Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2000 z dne 11. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2000 z dne 11. 8. 2000

Kazalo

3399. Odredba o obliki poročil o meritvah v okviru obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak, stran 8960.

Na podlagi 22., 23. in 24. člena pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96 in 71/00) izdaja minister za okolje in prostor
O D R E D B O
o obliki poročil o meritvah v okviru obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak
1. člen
Ta odredba določa obliko:
– letnega poročila o emisiji snovi v zrak, ki ga mora zavezanec za zagotovitev emisijskega monitoringa vsako leto predložiti ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja,
– poročila o občasnih meritvah emisije snovi v zrak na mali kurilni napravi, ki ga mora izdelati izvajalec teh meritev, in
– dnevnega in letnega poročila o trajnih meritvah emisije snovi v zrak, ki ju mora izdelati izvajalec meritev v okviru emisijskega monitoringa.
Letno poročilo o emisiji snovi v zrak
2. člen
Letno poročilo o emisiji snovi v zrak mora biti oblikovano tako, da obsega podatke o:
– zavezancu in njegovi dejavnosti ter številu virov onesnaževanja, za katere je zavezan zagotavljati monitoring emisije snovi v zrak,
– viru onesnaževanja in izvajalcu obratovalnega monitoringa,
– napravi, ki povzroča emisijo snovi v zrak, in njenem obratovanju in
– emisiji snovi v zrak.
Podatki iz prejšnjega odstavka morajo biti navedeni v obrazcih, določenih v prilogi 1, ki je sestavni del te odredbe.
3. člen
Za potrebe izdelave letnega poročila iz prvega odstavka prejšnjega člena se naprava, ki povzroča emisijo snovi v zrak, razvrsti kot:
– naprava, v kateri se obdelujejo ali predelujejo surovina ali materiali brez zgorevanja goriv ali drugih organskih snovi (v nadaljnjem besedilu: predelovalna naprava),
– naprava, v kateri se toplotno obdelujejo surovina ali materiali ob zgorevanju goriv ali drugih organskih snovi in ne gre za kurilno napravo (v nadaljnjem besedilu: zgorevalna naprava) ali
– kurilna naprava kot jo določa predpis, ki ureja emisijo snovi v zrak iz kurilnih naprav.
Plinska turbina ali nepremični motor z notranjim zgorevanjem se razvrsti kot zgorevalna naprava iz prejšnjega odstavka.
Poročilo o občasnih meritvah emisije snovi v zrak na mali kurilni napravi
4. člen
Poročilo o občasnih meritvah emisije snovi v zrak na mali kurilni napravi mora biti oblikovano tako, da obsega podatke o:
– izvajalcu meritev,
– lastniku ali upravljalcu in naslovu kurilne naprave,
– kurilni napravi in gorivu, ki se v njej uporablja in
– opravljenih meritvah in vrednotenju rezultatov.
Podatki iz prejšnjega odstavka morajo biti navedeni v obrazcu, določenem v prilogi 2, ki je sestavni del te odredbe.
Dnevno poročilo o trajnih meritvah emisije snovi v zrak
5. člen
Dnevno poročilo o trajnih meritvah emisije snovi v zrak mora biti oblikovano kot tabela z naslednjimi podatki:
(1) v glavi tabele:
– oznaka vira onesnaževanja,
– datum meritev (dan, mesec, leto) in
– merjeni parametri,
(2) v tabeli:
– navedba časa meritev po lokalnem času,
– oznaka za obratovalno stanje vira onesnaževanja iz tabele 1 v prilogi 3, ki je sestavni del te odredbe,
– obratovalni parametri, kot npr. za posamezno gorivo polurna povprečna vhodna toplotna moč zgorevalne naprave,
– mejne emisijske vrednosti, še posebej, če so te različne pri posamezni vrsti uporabljenih goriv,
– polurna povprečna vrednost emisije z oznako za stanje merilne opreme in z oznako za preseganje mejne emisijske vrednosti iz tabele 2 v prilogi 3 te odredbe,
– povprečna polurna izmerjena koncentracija kisika in računska vsebnost, če sta predpisani,
– povprečni polurni pretok odpadnih plinov,
– stolpec za ročno vpisovanje opomb o obratovalnih motnjah in
– neobvezno tudi polurna količina snovi, ki je z odpadnimi plini izpuščena v zrak.
(3) v spodnji vrstici tabele:
– dnevne povprečne vrednosti koncentracij in število upoštevanih polurnih povprečnih vrednosti,
– dnevna razpoložljivost podatkov za vsako snov posebej in
– neobvezno tudi dnevna količina snovi, ki je z odpadnimi plini izpuščena v zrak.
Število polurnih povprečnih vrednosti iz prve alinee prejšnjega odstavka je vsota vseh veljavnih polurnih povprečnih vrednosti in nadomestnih polurnih povprečnih vrednosti, ki se jih izračuna za čas izpada merilne opreme.
Pri oblikovanju dnevnega poročila iz prejšnjega odstavka se smiselno uporablja vzorčni primer tabele iz priloge 4, ki je sestavni del te odredbe.
Letno poročilo o trajnih meritvah emisije snovi v zrak
6. člen
Letno poročilo o trajnih meritvah emisije snovi v zrak mora biti izdelano v obliki štirih tabel, in sicer:
– tabele s podatki o preseganju mejnih emisijskih vrednosti,
– tabele s podatki o obratovanju naprave,
– tabele o razpoložljivosti podatkov meritev in
– tabele o spremembah pri obdelavi podatkov o meritvah in vrednotenju trajnih meritev.
Pri oblikovanju letnega poročila iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo vzorčni primeri tabel iz priloge 5, ki je sestavni del te odredbe.
7. člen
Tabela s podatki o preseganju mejnih emisijskih vrednosti mora vsebovati naslednje podatke:
(1) v glavi tabele:
– oznaka vira onesnaževanja,
– časovno obdobje (koledarsko leto) in
– merjeni parametri,
(2) v tabeli:
– datumi (dan, mesec), ko so emisijske vrednosti presegle mejne emisijske vrednosti,
– število dnevnih obratovalnih ur vira onesnaževanja,
– število dnevnih obratovalnih ur vira onesnaževanja brez časa zagona in zaustavljanja naprave ter drugih podobnih prehodnih pojavov v tehnološkem procesu,
– za vsak parameter število polurnih povprečnih vrednosti, ki so večje od 1,2-kratne ali 2-kratne mejne emisijske vrednosti in navedba dnevne povprečne vrednosti, ki je večja od mejne emisijske vrednosti, z upoštevanjem merilne negotovosti in brez nje,
(3) vsota obratovalnih ur, v katerih je presežena mejna emisijska vrednost, in število emisijskih vrednosti, ki presegajo mejne vrednosti v letu (v časovnem obdobju),
(4) v spodnji vrstici tabele:
– odstotek obratovalnega časa v koledarskem letu, ko so polurne povprečne vrednosti presegle 1,2-kratno mejno emisijsko vrednost, pri čemer se čas zagona in zaustavljanja naprave ter drugih podobnih prehodnih pojavov v tehnološkem procesu ne upošteva,
(5) letna (v časovnem obdobju) razpoložljivost podatkov za vsako snov posebej in
(6) skupno število dni v letu (v časovnem obdobju), v katerih so emisijske vrednosti presegle mejne emisijske vrednosti.
8. člen
Tabela s podatki o obratovanju naprave mora vsebovati naslednje podatke:
(1) v glavi tabele:
– oznaka vira onesnaževanja,
– časovno obdobje (koledarsko leto) in
– merjeni parametri,
(2) v tabeli:
– koledarski mesec,
– vsota obratovalnih ur vira onesnaževanja v koledarskem mesecu,
– obratovalni parametri, kot je za zgorevalne naprave količina posameznih vrst goriv, uporabljenih v obdobju koledarskega meseca,
– povprečni pretok odpadnih plinov v koledarskem mesecu,
– povprečna vrednost emisije v koledarskem mesecu in
– v koledarskem mesecu količina snovi, ki je z odpadnimi plini izpuščena v zrak,
(3) v spodnji vrstici tabele:
– vsota obratovalnih ur vira onesnaževanja v koledarskem letu,
– obratovalni parametri, kot je za zgorevalne naprave količina posameznih vrst goriv uporabljenih v obdobju koledarskega meseca,
– povprečni pretok odpadnih plinov v koledarskem letu,
– povprečna vrednost emisije v koledarskem letu in
– v koledarskem letu količina snovi, ki je z odpadnimi plini izpuščena v zrak.
9. člen
Tabela s podatki o razpoložljivosti podatkov meritev mora vsebovati naslednje podatke:
(1) v glavi:
– oznaka vira onesnaževanja;
– časovno obdobje (koledarsko leto) in
– vsota obratovalnih ur vira onesnaževanja v koledarskem letu,
(2) v tabeli:
– koledarski mesec,
– mesečne vrednosti razpoložljivosti podatkov za vsako snov in z oznako, če je bila razpoložljivost podatkov manjša od najmanjše zahtevane.
10. člen
Tabela s podatki o spremembah pri obdelavi podatkov in vrednotenju trajnih meritev mora vsebovati opis:
– vseh posegov v sistem za obdelavo podatkov v koledarskem letu z navedbo datuma, časa, osebe, ki je poseg izvedla, in vrste posega ter
– vseh motenj merilnih naprav in naprav za vrednotenje z navedbo datuma, časa in vzroka za dogodek.
11. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-07-12/00
Ljubljana, dne 21. julija 2000.
Minister
za okolje in prostor
dr. Andrej Umek l. r.