Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000

Kazalo

3921. Odlok o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Celje, stran 10205.

Na podlagi 42. in 45. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) ter 27. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99) je Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 26. 9. 2000 sprejel
O D L O K
o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Celje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izračuna komunalnega prispevka na območju Mestne občine Celje ter temelji za določitev višine njegove odmere.
2. člen
Komunalni prispevek se odmeri na tistih območjih opremljanja, kjer je potrebna zgraditev komunalne opreme, rekonstrukcija ali povečanje zmogljivosti obstoječe komunalne opreme in njenega priključevanja na ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov na podlagi programov opremljanja, izdelanih po posameznih območjih opremljanja.
3. člen
Komunalni prispevek na območju Mestne občine Celje se odmerja na podlagi izračunov komunalnega prispevka.
Komunalni prispevek se izračuna ter odmeri posameznim uporabnikom stavbnih zemljišč na podlagi izračunov komunalnega prispevka, izdelanih v okviru programa opremljanja stavbnih zemljišč za posamezna območja opremljanja.
Program opremljanja izda župan.
Do sprejetja programov opremljanja se za izračun komunalnega prispevka upoštevajo že sprejeti investicijski programi izvedbe veljavnih prostorsko-izvedbenih aktov.
4. člen
Na območjih:
– za katera še ne obstojajo ustrezne podlage za izdelavo programa opremljanja,
– za katere ne obstojajo že izdelani investicijski programi in
– ki so komunalno že opremljena,
se komunalni prispevek izračuna na podlagi elementov, določenih s tem odlokom.
II. ELEMENTI ZA IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
V primerih iz 4. člena tega odloka se komunalni prispevek izračuna na podlagi naslednjih elementov:
– površina stavbnega zemljišča, ki je enaka površini stavbišča s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem (to je velikost gradbene parcele),
– faktor izrabe stavbnega zemljišča, ki predstavlja razmerje med neto zazidano površino objekta in velikostjo gradbene parcele (podatki so razvidni iz projektne dokumentacije – PGD),
– povprečni stroški opremljanja stavbnih zemljišč,
– povprečni stroški izdelave prostorsko-izvedbenih aktov,
– faktorji prispevka posameznega zavezanca, odvisni od vrste objekta,
– faktorji prispevka po posameznih zaokroženih območjih opremljanja,
– dejansko mogoči priključki na javno infrastrukturo, ki se ugotovijo iz predložene dokumentacije (prostorsko-izvedbeni akti, lokacijska in projektna dokumentacija).
6. člen
Povprečni strošek opremljanja stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Celje za:
– 100% opremljenost stavbnega zemljišča z javno infrastrukturo (to zajema: asfaltirano cesto s pločniki in kolesarskimi stezami, javna parkirišča, odvodnjavanje, javno razsvetljavo, zelene in rekreacijske površine ter vodovodno, kanalizacijsko in plinovodno omrežje),
– faktor izrabe stavbnega zemljišča v višini 0,4
znaša 5.305,28 SIT/m2 gradbene parcele, po cenah veljavnih na dan 31. 12. 1999.
Izračun povprečnega stroška opremljanja stavbnega zemljišča pri različnih faktorjih izrabe stavbnega zemljišča ter 100% opremljenosti stavbnega zemljišča z javno infrastrukturo je dan v prilogi tega odloka. (priloga k odloku – priloga 1)
V okviru povprečnega stroška komunalnega prispevka je upoštevana opremljenost z javnimi objekti in napravami komunalne infrastrukture v naslednjih deležih:
Tabela 1
----------------------------------------------------------------
Komunalna oprema                     Skupaj
----------------------------------------------------------------
A) Individualna raba                    0,325
 + vodovod                        0,104
 + kanalizacija                      0,143
  * fekalna kanalizacija                 0,052
  * mešana kanalizacija                 0,143
 + plin                          0,078
B) Splošna raba                      0,675
 + cesta                         0,338
  * makadamska cesta do 5 m širine            0,104
  * asfaltirane ceste do 5 m širine           0,156
  * asfaltirana cesta s pločniki             0,234
  * asfaltirana cesta s pločniki in koles. stez.     0,338
 + parkirišča                       0,156
 + odvodnjavanje/meteorna kanalizacija          0,065
 + javna razsvetljava                   0,039
 + zelene in rekreacijske površine            0,078
----------------------------------------------------------------
C) SKUPAJ A + B                      1,000
----------------------------------------------------------------
D) Drugi vodi                       0,230
 + vročevodno omrežje                   0,110
 + hidrantno omrežje                   0,020
 + elektro omrežje                    0,070
 + telefonsko omrežje                   0,030
----------------------------------------------------------------
E) SKUPAJ C + D                      1,230
----------------------------------------------------------------
Stroški pod točko D iz tabele (1) predstavljajo opremo nad 100% in se dodajajo na povprečno vrednost komunalnega prispevka iz prvega odstavka tega člena v višini v tabeli opredeljenih deležev.
7. člen
Povprečni strošek priprave stavbnega zemljišča, ki zajema povprečne stroške izdelave urbanistične dokumentacije preračunane na m2 stavbnega zemljišča, znaša:
– za prostorsko izvedbene načrte      485 SIT/m2
– za prostorsko ureditvene pogoje     194 SIT/m2
(cene so izračunane na dan 31. 12. 1999).
Stroški za druga dela, ki se uvrščajo v pripravo stavbnega zemljišča, se lahko uporabijo pri izračunu komunalnega prispevka le na območjih, za katera se izračunava komunalni prispevek na podlagi izračunov, zajetih v okviru investicijskih programov ali programov opremljanja.
V primeru, da investitor sam financira izdelavo prostorsko-izvedbene dokumentacije, se mu priznajo kot olajšava pri plačilu komunalnega prispevka le stroški v višini določeni v tem členu odloka.
8. člen
Faktorji prispevka so:
– faktorji prispevka, odvisni od vrste objekta posameznega uporabnika:
Tabela 2
----------------------------------------------------------------
Vrsta objekta                 Prispevna stopnja
----------------------------------------------------------------
Stanovanja, poslovni prostori                100%
Trgovski, industrijski objekti               100%
Objekti malih in srednjevelikih podjetij           80%
Garaže – podzemne                      30%
Garaže – nadzemne                      50%
Šolski, športni in kulturni objekti, objekti
zdravstvenega in socialnega varstva, objekti
sistema zaščite in reševanja MOC               70%
Zidani kmetijski gospodarski objekti             30%
Zidani pomožni gospodarski objekti              15%
Leseni pomožni gospodarski objekti              10%
Odprta športna igrišča, bazeni, zimski vrtovi        15%
Počitniški objekti in zidanice               100%
----------------------------------------------------------------
– faktorji prispevka, odvisni od vrste območja, na katerem se nahaja uporabnikov objekt:
Tabela 3
----------------------------------------------------------------
Območje                          Faktor
I – stanovanjsko-poslovno območje              1,00
I/a – območje starega mestnega jedra            1,04
I/b – stanovanjsko-poslovno območje -            1,11
posebno pridobitno območje
II – gospodarske cone                    1,11
III – primestna naselja in lokalna središča         1,16
IV – druga območja                     1,29
----------------------------------------------------------------
Pri tem se v:
– I. območje uvrščajo območja opremljanja v strnjenih naseljih na širšem območju mesta Celje (naselja mestnega značaja) ter v strnjenih naseljih ob mestnih vpadnicah;
– I/a območje uvršča območje starega mestnega jedra mesta Celje;
– I/b območje uvrščajo območja znotraj I., II. in III. območja, ki zaradi svoje lokacije nudijo posebne ugodnosti za pridobivanje prihodka posameznim dejavnostim, navedenim v odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč MOC (Uradni list RS, št. 23/96), kot so območja ob mestnih vpadnicah;
– II. območje uvrščajo območja opremljanja namenjena gospodarski rabi z močno razvito prometno in komunalno infrastrukturo;
– III. območje uvrščajo pretežno zazidana območja opremljanja na obrobju mesta ter v manjših lokalnih središčih;
– IV. območje uvrščajo vsa ostala območja opremljanja na območju Mestne občine Celje.
Karta območij opremljenosti je sestavni del tega odloka. Območja so povzeta iz karte območij iz odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 23/96).
III. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
Komunalni prispevek (KP) predstavlja vsoto stroškov priprave stavbnega zemljišča (PSZ) in komunalnega opremljanja (SKO)
KP = PSZ + SKO
10. člen
Stroški priprave stavbnega zemljišča (PSZ) se izračunajo kot zmnožek:
– povprečnega stroška izdelave urbanistične dokumentacije (UD),
– velikost stavbnega zemljišča (SZ)
PSZ = UD x SZ
Stroške priprave stavbnega zemljišča določi za izračun komunalnega prispevka pristojna služba MOC, na podlagi lastnih podatkov.
Izračunani strošek priprave stavbnega zemljišča, ki odpade na posameznega uporabnika se razlikuje le z vidika izdelane urbanistične dokumentacije na območju, kjer leži objekt uporabnika.
11. člen
Stroški komunalnega opremljanja (SKO) pri 100% komunalni opremljenosti z javno infrastrukturo se izračunajo kot zmnožek:
– povprečnega stroška komunalnega opremljanja pri določenem faktorju izrabe stavbnega zemljišča (PKO-ISZ),
– velikosti stavbnega zemljišča (VSZ),
– korigiran s faktorji:
· prispevka glede na vrsto objekta (VOB)
· prispevka glede na območje (OBM)
SKO = (PKO-ISZ x VSZ) x VOB x OBM
Za določitev PKO-ISZ se uporablja priložena preglednica, iz katere so razvidni povprečni stroški opremljanja pri različnih faktorjih izrabe stavbnega zemljišča. Za faktor izrabe stavbnega zemljišča do 0,30 se upošteva vrednost za faktor izrabe 0,3. Za vmesne faktorje izrabe stavbnega zemljišča se uporablja interpolacija.
Za faktorje, ki presegajo faktor izrabe 6,0 se upošteva za vsako povečanje za 0,01 točko za povečanje komunalnega prispevka za 0,01%.
12. člen
V primeru novogradenj se komunalni prispevek izračuna na podlagi določil 9.,10. in 11. člena tega odloka.
13. člen
V ostalih primerih (prizidave, nadzidave, adaptacije, rekonstrukcije, nadomestne gradnje) se komunalni prispevek izračuna na podlagi ugotovitve razlike med stroški opremljanja izračunanih pri novo predvideni izrabi stavbnega zemljišča in pri obstoječi izrabi stavbnega zemljišča (podatki iz priloge 1).
Za izračun komunalnega prispevka pri spremembi namembnosti objekta se komunalni prispevek izračuna za tisto javno infrastrukturo, za katero je potrebno povečati priključke oziroma njeno zmogljivost, in sicer v deležu, za kolikor se povečajo priključki oziroma njihova zmogljivost.
14. člen
Izračunani stroški komunalnega opremljanja iz 11. člena tega odloka se korigirajo glede na dejansko mogočo priključitev na javno infrastrukturo.
To se izračuna kot sledi:
SKOa = Sigma (SKO x dki)
Pri tem je:
– SKO strošek komunalnega opremljanja izračunan v skladu s 13. členom tega odloka;
– dki = delež posameznih vodov in naprav javne komunalne infrastrukture, opredeljen v 6. členu tega odloka (tabela 1).
Pri izračunu dejanske razpoložljivosti komunalne infrastrukture je potrebno upoštevati načelo enake obremenitve za vse uporabnike na istem območju opremljanja.
V primeru izgradnje javne komunalne infrastrukture, ki je za določeno območje nova, se dodatna obremenitev uporabnikov opravi na podlagi sprejetega programa opremljanja. S programom določenim povprečnim stroškom opremljanja za novo zgrajeno omrežje se obremenijo tako novi, kot tudi obstoječi uporabniki prostora na tangiranem območju.
V primeru, da določeni uporabnik stavbnega zemljišča s svojimi zahtevami po zmogljivostih komunalne opreme presega možnosti opredeljene s prostorsko-ureditveno dokumentacijo, ga bremenijo vsi stroški, ki presegajo možnosti veljavne prostorske dokumentacije.
15. člen
V primeru, ko je na določenem stavbnem zemljišču več objektov različnih uporabnikov oziroma več objektov istega uporabnika, se za določitev stavbnega zemljišča posameznega uporabnika upošteva sorazmerni delež, ki odpade na objekt uporabnika (neto površine vseh objektov/velikost gradbene parcele x neto površina obravnavanega objekta).
16. člen
Izračun komunalnega prispevka se izdela na podlagi dokumentacije, ki jo mora uporabnik predložiti za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).
V primeru, da iz uporabnikove dokumentacije niso razvidni vsi elementi potrebni za izračun, se izračun opravi na podlagi ocene.
IV. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
17. člen
Komunalni prispevek se na območju Mestne občine Celje ne plača le v primerih določenih v zakonskih in drugih aktih, veljavnih na območju Republike Slovenije (gradnja komunalne infrastrukture ter gradnja neprofitnih in socialnih stanovanj in drugih predpisanih primerih).
18. člen
Na območju mestne občine se upoštevajo olajšave pri plačilu komunalnega prispevka v naslednjih primerih:
1. Dokazana vlaganja v javno komunalno infrastrukturo:
V primeru, da investitor (uporabnik) z ustrezno dokumentacijo (potrdilo o plačilu samoprispevka ali drugih prispevkov, iz katere je možno razbrati: namen plačila, višina plačila, uporabnik sredstev, datum plačila) dokaže, da je v zadnjih 5 letih vlagal sredstva v izgradnjo javne komunalne infrastrukture na območju, za katero se opravi izračun komunalnega prispevka se mu prizna olajšava pri odmeri komunalnega prispevka, največ do višine vlaganj v posamezno vrsto javne infrastrukture, določene po tem odloku.
2. Prostorske zaokrožitve in dopolnitve pretežno že poseljenega območja:
V primeru gradnje, dozidave in nadzidave objektov, ki:
– predstavljajo zapolnitve obstoječe pozidave (racionalna raba prostora),
– omogočajo boljšo izrabo že zgrajene komunalne opreme na že pozidanih območjih (racionalna raba zgrajene komunalne opreme), se uporabniku prostora prizna olajšava, ki znaša:
– na območjih I., razen območja I/b kot posebnega pridobitnega območja, ter na območjih II. in III. v višini 25%;
– na območju starega mestnega jedra v višini 30% od izračunane višine komunalnega prispevka.
Olajšave iz prvega odstavka tega člena se nanašajo na stanovanjsko gradnjo, deficitarne dejavnosti in dejavnosti, ki jih določi Mestna občina Celje s posebnim programom.
19. člen
Poleg olajšav iz 18. člena bo Mestna občina Celje z znižanjem plačila komunalnega prispevka pospeševala:
– vlaganja v razvojno intenzivne dejavnosti in dejavnosti novih tehnologij;
– vlaganja v conah namenjenih razvoju posameznih dejavnosti (podjetniške cone, prometno-logistične cone);
– vlaganja v stanovanjsko gradnjo, ki jo kot prioritetno pospešuje Mestna občina Celje v okviru občinskega stanovanjskega programa (razen neprofitnih in socialnih stanovanj);
– vlaganja, ki so sestavni del razvojnih programov Mestne občine Celje in razvojnih programov Savinjske statistične regije.
Olajšave za vlaganja iz 18. in 19. člena tega odloka lahko znašajo skupaj največ do 50% izračunanega komunalnega prispevka.
Konkretna opredelitev dejavnosti in območij, za katere bodo odobrene olajšave, bo opredeljena v programih opremljanja izdelanih za posamezna območja opremljanja (finančni del programa opremljanja) in letnimi proračuni občine ter bo skladna s finančnimi možnostmi Mestne občine Celje.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Uporabnikom stavbnih zemljišč se, v primeru že izdanih odločb do dneva uveljavitve tega odloka, ne spremeni višina odmerjenega komunalnega prispevka.
V primeru, da pristojna služba MOC in/ali uporabnik v času izračuna komunalnega prispevka še ne razpolaga z vsemi potrebnimi dokončnimi podatki, plača investitor komunalni prispevek v akontativni višini, za kar se mu izstavi potrdilo. Dokončna odločba se izda pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.
Obstoječim uporabnikom se lahko, razen v primerih iz 12. člena tega odloka, na novo odmeri komunalni prispevek le na podlagi sprejetih programov opremljanja stavbnih zemljišč za posamezna območja opremljanja.
21. člen
Vse vrednosti iz 6. in 7. člena se revalorizirajo za prehodni mesec pred izdajo odločbe o izračunu in odmeri komunalnega prispevka v skladu z indeksi rasti cen v gradbeništvu – nizke gradnje, ki jih mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije.
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 353-5/2000
Celje, dne 26. septembra 2000.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti