanju cest;
13. druge naloge, katere omogočajo v zimskem času promet na cestah.
* Vzdrževana dela zimske službe, katera so predhodno navedena pod 8., 9. in 10. točko, se lahko izvajajo samo v izrednih primerih, v imenu zavezanca na njegov račun, po predhodni zahtevi pooblaščene osebe iz 17. člena tega odloka.
III. NALOGE IZVAJALCEV ZIMSKE SLUŽBE
4. člen
Zimsko službo na območju Občine Gornja Radgona opravljajo:
– izvajalec javne službe redno vzdrževanje lokalnih cest izven naselij,
– izvajalec javne službe, javna snaga v mestu Gornja Radgona,
– krajevna skupnost za javne poti in pločnike ob občinskih in državnih cestah na območju krajevne skupnosti.
5. člen
Izvajalec zimske službe je dolžan vsako leto do 1. septembra izdelati izvedbeni program zimske službe, ki obsega popis vseh površin in objektov, na katerih se izvaja zimska služba in ga predložiti Občini Gornja Radgona v potrditev.
Z izvedbenim programom zimske službe iz prejšnjega odstavka se določi vrsta, obseg in razpored potrebnih strojev in druge opreme, delavcev in materiala, razpored pripravljalnih del, način uporabe teh sredstev, zlasti organizacijo pluženja, posipanja in odstranjevanja snega s cest in ostalih javnih površin in prednostni vrstni red posipavanja ter pluženja cest, čiščenja odtokov uličnih požiralnikov, organizacijo stalne dežurne službe, odstavne površine za vozila v primeru delnih ali popolnih zapor, nadzor nad izvajanjem zimske službe in mesta odvažanja in odlaganja snega.
Zimska služba traja praviloma od 15. novembra do 15. marca. Izvedbeni program zimske službe mora vsebovati tudi izvajanje zimske službe v primeru potreb pred in po tem terminu.
6. člen
Pripravljalna dela se izvajajo pred začetkom zimskega obdobja z namenom, da se omogoči učinkovito delo zimske službe. Pripravljalna dela obsegajo zlasti dela, ki se nanašajo na:
– pripravo mehanizacije, prometne signalizacije in opreme, posipnega materiala,
– pripravo ceste in njene okolice (namestitev dopolnilne prometne signalizacije na nevarnih mestih, postavitev snežnih kolov, namestitev naprav in ureditev za zaščito pred snežnimi zameti, odriv bankin zaradi lažjega odtoka vode z vozišča),
– usposabljanje in strokovno izobraževanje za dela zimske službe.
7. člen
Naloge izvajalca zimske službe so, da:
1. izdela izvedbeni program zimske službe in ga predloži v potrditev strokovni službi občine;
2. redno vzdržuje naprave in opremo potrebno za zimsko službo;
3. skrbi za skladiščenje zadostne količine posipnega materiala in soli;
4. uvaja ekološko primernejše postopke in materiale za posipavanje;
5. izvaja zimsko službo po potrjenem izvedbenem programu zimske službe in le-tega prilagaja s sprotnimi meteorološkimi napovedmi;
6. posipa ceste po prednostnem vrstnem redu takoj, ko se na vozišču zazna pojav poledice. Na cestah oziroma cestnih odsekih, za katere je v operativnem planu predvideno posipanje, se posipa že ob nastopu okoliščin, v katerih se lahko pričakuje poledica;
7. prične praviloma odstranjevati novo zapadli sneg, ko ga zapade 10 cm na cestiščih in 10 cm na pločnikih. Višino snega ugotavlja izvajalec sam, po potrebi pa ga na to opozori pristojni delavec občinske uprave. V izjemnih primerih, ki jih ugotovi pristojni delavec občinske uprave je možno pričeti z odstranjevanjem snega tudi pri nižji višini zapadlega snega, kot je določeno v prejšnjem odstavku;
8. organizira stalno dežurno službo;
9. izdela poročilo in analizo zimske službe za preteklo zimsko obdobje.
Pri izdelavi izvedenega programa zimske službe za posamezno krajevno skupnost sodeluje in nudi strokovno pomoč strokovni delavec občine.
