Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000

Kazalo

3653. Odlok o zazidalnem načrtu Cesta železarjev – Gasilski dom (ureditveno območje J2/S14/2) na Jesenicah, stran 9607.

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter 18. in 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96, 2/99, 23/99) je Občinski svet občine Jesenice na 20. seji dne 20. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu Cesta železarjev – Gasilski dom (ureditveno območje J2/S14/2) na Jesenicah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se odlok o zazidalnem načrtu Cesta železarjev – Gasilski dom, ki ga je izdelal Atelje PRIZMA, d.o.o., Blejska Dobrava 124 pod št. 001/U, ki obravnava območje od objekta Cesta železarjev 27 do začetka naselja Slovenski Javornik.
2. člen
Zazidalni načrt obravnava območje, ki je v dolgoročnem planu za prostorsko plansko celoto J2 označen kot ureditveno območje J2/S14/2, ki je namenjena izgradnji poslovno-stanovanjskih objektov ter terciarnim in kvartarnim dejavnostim.
3. člen
Zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje:
Tekstualni del:
– besedilo odloka z obrazložitvijo
– inženirsko-geološko mnenje
– soglasja pristojnih organov in organizacij
Grafični del:
1. izrez iz dolgoročnega plana             M 1:5000
2. obstoječe stanje območja
z mejo območja                     M 1: 500
3. zazidalno ureditvena situacija
s funkcionalno oblikovalskimi usmeritvami
in gabariti objektov                  M 1: 500
4. hortikulturne ureditve in prometne
rešitve – situacija                   M 1: 500
5. načrt parcelacije                  M 1: 500
6. idejne rešitve infrastrukture (kanalizacije, vodovoda, elektroenergetike, telekoma, vročevoda, prometa)
Zazidalni načrt določa:
1. mejo območja urejanja z zazidalnim načrtom,
2. funkcijo območja s pogoji za izrabo prostora in kvaliteto graditve ali drugega posega v prostor,
3. pogoje glede vrste posegov,
4. pogoje za oblikovanje posegov v prostor,
5. gradbene parcele in funkcionalna zemljišča,
6. pogoje za infrastrukturno opremljanje,
7. zaporednost urejanja.
II. MEJE OBMOČJA
4. člen
Severno mejo območja po vsej dolžini predstavlja železniška proga Jesenice–Ljubljana (parceli št. 1406/1 in 2229/1 k.o. Jesenice. Vzhodno mejo območja, ki je v naravi strma brežina med železnico in Cesto železarjev oziroma B. Kidriča in prečka traso opuščene ozkotirne železnice, v veliki meri predstavlja zahodna meja parcele 1664. Južna meja območja poteka po južnem robu cestnega telesa regionalne ceste (parceli 1456 in 2235/1 k.o. Jesenice). Zahodna meja poteka po vrhu nasipa nekdanje ozkotirne železnice oziroma po zahodni meji parcele 1369/3, prečka traso opuščene ozkotirne železnice in se nadaljuje po vzhodni meji 1370/1. V nadaljevanju poteka vzporedno preko parcele 1371/1 do železnice, kjer je izhodiščna točka meje območja.
5. člen
Celotno območje ZN je razdeljeno na pet manjših območij. Območje A obsega območje od objekta Ceste železarjev 27 do Obratne ambulante ŽJ. Območje B je območje zdravstvene ustanove. Območje C obsega Senožeti do gasilnega doma. Območje D predstavlja območje gasilnega doma z vsemi zunanjimi površinami. Območje E pa se nadaljuje od gasilnega doma do začetka naselja Slovenski Javornik.
Območja se lahko obravnavajo vsako zase, vendar v skladu z merili in pogoji, ki veljajo za celotno območje in posamezni sklop.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
6. člen
Na območju zazidalnega načrta je dopustna naslednja izraba prostora za:
– stanovanjsko-poslovne objekte,
– prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske koridorje ter ostale infrastrukturne objekte in naprave,
– prometne površine,
– prostore za posode za smeti,
– zelene površine – zelenice,
– vrtove, sadovnjake, cvetličnjake ipd.,
– vrtne ute, bazene, terase, nadstrešnice,
– pomožne objekte,
– odprte prostore za rekreacijo in razstave, počivališča ob peš poti in otroška igrišča.
