Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2000 z dne 26. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2000 z dne 26. 7. 2000

Kazalo

3156. Odlok o proračunu Občine Kostel za leto 2000, stran 8294.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 16. člena statuta Občine Kostel, je Občinski svet občine Kostel, na 14. seji dne 29. 6. 2000 sprejel
ODLOK
o proračunu Občine Kostel za leto 2000
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S proračunom Občine Kostel za leto 2000 (v nadaljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Kostel.
2. člen
Proračun Občine Kostel je določen v skupni višini 197,315.570 SIT od tega:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov               SIT
I. Skupaj prihodki                  197,315.570
II. Skupaj odhodki                  197,315.570
III. Proračunski presežek                   0.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev, je razvidna iz bilance prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
V rezervni sklad Občine Kostel se izloča 0,38 % skupno realno doseženih prihodkov, kar znaša 750.000 SIT.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Kostel. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
5. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejena za posebne namene, ali pa začasno zadrži porabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna niso doseženi v predvideni višini. O svoji odločitvi mora župan obvestiti Občinski svet občine Kostel in predlagati ukrepe, oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
6. člen
Proračunski uporabniki morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne dotacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna. Uporabniki proračuna morajo pri prevzemanju obveznosti s pogodbami dogovarjati roke plačil, ki so najmanj 30 in največ 90 dni od dneva izstavitve računa. Za poravnavo vseh ostalih obveznosti morajo uporabniki dogovoriti najmanj 30-dnevni rok plačila, razen če ni drugače urejeno s posebnim predpisom. Če je na izstavljenem računu zapisan krajši rok plačila kot je dogovorjen s pogodbo, ga uporabnik poravna v roku, ki je določen s pogodbo. Dogovarjanje predplačil je možno izjemoma na podlagi predhodnega soglasja župana in ob primernem zavarovanju predplačila.
7. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).
8. člen
Uporabniki proračuna so dolžni predložiti finančne načrte za leto 2000, program investicij pa za celotno obdobje izvajanja investicij, najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka. Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno, in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi. Uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan. Župan Občine Kostel lahko začasno zadrži porabo sredstev, če uporabniki proračuna ne izpolnijo zahtev iz prvega in drugega odstavka tega člena.
9. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik uporabnika, oziroma druga pooblaščena oseba kot odredbodajalec. Poleg osebe iz prejšnjega odstavka, je za zakonito uporabo odgovoren tudi vodja računovodstva pri uporabniku.
10. člen
Župan Občine Kostel je pooblaščen, da:
– odloča o prerazporeditvi sredstev med postavkami znotraj posameznega področja, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena,
– odloča o porabi sredstev tekoče proračunske rezerve v skladu z 8. členom zakona o financiranju občin,
– odloča o uporabi sredstev rezerv za namene iz točke prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin,
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti,
– odloča o uporabi sredstev rezerv za premoščanje likvidnostnih težav proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih.
11. člen
Občinski svet Občine Kostel odloča o dolgoročni zadolžitvi za namene infrastrukture na ravni Občine Kostel največ v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, odplačilo obresti in glavnice pa ne sme preseči 5% realiziranih prihodkov. Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz prvega odstavka tega člena sklepa župan Občine Kostel.
12. člen
Namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev nadzoruje Nadzorni odbor Občine Kostel in o svojih ugotovitvah najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
II. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.
Št. 015-03 03/00
Vas, dne 29. junija 2000.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.