Naloge iz 2. in 8. točke tega člena za krajevne skupnosti niso obvezujoče.
8. člen
Pri odstranjevanju snega mora izvajalec upoštevati tudi naslednji prioritetni vrstni red:
1. prioriteta: šolske avtobusne proge, avtobusna postaja, avtobusna postajališča, javna parkirišča;
2. prioriteta: lokalne ceste;
3. prioriteta: druge javne poti in javne površine.
Prioritetni vrstni red po tem členu pripravi strokovna služba občine, sprejme pa ga župan s sklepom.
9. člen
Sneg mora biti odstranjen:
– s pločnikov tako, da je pešcev hodnik, kjer dopuščajo razmere, širok najmanj 1 m,
– z vozišča, da je cestišče ali prometni pas, kjer dopuščajo razmere, širok najmanj 3 m.
Sneg se praviloma ne sme odmetavati z vozišča na pločnik, kolikor je širina pločnika manjša od 1 m. Enako velja za upravljalca državnih cest, ko odstranjuje sneg z državnih cest. V izvedbenem programu zimske službe se določi pločnike, ki jih čisti izvajalec in tiste, ki jih čistijo zavezanci, izvajalec pa kasneje sneg samo odpelje.
Sneg mora biti odstranjen po možnosti do 6. ure oziroma najkasneje 24 ur po prenehanju sneženja s cest po prednostnem vrstnem redu, oziroma se sneg odstrani takoj, ko so podani pogoji iz sedme točke 6. člena tega odloka.
10. člen
Avtobusne postaje in postajališča avtobusnega prometa morajo biti očiščena v celotni dolžini:
– postajališča izven vozišča se očistijo v celotnem ravnem delu (brez dolžine uvoznega in izvoznega radija na postajališču);
– postajališča ob robu zunanjega voznega pasu se očistijo v dolžini 20 m.
Na avtobusnih postajališčih v območjih križišč se sneg odpelje, na ostalih delih avtobusnih postajališčih se sneg ne sme odložiti na pločnik.
11. člen
Župan občine na področju zimske službe;
1. spremlja izvajanje sprejetega izvedbenega plana zimske službe;
2. zagotavlja finančna sredstva po sprejetem izvedbenem planu za tekoče leto in v okviru predvidenih finančnih sredstev v proračunu občine;
3. sprejme prioritetni vrstni red iz 8. člena tega odloka
IV. OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV V ČASU ZIMSKIH RAZMER
12. člen
Zavezanci iz tretjega odstavka 2. člena tega odloka so dolžni okrog svoje zgradbe, ne glede na to, ali je to javna površina, funkcionalna površina ali skupna funkcionalna površina:
1. sproti odstraniti s strehe in žlebov ledene sveče;
2. sproti posipati pločnike za hojo pešcev ob poledici;
3. skrbeti, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda, snežni ščitniki in podobno na pročeljih hiš, katere so obrnjene na cesto;
4. odstraniti novo zapadli sneg s pločnikov, parkirnih prostorov in drugih dohodov k objektom najkasneje do 7. ure zjutraj, podnevi pa so ga dolžni odstranjevati sproti, ko zapade 10 cm snega;
5. odstraniti sneg in led s površin, ki so potrebne za intervencije in požarno varnost;
Zavezanci iz prvega odstavka tega člena so dolžni izpolnjevati svoje obveznosti tudi, če pločniki ne potekajo neposredno ob objektu, temveč so med objekti in pločniki funkcionalne površine objektov (zelenice, parkirišča, prehodi ipd.).
Za obveznost iz tega člena ob nezazidanih stavbnih zemljišč morajo skrbeti lastniki oziroma najemniki zemljišč.
Za izvajanje zimske službe na nekategoriziranih cestah skrbijo lastniki oziroma uporabniki teh cest.
13. člen
Če pooblaščena oseba iz 19. člena tega odloka (inšpektor za ceste ali občinski redar) za izvajanje lokalnega nadzora ugotovi, da zavezanci niso opravili svojih obveznosti iz 7. člena in 12. člena tega odloka kljub opozorilu, odredi odstranitev snega izvajalcu zimske službe na stroške zavezanca. Opravljeno storitev poravna zavezanec.