Na območjih A, C in E zazidalnega načrta so možni naslednji posegi:
– rušitve in vzdrževalna dela,
– novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije, funkcionalne dozidave, spremembe namembnosti poslovnih prostorov v poslovne prostore,
– manjša rekreativna igrišča, otroška igrišča in počivališča ob pešpoti.
Na območjih A, C in E zazidalnega načrta niso možne spremembe namembnosti stanovanjskih prostorov v poslovne prostore.
Na območjih B in D niso dovoljene nadzidave.
7. člen
Na obravnavanem območju so poleg stanovanjsko-poslovne pozidave dovoljene naslednje dejavnosti, ki ne potrebujejo dodatnih pomožnih objektov oziroma površin za manipulacijo:
– nemoteča (ekološko sprejemljiva) proizvodnja,
– storitvene dejavnosti,
– servisne dejavnosti,
– nemoteče (ekološko sprejemljive) obrti,
– rekreativne dejavnosti.
V poslovnih delih zgradb so dovoljene ekološko sprejemljive storitve in dejavnosti, ki s tehnološkimi postopki ne vplivajo na stanovanjska območja s prekomerno hrupnostjo ter ne onesnažujejo zraka, tal, površinskih voda in podtalnice.
8. člen
Pomožni objekti se obravnavajo kot sestavni del ureditve funkcionalnih zemljišč in so dopustni v skladu z 51. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 47/93, 71/93 in 44/97) in odlokom o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor na območju Občine Jesenice, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list RS, št. 101/99) na posameznih s tem odlokom določenih območjih.
9. člen
Območje A (območje od objekta C. železarjev 27 do Obratne ambulante ŽJ)
Obstoječi stanovanjski objekt in stanovanjsko poslovni objekt sta na parcelni številki 1375/1 in 1380 k.o. Jesenice se rušita. Nadomestni objekt na parcelah 1380 in 1381 je poslovni objekt – kmetijska prodajalna, železnina in prodajalna vsega potrebnega za dom in vrt je vrisan v znanih dimenzijah po idejni rešitvi. Ostali pogoji veljajo kot v nadaljevanju tega člena za novogradnjo.
Dimenzija je 20,00 x 20,00 m; višinski gabarit: K, P + M. Zunanja ureditev je vrisana v zazidalno situacijo ZN.
Na parceli 1375/2 je možno postaviti manjši poslovni objekt, ki se povezuje z izrabo nekdanjega zaklonilnika s primerno dejavnostjo. Ostali pogoji veljajo kot v nadaljevanju tega člena za novogradnjo.
Dimenzija je 7,50 x 9,00 m; višinski gabarit: (K), P + M.
Območje novogradnje je območje z maksimalno 42% pozidavo. Svetla višina pritlične etaže je 3,2 m. Komunalni pas je širine 4 m ob Cesti železarjev.
Predviden je nov stanovanjsko-poslovni objekt. Objekt je osnovnega pravokotnega tlorisa ali v obliki črk “L” ali “U”, s simetrično dvokapno streho, sleme vzporedno z ulico in pravokotno nanjo.
Pritličje je namenjeno spremljajočim dejavnostim za potrebe stanovanjskih območij, trgovina in storitve, ki ne motijo stanovanjske okolice ter kvartarne dejavnosti (trgovina, promet, gostinstvo, turizem, storitve, šolstvo, zdravstvo, kultura, uprava in svobodni poklici). Nadstropje je lahko ali poslovno kot pritličja ali stanovanjsko.
Zasnova:
– klet (lahko presega količnik zazidljivosti) – shrambe, kolesarnice, garaže, parkirišča,
– pritličje – poslovni prostori – javni programi (trgovina, skladišča, servisi, pisarne),
– 1. nadstropje – poslovni prostori ali (in) stanovanjski del,
– 2. nadstropje – stanovanjski del,
– mansarda – stanovanjski del; kolenčni zid sme biti visok največ 40 cm.
Pomožni objekti so dopustni v zaledju objektov, odmaknjeni od gradbene črte vsaj 8 m.
Pomožni objekti in nadstrešnice v območju sledijo značilnosti strehe glavnega objekta tako pri oblikovanju kot materialih. Prepovedana je uporaba plastične, pločevinaste (razen decre) in salonitne kritine.
Konstrukcija:
– stanovanjsko-poslovni objekti – klasična, zidana, montažna in kombinirana,
– nadstrešnice – lesene ali kovinske. Obvezno oblikovane in zgrajene iz enakega materiala,
– pomožni objekti – zidana ali lesena.
Klet je v celoti vkopana v zemljo, možen je dvig nad terenom do 40 cm.
Kota pritličja: max. 40 cm nad koto terena – natančno se določi v postopku izdelave tehnične dokumentacije.
Streha: v osnovi je simetrična dvokapica, možna je večkapna, smer osnovnega slemena vzporedna s cesto, naklona 38-42 stopinj, možna uporaba čopov, žlot, grebenov, frčad. Sleme po višini lahko variira do 1,5 m.
Kritina: je enotne barve in vrste kritine – siva.
Fasada: omet svetlih barv, kombinacija s steklom.
Oblikovanje odprtin: svobodno, le za objekte, če so povezani, je obvezno enotno oblikovanje odprtin.
Osvetlitev podstrešij: frčade, loggie, strešna okna na dvoriščni strani.
Gradbena linija: 4,5 m oddaljena od ulice – cestišča.
Uredi se uvoz za vse tri objekte: novi stanovanjsko-poslovni objekt (C. železarjev 27), prodajalno s potrebščinami za dom in vrt (C. železarjev 28) ter obratno ambulanto ŽJ (C. železarjev 30).
10. člen
Območje B (območje obratne ambulante ŽJ – območje zdravstvene ustanove – stara bolnica)
Objekt obratne ambulante ŽJ ostane namenjen zdravstvu in dejavnostim, ki so z njim povezane (lekarna, zdravstvene in zobozdravstvene ordinacije, preventiva, športne ordinacije ipd.).
Na območju B zazidalnega načrta so možni naslednji posegi:
– funkcionalne rušitve,
– adaptacije, rekonstrukcije, funkcionalne dozidave in vzdrževalna dela.
Nadzidave, ki bi pomenile dvig objekta in spremembe namembnosti niso možne.
11. člen
Območje C
Se realizira v dveh fazah.
Obstoječi stavbni fond na Senožetih (Cesta železarjev 31–34) se v prvi fazi ohranja.
Na JZ delu območja se v prvi fazi dopolni s stanovanjsko-poslovnim objektom, prav tako z javnim programom v pritličju. V pritličju poslovno-stanovanjskih objektov so trgovine, storitve in oskrba, deficitarne dejavnosti, terciarne dejavnosti in pisarne.
Ta del bmočja C je območje z maksimalno 72% pozidavo. Svetla višina pritlične etaže je 3,2 m. Komunalni pas je širine 4 m ob Cesti železarjev.
Predviden je nov stanovanjsko-poslovni objekt. Objekt je osnovnega pravokotnega tlorisa ali v obliki črk “L” ali “U”, s simetrično dvokapno streho, sleme vzporedno z ulico in pravokotno nanjo.
Pritličje je namenjeno spremljajočim dejavnostim za potrebe stanovanjskih območij, trgovina in storitve, ki ne motijo stanovanjske okolice ter kvartarne dejavnosti (trgovina, promet, gostinstvo, turizem, storitve, šolstvo, zdravstvo, kultura, uprava in svobodni poklici). Nadstropje je lahko ali poslovno kot pritličja ali stanovanjsko.
Zasnova:
– klet (lahko presega količnik zazidljivosti) – shrambe, kolesarnice, garaže, parkirišča
– pritličje – poslovni prostori – javni programi (trgovina, skladišča, servisi, pisarne),
– 1. nadstropje – poslovni prostori ali (in) stanovanjski del,
– mansarda – stanovanjski del. kolenčni zid sme biti visok največ 40 cm.
Pomožni objekti v zaledju objektov niso dopustni.
Konstrukcija:
– stanovanjsko-poslovni objekti – klasična, zidana, montažna in kombinirana,
– nadstrešnice – lesene ali kovinske. Obvezno oblikovane in zgrajene iz enakega materiala.
Povečana klet je v celoti vkopana v zemljo, možen je dvig nad terenom do 80 cm.
Kota pritličja: max. 80 cm nad koto terena – natančno se določi v postopku izdelave tehnične dokumentacije.
Streha: v osnovi je simetrična dvokapica, možna je večkapna, smer osnovnega slemena je pravokotna s cesto, naklona 38-42 stopinj, možna uporaba čopov, žlot, grebenov, frčad. Sleme po višini lahko variira do 1,50 m.
Kritina: je enotne barve in vrste kritine – siva.
Fasada: omet svetlih barv, kombinacija s steklom.
Oblikovanje odprtin: svobodno, le za objekte, če so povezani, je obvezno enotno oblikovanje odprtin.
Osvetlitev podstrešij: frčade, loggie, strešna okna na dvoriščni strani.
Gradbena linija: 4,5 m oddaljena od ulice – cestišča.
V drugi fazi se rušijo štirje stanovanjski objekti in nadomestijo z novim stanovanjsko-poslovnim objektom. Objekt je osnovnega pravokotnega tlorisa ali v obliki črk “L” ali “U”, s simetrično dvokapno streho, sleme vzporedno z ulico in pravokotno nanjo.
Pritličje je namenjeno spremljajočim dejavnostim za potrebe stanovanjskih območij, trgovina in storitve, ki ne motijo stanovanjske okolice ter kvartarne dejavnosti (trgovina, promet, gostinstvo, turizem, storitve, šolstvo, zdravstvo, kultura, uprava in svobodni poklici). Nadstropje je lahko ali poslovno kot pritličja ali stanovanjsko.
Zasnova:
– klet (presega količnik zazidljivosti) – shrambe, kolesarnice, garaže, parkirišča,
– pritličje – poslovni prostori – javni programi (trgovina, skladišča, servisi, pisarne),
– 1. nadstropje – poslovni prostori ali (in) stanovanjski del,
– mansarda – stanovanjski del. kolenčni zid sme biti visok največ 40 cm.
Pomožni objekti v zaledju objektov niso dopustni.
Konstrukcija:
– stanovanjsko-poslovni objekti – klasična, zidana, montažna in kombinirana,
– nadstrešnice – lesene ali kovinske. Obvezno oblikovane in zgrajene iz enakega materiala.
Povečana klet je v celoti vkopana v zemljo, možen je dvig nad terenom do 80 cm.
Kota pritličja: max. 80 cm nad koto terena – natančno se določi v postopku izdelave tehnične dokumentacije.
Streha: v osnovi je simetrična dvokapica, možna je večkapna, smer osnovnega slemena je pravokotna s cesto, naklona 38-42 stopinj, možna uporaba čopov, žlot, grebenov, frčad. Sleme po višini lahko odstopa do 2,5 m.
Kritina: Je enotne barve in vrste kritine – siva.
Fasada: omet svetlih barv, kombinacija s steklom.
Oblikovanje odprtin: svobodno, le za objekte, če so povezani, je obvezno enotno oblikovanje odprtin.
Osvetlitev podstrešij: frčade, loggie, strešna okna na dvoriščni strani.
Gradbena linija: 4,5 m oddaljena od ulice – cestišča.
12. člen
Območje D
Območje gasilnega doma lahko postane s funkcionalnimi posodobitvami in dopolnitvami programa center za reševanje in zaščito, kjer bi našli svoje mesto poleg gasilcev tudi reševalci, gorski reševalci, potapljači in kinologi itd.
Na območju D zazidalnega načrta so možni naslednji posegi:
– rušitve,
– novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije, funkcionalne dozidave in vzdrževalna dela,
– manjša rekreativna igrišča, otroška igrišča in počivališča ob pešpoti.
Nadzidave, ki bi pomenile dvig objekta in spremembe namembnosti niso možne.
13. člen
Območje E
Obstoječi stanovanjski objekt na parceli številka 1657/1 k.o. Jesenice se ruši. Pomožni objekt na parceli 1655 k.o. Jesenice se vključi v ZN tako, da se v objektu lahko predvidi program, ki je vsebina ožjega območja E.
Območje E je območje z maksimalno 42% pozidavo. Svetla višina pritlične etaže je min. 2,8 m. Komunalni pas je širine 4 m ob Cesti železarjev.
Predvideno je pet stanovanjsko-poslovnih objektov storitvene (avtopralnica, avtoelektrika, servisi, ekspres izdelava ključavničarskih izdelkov ipd.) ali terciarne dejavnosti. Objekti so osnovnega pravokotnega tlorisa, s simetrično dvokapno streho, sleme vzporedno z ulico in pravokotno nanjo.
Nadstropje je lahko ali poslovno ali stanovanjsko.
Zasnova:
– klet – shrambe, (garaže),
– pritličje – poslovni prostori – storitveni programi,
– 1. nadstropje – stanovanjski del,
– mansarda – stanovanjski del; kolenčni zid sme biti visok največ 40 cm.
