Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2000 z dne 26. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2000 z dne 26. 7. 2000

Kazalo

3143. Odlok o določitvi funkcionalnih zemljišč, stran 8278.

Na podlagi 9. in 13. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91 in drugi), 29. in 46. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 52/93, 71/93 in 44/97), ter 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 13. redni seji dne 29. 6. 2000 sprejel
O D L O K
o določitvi funkcionalnih zemljišč
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo merila, izhodišča in grafična priloga določitve funkcionalnih zemljišč k več stanovanjskim objektom na območju Občine Gornja Radgona. Grafično prilogo je izdelal Projekt – Invest d.o.o., Gornja Radgona, pod št. PU – 01/99.
2. člen
Strokovne podlage iz prejšnjega člena so:
– Odlok o ureditvenem načrtu Gor. Radgona - mestno središče (Uradne objave št. 32/87, 17/90 in Uradne objave občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 14/98, 17/98 in 23/99).
– Odlok o ureditvenem načrtu mejni prehod s pripadajočimi objekti v Gornji Radgoni (Uradne objave občin Pomurja št. 10/92 in Uradne objave občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 12/97).
– Odlok o zazidalnem načrtu Gornja Radgona - Velclov vrt (Uradne objave občin Pomurja št. 25/88 in Uradne objave občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 13/98, 21/98 in 23/99).
– Odlok o ureditvenem načrtu »Preureditev Elementa za Avtoradgono in obrtna cona Gor. Radgona (Uradne objave občin Pomurja št. 23/87, Uradni list RS, št. 69/98 ter Uradne objave občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 21/99).
– Odlok o ureditvenem načrtu Apače (Uradni list RS, št. 52/96 in 22/00 in Uradne objave občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 17/98).
– Odlok o zazidalnem načrtu Gornja Radgona – Trate (Uradni list RS, št. 22/00).
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 92/99).
– Geodetski posnetki dejanskega stanja.
3. člen
Odlok se uporablja za določitev funkcionalnih zemljišč več stanovanjskih objektov na območju celotne občine. Funkcionalna zemljišča ki niso določena s tem odlokom, se določijo s prostorsko izvedbenim načrtom ali z lokacijsko dokumentacijo.
4. člen
Funkcionalno zemljišče je zemljišče, ki služi za redno rabo objekta in zajema dostopne poti, dovoze, prostor za smetnjake, prostor za igro, počitek, drvarnice, parkirne prostore in podobno.
Pri določitvi funkcionalnega zemljišča se od obstoječih javnih poti praviloma izvede odmik 1,5 m (zaradi možnosti naknadne gradnje komunalne infrastrukture).
5. člen
Zemljišča, ki so po sprejetih prostorskih aktih rezervirana za gradnjo novih objektov, se ne morejo odmerjati kot funkcionalno zemljišče k obstoječim objektom.
Vrtovi niso funkcionalna zemljišča.
6. člen
Vsi obstoječi dovozi in dostopi ter dovozi in dostopi predvideni po sprejetih prostorskih aktih se ohranjajo tako, da se lahko vpiše služnostna pravica hoje in vožnje za vsakokratnega lastnika na podlagi tega odloka.
S tem odlokom se ne posega v že pridobljene služnostne pravice.
Občina Gornja Radgona si pridržuje pravico izgradnje javnih podzemnih infrastrukturnih objektov in naprav na funkcionalnih zemljiščih iz tega odloka ob pogoju vzpostavitve prvotnega stanja zemljišč.
7. člen
Funkcionalna zemljišča, po tem odloku, se delijo na:
I. Zemljišče pod objektom (ločeno po vhodih) in neposredna okolica – rdeča barva.
II. Skupna funkcionalna zemljišča več objektom – vijolična barva.
III. Parkirišča, skupne kotlovnice, ki služijo več objektom, in teh parcel ni možno določiti kot funkcionalno zemljišče k posameznemu objektu je skupno funkcionalno zemljišče (skupna lastnina v korist vsakokratnega lastnika stanovanja) – modra barva.
IV. Na mestih kjer so garaže grajene legalno, se to zemljišče odmeri tako, da se parcela lahko pripiše lastniku garaže pod pogojem, da se zemljišče odkupi. Zemljišče pred garažami je skupno funkcionalno zemljišče lastnikov garaž (skupna lastnina vsakokratnega lastnika garaže).
V. Zemljišče atrijev pritličnih stanovanj ali lokalov se odmeri tako, da se parcela lahko pripiše lastniku stanovanja oziroma lokala pod pogojem, da se zemljišče odkupi.
VI. Za garaže, ki niso grajene po ureditvenem načrtu se lahko na podlagi lokacijske dokumentacije, soglasja občine, v skladu z zakonskim postopkom le-te legalizirajo (ali gradijo).
Zemljišča obravnavana pod I, II, in III, so funkcionalna zemljišča, za katera se šteje, da so bila prodana sočasno z nakupom stanovanja.
Zemljišča pod IV in V, VI se lahko prodajo uporabnikom.
Določitev funkcionalnih zemljišč iz I, II in III točke prvega odstavka tega člena je istočasno odločitev o brezplačni odtujitvi nepremičnega premoženja občine.
8. člen
Vzdrževanje površin, stroški, geodetska odmera
Prva geodetska odmera funkcionalnega zemljišča praviloma bremeni prvega prodajalca stanovanja.
V primeru, da prvi prodajalec stanovanja ne obstaja več, nosijo stroške geodetske odmere lastniki stanovanj.
Vpis v zemljiško knjigo bremeni lastnike stanovanj.
Vzdrževanje in vsi stroški, povezani s funkcionalnimi zemljišči, v celoti bremenijo lastnike stanovanj in poslovnih prostorov.
Če lastniki funkcionalnih zemljišč ali njihovi pooblaščeni upravljavci zemljišča ne vzdržujejo, to organizira občina preko pooblaščenega izvajalca na stroške lastnikov stanovanj in poslovnih prostorov.
Vsi posegi na zemljiščih morajo biti usklajeni s prostorsko ureditvijo občine oziroma mora biti pridobljeno soglasje občinskega organa pristojnega za urbanizem (površin ni dovoljeno ograjevati, postavljati ramp, zasaditi tako, da bi motilo sosede, ne sme motiti preglednosti javnih poti ali priključnih poti na javne poti, postavljati pomožne objekte, postavljati talne zapore na skupna parkirišča...).
9. člen
Možnost odstopanja
Pri odmerah funkcionalnih zemljišč je potrebno upoštevati grafično prilogo iz 1. člena tega odloka. Manjše prilagoditve se opravijo v času odmere. Korekcije so dovoljene v obsegu, ki ne spreminjajo določb iz 4. člena tega odloka.
10. člen
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati grafične podloge obstoječih prostorskih aktov v delu, kjer se določa parcelacija ali funkcionalna zemljišča k objektom.
11. člen
Nadzor, pogodbe o prenosu
Nadzor nad izvajanem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe in občinski redar Občine Gornja Radgona.
12. člen
Pogodbe o prenosu funkcionalnih zemljišč ter služnosti na funkcionalnih zemljiščih, ki so v lasti Občine Gornja Radgona, v skladu s tem odlokom podpisuje župan.
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-2/99
Gornja Radgona, dne 30. junija 2000.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

AAA Zlata odličnost