14. člen
Pločniki za pešce in pešpoti se ob snegu in poledici lahko posipajo le s soljo ali peskom oziroma drugim ustreznim materialom.
Prepovedano je posipanje s pepelom, žaganjem, smetmi ali drugim posipnim materialom.
Izvajalec iz prve in druge alinee 4. člena tega odloka lahko organizira prodajo soli in drugih sodobnih posipnih materialov zavezancem iz 12. člena tega odloka.
Na delih cest, kjer se poledica pogosto pojavlja, je treba namestiti dopolnilno prometno signalizacijo, ki na to nevarnost opozarja.
Okolju neprijazna topilna sredstva za sneg in led je dovoljeno uporabljati le v minimalnih potrebnih količinah. Za posipanje topilnih sredstev je dovoljeno uporabljati le takšne naprave, ki omogočajo natančno odmerjanje količin.
Pri odmerjanju količin posipa je treba upoštevati količino topilnega sredstva, ki je že na vozišču.
15. člen
Zgradbe, s katerih se lahko vsuje snežni plaz, kateri ogroža varnost občanov in premoženja, morajo imeti ustrezne zadrževalne lovilce snega. Žlebovi, strešne odtočne cevi in odtoki meteornih voda na zgradbah ne smejo biti poškodovani. Sproti je treba odstranjevati ledene sveče.
Pred odstranjevanjem snega in ledenih sveč s strehe je potrebno pločnik za pešce ustrezno zavarovati.
16. člen
Pri odstranjevanju snega z javnih prometnih površin, streh, funkcionalnih in drugih površin, je prepovedano onemogočanje prometa po teh površinah. Sneg se mora odlagati ob rob vozišča, pri čemer mora biti zagotovljen odvod vode, ali na površini, kjer odstranjeni sneg ne ovira prehodnosti oziroma prevoznosti udeležencev v prometu.
V času odstranjevanja snega s površin določenih s tem odlokom, so lastniki vozil dolžni odstraniti svoja vozila z javnih prometnih površin.
Hidranti morajo biti dostopni ob vsakem času.
17. člen
Po koncu zimskega obdobja vendar najkasneje do 1. aprila je potrebno s površin iz 2. člena tega odloka odstraniti ostanek posipnih materialov (peska), začasno dopolnilno prometno signalizacijo ter začasno prometno opremo, cestne naprave in ureditve za zavarovanje ceste in prometa v zimskem obdobju.
V. UKREPI V PRIMERU IZREDNIH SNEŽNIH PADAVIN
18. člen
V času izrednih snežnih padavin ali velikih odjug lahko župan poleg izvajalcev zimske službe aktivira občinski štab za civilno zaščito te enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v občini.
V tem primeru nadzor nad izvajanjem zimske službe prevzame Občinski štab za civilno zaščito.
VI. NADZOR
19. člen
Nadzor nad pravilnim izvajanjem tega odloka opravlja občinski inšpektor za ceste in občinski redar.
Pooblaščene osebe opravljajo med izvajanjem del po tem odloku:
1. kvalitetni in količinski nadzor opravljenih del;
2. vodijo operativne akcije ob izrednih vremenskih razmerah, ko je potrebno odstopiti od izvedbenega programa zimske službe;
3. dajejo izvajalcu predloge oziroma zahteva za izboljšanje organizacije potrebnega dela.
VII. KAZENSKI DOLOČBI
20. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje izvajalec zimske službe iz prve in druge alinee 4. člena tega odloka, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem del, če ne izvaja nalog iz 6., 7., 8., 9. in 10. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
21. člen
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek na kraju samem zavezanca, če:
– ne izvaja del, ki jih določa 12. člen,
– ne odstrani snega, kot to določa prvi odstavek 16. člena.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek na kraju samem tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VIII. KONČNA DOLOČBA
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-06-3/2000
Gornja Radgona 22. septembra 2000.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

AAA Zlata odličnost