Konstrukcija:
– stanovanjsko-poslovni objekti – klasična, zidana, montažna in kombinirana,
– nadstrešnice – lesene ali kovinske. Obvezno oblikovane in zgrajene iz enakega materiala,
Klet je v celoti vkopana v zemljo, možen je dvig nad terenom za max. 50 cm. V tem primeru je potrebno zunanjo ureditev graditi v skladu s pravilnikom o projektiranju brez arhitektonskih ovir (Uradni list SRS, št. 48/87). Kota pritličja: max. 50 cm nad koto terena – natančno se določi v postopku izdelave tehnične dokumentacije.
Streha: v osnovi je simetrična dvokapica, možna je večkapna, smer osnovnega slemena vzporedna s cesto, naklona 38-42 stopinj, možna uporaba čopov, žlot, grebenov, frčad.
Kritina: je enotne barve in vrste kritine – siva.
Pomožni objekti in nadstrešnice v območju sledijo značilnosti strehe glavnega objekta tako pri oblikovanju kot materialih. Prepovedana je uporaba plastične, pločevinaste (razen decre) in salonitne kritine.
Fasada: omet svetlih barv, kombinacija s steklom.
Oblikovanje odprtin: svobodno, le za objekte, če so povezani, je obvezno enotno oblikovanje odprtin.
Osvetlitev podstrešij: frčade, balkoni, loggie, strešna okna na dvoriščni strani.
Gradbena linija: 4,5 m oddaljena od ulice – cestišča.
Po možnosti se uredijo uvozi za vsaj tri objekte skupaj.
Parcele je možno medsebojno združevati in prilagajati potrebam posameznega poslovnega programa.
14. člen
Zelenice
– ob parkiriščih je zasejano visoko drevje,
– ostali del parcel je zatravljen in hortikulturno urejen,
– na zelenicah je možna ureditev otroških igrišč in manjših rekreativnih površin, kar pomeni manjša rekreativna igrišča, otroška igrišča in počivališča ob pešpoti..
Brežina med pešpotjo in železnico se uredi, očisti in renaturalizira. Odstranijo se vrtički in vsi pomožni objekti ob vrtičkih. Visoko rastlinje na brežini se očisti in dodatno pod nadzorom zasadi z avtohtonim rastjem.
15. člen
Ograje
– dopustna je postavitev ograj – kombinacija betona in kovine, lesena ali živa meja ob parcelnih mejah. Ograje so max. višine 1,2 m, poenotene za vse parcele. Na asfaltiranih površinah in dostopih na parcele ter parkiriščih ni dovoljena postavitev ograj in drugačnih ovir.
Prostor za kontejnerje za zbiranje smeti in odpadkov je betoniran in ograjen s treh strani z leseno ograjo ter zasajen z okrasnim grmičevjem.
IV. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE PROSTORA
16. člen
Promet
Parkirišča se asfaltirajo in vrišejo se parkirna mesta enostransko pod kotom 90 in 45 stopinj, dimenzij 2,5 x 5 m. Parkirišča so opremljena z lovilci olj.
Izvedejo se asfaltirani dovozi in dostopi skupne širine 6 m.
Ob Cesti železarjev oziroma Kidričevi se asfaltira pločnik na južni strani cestišča v širini min. 1,2 m.
Ob pločniku se rezervira koridor v širini 2 m za izgradnjo kolesarske steze, ki bo obravnavana v drugem prostorskemu dokumentu.
Pešpoti so min. širine 2 m, deloma tlakovane, deloma makadamske izvedbe in potekajo po opuščeni trasi nekdanje ozkotirne železnice. Peš povezava z območjem Tomšičeve se izvede v izvennivojskem križanju z železnico v območju Špornovega grabna in vzhodno od priključka pešpoti na ul. F. Benedičiča.
17. člen
Vodovod in hidrantno omrežje
Stanovanjsko-poslovni objekti se priključijo na obnovljeno vodovodno omrežje.
Sekundarni vodovod se izvede s cevmi PHD 65 mm.
Izvedejo se ločeni priključki za stanovanjski del objekta (PHD 25 mm) in poslovni (PHD 65 mm).
Pod asfaltiranimi površinami se vodovodna cev položi v zaščitno cev BC profila 150 mm. Vodomerni jaški se postavljajo na zelenici izven objekta, na dostopno mesto.
Zgradi se hidrantno omrežje iz cevi PHD 80 mm in dva nadzemna hidranta.
V poslovnih delih objektov se zgradijo notranja hidrantna omrežja.
18. člen
Kanalizacija
Sanirati je potrebno iztok dela kanalizacije Tomšičeve ceste v Špornov graben, tako da se ta priključi na kanalizacijo območja Tomšičeve.
Fekalna kanalizacija območje ZN se spelje v kanalizacijski kolektor, ki vodi do centralne čistilne naprave Jesenice. Vsi objekti se priključijo na obstoječi kanalizacijski kolektor, ki poteka vzdolž Ceste železarjev.
Meteorne vode s strehe, površinske in zaledne vode se speljejo preko peskolovov v ponikovalnice. Del teh voda je potrebno kontrolirano priključiti na kineto odvodnega kanala Špornovega grabna preko območja. Meteorne vode s parkirnih površin preko lovilcev olj.
Meteorne in druge odpadne vode s parcele, zunanje ureditve in objektov ni dovoljeno speljati v naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa.
19. člen
Odpadki
Odpadki se zbirajo ločeno za komunalne in posebne odpadke v zabojnikih kapacitete, ki jih predpiše upravljalec. Zabojniki se odvažajo s smetarskimi vozili na skupno deponijo. Mesta za postavitev zabojnikov morajo biti na dostopnem mestu za specialna smetarska vozila.
20. člen
Elektroenergetsko omrežje
NN omrežje
Priključek na NN omrežje objektov v območju A, B in C se izvede v kabelski izvedbi iz obstoječe TP Stara bolnica. Gasilski dom je napajan iz Železarne in ga je potrebno priključiti na omrežje Elektro Gorenjske. Območje E pa se bo preko kabelske povezave napajalo iz TP Dobravska.
Kablovodi so položeni direktno v zemljo, oziroma v kabelsko kanalizacijo iz PVC cevi profila 110 mm pod asfaltiranimi površinami.
Vsi predvideni objekti znotraj meje zazidalnega načrta morajo biti odmaknjeni od obstoječih visokonapetostnih kablovodov najmanj 2 m.
Javna razsvetljava
Dostopne poti, javne in manipulativne površine ter parkirišče je potrebno osvetliti s svetili javne razsvetljave, ki bodo nameščeni v komunalnem pasu, zelenicah in na objektih.
21. člen
Ogrevanje
Ogrevanje je iz obstoječe vročevodne napeljave, ki se že nahaja v območju in že napaja posamezne objekte. Ker je bilo dimenzionirano tako, da je predvidevalo povečanje potreb v območju, je obvezna priključitev na vročevodno omrežje po pogojih, ki jih bo določil upravljalec.
22. člen
TK omrežje
PTT omrežje in KaTV omrežje se izvede v sistemu dvocevne kabelske kanalizacije.
Novi objekti se bodo priključili na predvideno kabelsko kanalizacijo ob Ulici železarjev.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
23. člen
Požarno varstvo
Izvede se:
– zunanje in po potrebi notranje hidrantno omrežje,
– v notranjosti objektov se namestijo gasilni aparati,
– strelovodna zaščita,
– utrjene in urejene površine za dostop vozil požarne zaščite,
– v času gradnje urejeno skladišče vnetljivih snovi,
– minimalni razmak med dvema objektoma 8 m,
– ustrezni radij prometnic, minimalno 6 m,
– požarni zid med strehami in nadstrešnicami, če so povezane.
24. člen
Potres
Potrebno je dimenzionirati konstrukcije objektov za intenziteto potresa 8. stopnje intenzivnosti potresov po lestvici MSC.
Zaklanjanje
V skladu z 68. členom zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) in uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) zaklanjanje območja ni potrebno. Nekdanja zaklonilnika Obratne ambulante ŽJ nista v funkciji in sta v lasti občine. Zato ju je možno vključiti v območje s programom in dejavnostmi, ki jih je možno opravljati v tovrstnih objektih.
25. člen
Zaščita brežin, okolja in hrup
Niso dovoljeni nikakršni posegi v labilne brežine brez dodatnega ogleda in mnenja inženirskega geologa.
Meteorne vode s prometnih površin je dovoljeno spuščati v kolektor mešane kanalizacije le preko lovilcev olj in maščob.
Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene iz materiala, da imajo dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno višino.
