Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2000 z dne 26. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2000 z dne 26. 7. 2000

Kazalo

3145. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v Občini Gornja Radgona, stran 8281.

Na podlagi 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 13. redni seji, dne 29. 6. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v Občini Gornja Radgona
1. člen
Spremeni in dopolni se naziv odloka o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v Občini Gornja Radgona (Uradne objave občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 19/98) tako, da se glasi:
»Odlok o plakatiranju v Občini Gornja Radgona«
2. člen
V 1. členu odloka se črta druga alinea.
3. člen
Drugi člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Plakatiranje po tem odloku izvaja koncesionar, ki izvaja javno službo »javna snaga, čiščenje javnih površin, površin za pešce in zelenih površin v mestu Gornja Radgona« (v nadaljevanju: izvajalec).
4. člen
V. poglavje odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V. NALOGE IZVAJALCA«
5. člen
Členi 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. in 23. se nadomestijo z novimi 13., 14. in 15. členi, ki se glasijo:
13. člen
»Izvajalec ima:
– pravico do izključnega plakatiranja,
– pravico, da se mu vložena sredstva za izdelavo reklamnih objektov in druga sredstva vložena v plakatiranje, povrnejo iz ustvarjenih prihodkov,
– pravico in obveznost do upravljanja in vzdrževanja reklamnih objektov,
– obveznost, da skrbi za zadostno število reklamnih objektov,
– obveznost, da javnim zavodom in društvom, financiranim iz proračuna Občine Gornja Radgona omogoči enkrat letno na največ treh reklamnih mestih brezplačno plakatiranje«.
14. člen
»Izvajalec krije vse stroške v zvezi s plakatiranjem in njegovim izvajanjem. Sredstva plakatiranja so prihodek izvajalca. Cene za plakatiranje določa izvajalec ob predhodnem soglasju Občinskega sveta občine Gornja Radgona.«
Izvajalec je dolžan enkrat letno posredovati občini letno poročilo o plakatiranju v Občini Gornja Radgona. Poročilo se posreduje do 31. 3. tekočega leta za preteklo leto.
15. člen
»Izvajalec ne more dati plakatnih mest v zakup. Izvajalec je dolžan takoj odstraniti vse uničene, poškodovane in onesnažene reklamne objekte.
Izvajalec je dolžan vse reklamne objekte in plakatna mesta, ki so postavljena v nasprotju s tem odlokom odstraniti na stroške lastnika.«
6. člen
V 24. členu, ki postane 16. člen se beseda »koncesionar« nadomesti z besedo »izvajalec«.
7. člen
25. člen postane 17. člen, v 26. členu, ki postane 18. člen pa se beseda »koncesionar« nadomesti z besedo »izvajalec«.
8. člen
V 27. členu, ki postane 19. člen pa se spremenita in dopolnita prva in druga alinea, ki se na novo glasita:
– ki sam plakatira, ker je to pravica izvajalca (13. člen)
– ki izvajalcu ne poravna stroškov za odstranitev reklamnih objektov (drugi odstavek 15. člena in drugi odstavek 18. člena).
9. člen
28. člen, ki postane 20. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 30.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba lastnika reklamnega objekta in fizična oseba:
– če plakatira, kar je pravica izvajalca (13. člen)
– ki poškoduje in uničuje reklamne objekte
– če piše grafite v nasprotju z 17. členom tega odloka.
Z enako kaznijo se kaznujejo izvajalci oziroma naročniki propagandnih akcij, ki plakatirajo na reklamnih objektih brez soglasja izvajalca.
10. člen
29. člen, ki postane 21. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Z denarno kaznijo od 30.000 SIT do 100.000 SIT je kaznovan izvajalec:
– če ne upravlja in vzdržuje reklamne objekte (13. člen)
– če določa cene storitev plakatiranja brez predhodnega soglasja Občinskega sveta (14. člen)
– če ne odstrani poškodovane reklamne objekte (15. člen)
– če ne skrbi za zadostno število reklamnih mest (13. člen).
11. člen
V 30. členu, ki postane 22. člen se besedi »komunalni nadzornik« nadomestita z besedami »občinski redar«.
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 303-6/96-3
Gornja Radgona, dne 30. junija 2000.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti