Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000

Kazalo

3928. Odlok o kontroli cen storitev javnih gospodarskih služb v Občini Gornja Radgona, stran 10215.

Na podlagi 9. točke 13. člena zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) in 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 15. seji dne 21. 9. 2000 sprejel
O D L O K
o kontroli cen storitev javnih gospodarskih služb v Občini Gornja Radgona
1. člen
S tem odlokom se določa način in postopek oblikovanja cen storitev javnih gospodarskih služb ter vrsta javnih služb, katerih cene se oblikujejo po določilih tega odloka in se uporabljajo na območju Občine Gornja Radgona.
2. člen
Cene storitev
1. oskrbe s pitno vodo,
2. odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda,
3. ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganju ostankov komunalnih odpadkov,
4. javna snaga, čiščenja javnih površin, površin za pešce in zelenih površin,
5. pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih, dimnih vodov in zračnikov,
6. pokopališke dejavnosti,
7. pogrebne dejavnosti
se oblikujejo v skladu s tem odlokom in pričnejo veljati, ko da nanje soglasje občinski svet. Če je za posamezno storitev določen način oblikovanja in veljavnosti cen s strani države, se določila tega odloka ne uporabljajo.
3. člen
Pravna ali fizična oseba (v nadaljevanju: zavezanec), ki opravlja storitve iz 2. člena tega odloka na območju Občine Gornja Radgona, oblikuje ceno storitev na način, kot to določajo predpisani standardi in ta odlok.
4. člen
Tako oblikovano ceno v obliki predloga posreduje zavezanec Občinski upravi občine Gornja Radgona.
Občinska uprava lahko zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za pripravo ustreznega mnenja.
Občinska uprava pripravi ustrezno strokovno mnenje in ga skupaj s predlogom pošlje občinskemu svetu v soglasje.
5. člen
Predlogu zavezanca morajo biti priloženi naslednji podatki:
– ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za katero je zavezanec registriran;
– cene po vrstah storitev ter odstotek povečanja teh cen za pretekla tri leta;
– predlagane cene po vrstah storitev;
– ceno in elemente te cene, ki jo plačujejo porabniki storitev s prikazanimi prispevki, taksami in davki;
– pregled fizičnega obsega opravljene storitve za pretekla tri leta.
– pregled prihodkov in stroškov ter njihovo strukturo za storitev, za katero se vlaga zahtevek, za pretekli dve leti. Pregled stroškov zajema naslednje strukturne elemente z obrazložitvijo:
1. Neposredni stroški:
– strošek električne energije,
– strošek pogonskega goriva,
– drugi stroški materiala,
– strošek storitev,
– strošek dela,
– neposredni stroški prodaje,
– drugi neposredni stroški.
2. Posredni proizvajalni stroški:
– amortizacija,
– investicijsko vzdrževanje,
– drugi posredni proizvajalni stroški.
3. Splošni stroški:
– posredni stroški nabave,
– posredni stroški prodaje,
– posredni stroški uprave,
– posredni stroški obresti,
– dobiček
4. Bilanco uspeha in bilanco stanja pretekli dve leti.
5. Program predvidenih investicijskih vlaganj z navedbo virov financiranja.
6. člen
Cene storitev iz 2. člena se oblikujejo v naslednjih enotah storitev:
cena vode               v m3;
cena kanalščine            v m3;
cena odvoza odpadkov         zabojnik, kontejner,
                   vreča glede na volumen;
cena javne snage (površine)      v m2;
pokopališke storitve (najemi)     v m2;
pogrebne storitve:          po vrstah storitev,
                   ki predstavljajo
                   zaključeno celoto;
dimnikarske storitve:         po vrstah storitev,
                   ki predstavljajo
                   zaključeno celoto:
a) čiščenje kurilnih in dimovodnih naprav
b) strokovni pregled kurilnih in dimovodnih naprav
c) strokovni pregled in meritve emisij malih kurilnih naprav.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 38001-1/2000
Gornja Radgona, dne 21. septembra 2000.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

AAA Zlata odličnost