Prepovedano je opravljati dejavnosti, ki bi s hrupom, svojimi tehnološkimi in odpadnimi vodami onesnaževale okolje. Potrebno je upoštevati določbe o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za stanovanjsko območje. Ker je pozidava ob Cesti železarjev, ki je regionalna cesta, je potrebno doseči aktivno protihrupno zaščito z uporabo ustreznih materialov pri gradnji, ki zagotavljajo maksimalno možno zvočno zaščito objektov v skladu z določili pravilnika o zvočni zaščiti stavb (Uradni list RS, št. 14/99).
26. člen
Način ravnanja s plodno zemljo
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno zemljo, jo deponirati na primernem mestu in uporabiti za ureditev zelenic ali za sanacijo degradiranega prostora.
27. člen
Arhitektonske ovire
Na vseh javnih komunikacijah in dostopih do objektov in v objekte je potrebno izvesti rampe za dostop za funkcionalno ovirane ljudi naklona 1:16.
Potrebno je izvesti “vhode” na peš pločnike ob objektu z utopljenimi robniki v omenjenem naklonu.
VI. FAZE IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
28. člen
I. faza:
– prometno, komunalno in energetsko opremiti zemljišča,
– urediti odvodnjavanje oziroma meteorno kanalizacijo območja,
– izvesti peš povezavo ceste Fr. Benedičiča z Javornikom po trasi opuščene ozkotirne železnice in urediti počivališče in otroško igrišče na območju platoja ob gasilskem domu,
II. faza:
– porušiti obstoječe objekte,
– sanirati Špornov graben in del kanalizacije s ceste T. Tomšiča speljati v kanalizacijo ter sočasno izvesti peš povezavo s cesto T. Tomšiča,
– zgraditi nov oziroma nadomestnih objekt v območju C,
– izvesti drugo izvennivojsko križanje peš povezave z železnico in območje ZN povezati s cesto T. Tomšiča po Cesti bratov Stražišarjev mimo objekta Ceste bratov Stražišarjev 32 (objekt čuvajnice).
Prva faza se mora izvesti kot celota, druga faza pa se lahko izvaja po posameznih posegih, vendar z vsemi elementi zunanje ureditve območij posameznih gradenj. Fazno izvajanje zazidalnega načrta ne sme onemogočati izvajanje nadaljnjih faz zazidalnega načrta, škodljivo vplivati na sosednja zemljišča, na prometno, komunalno ali energetsko infrastrukturo.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA
29. člen
Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan zagotoviti varen promet in dostope do objektov, v času gradnje racionalno urediti gradbišče, gospodarno ravnati s prstjo in upoštevati pogoje tega odloka.
Na podlagi pridobitve dovoljenja za gradnjo je nosilec posega v prostor dolžan komunalnemu nadzorniku Občine Jesenice podati vlogo za določitev načina ravnanja z odvečnim materialom, ki bo nastal ob izkopu.
VIII. TOLERANCE
30. člen
Tolerance za horizontalne gabarite znašajo 1,2 m, vertikalne pa 1 m, odstopanja za ostale ureditve pa so do 10%.
Pri projektiranju objektov so dopustna odstopanja organizacije programa po etažah razen v stanovanjskih delih in določitve vhodov v objekt in na parcelo.
Pri oblikovanju nadstrešnic in pomožnih objektov, ki se povezujejo so možna odstopanja le v manjših okrasnih detajlih na fasadi, nikakor pa ne v velikosti in obliki odprtin, barvi fasad ter barvi in vrsti kritine in višine slemena.
Pri oblikovanju kritine je obvezna enotna kritina enake barve za vsak posamezni objekt, vrsta kritine je lahko različna le za samostoječe objekte.
Nadstrešnice med objekti je možno po potrebi nameniti za garaže, vendar ni dovoljena sprememba namembnosti nadstrešnic za druge namembnosti.
Dopustne so tudi tolerance pri prometno komunalnem in energetskem urejanju prostora ob pogoju, da prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta ZN.
IX. KONČNE DOLOČBE
31. člen
Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta opravljajo pristojne inšpekcijske službe v Občini Jesenice.
32. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora Občine Jesenice, na Upravni enoti Jesenice in sedežih krajevnih skupnosti Sava in Slovenski Javornik – Koroška Bela.
33. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-41/98
Jesenice, dne 20. julija 2000.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti