Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000

Kazalo

3250. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe in podelitvi koncesije za graditev in upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina v Občini Vransko, stran 8602.

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 21. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 16. in 83. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99), je Občinski svet občine Vransko na 18. redni seji dne 29. 6. 2000 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe in podelitvi koncesije za graditev in upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina v Občini Vransko
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom, kot koncesijskim aktom Občina Vransko opredeljuje predmet, območje, pogoje, javna pooblastila, pričetek in čas trajanja koncesije, način financiranja in druge elemente, pomembne za podelitev koncesije za graditev in upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina.
II. PREDMET KONCESIJE
2. člen
Predmet koncesije je gradnja omrežja za distribucijo zemeljskega plina ter upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina za potrebe prebivalstva, industrije in drugih uporabnikov na območju Občine Vransko in se izvaja kot izbirna gospodarska javna služba.
III. KONCESIJSKI AKT
3. člen
(pogoji koncesioniranja)
Koncesionar mora za opravljanje koncesije za zgraditev in upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti izgradnje in distribucije zemeljskega plina (v primeru kapitalske družbe velja isto za izvajalce plinifikacije in distribucije plina),
– da predloži idejno rešitev izgradnje plinskega omrežja z oceno vrednosti,
– da predloži finančni, terminski in prostorski plan celotne investicije z garancijami, ki bodo dokazovale sposobnost ponudnika za realizacijo ponudbe,
– da pripravi oceno stroškov, ki jih bodo morali uporabniki nositi za priključitev na plinovodno omrežje in za prilagoditev lastnih naprav za uporabo plina ter pripravi program financiranja teh del,
– da pripravi in predloži program izvajanja distribucije za čas trajanja koncesije,
– da pripravi garancijo za pravočasno in kvalitetno izvedbo sprejete naloge,
– da predloži garancijo za resnost ponudbe,
– da predloži reference o dosedanjem delu, podatke o kadrovski zasedbi ter seznam glavnih kooperantov,
– da predloži soglasje dobavitelja zemeljskega plina,
– da ima zagotovljena vsa potrebna sredstva v zvezi z izgradnjo omrežja za distribucijo zemeljskega plina in njegovim upravljanjem,
– da ima izkušnje na področju programiranja, projektiranja in gradnje ter upravljanja z omrežjem za distribucijo zemeljskega plina za potrebe prebivalstva, industrije in drugih uporabnikov,
– da navede druge ugodnosti, ki jih nudi razpisovalcu.
4. člen
(javna pooblastila)
Koncesionarju bo Občina Vransko kot koncedent podelila naslednja javna pooblastila:
– pravico gradnje omrežja za distribucijo zemeljskega plina vključno s pravico, da pod površjem vseh javnih površin postavi in vzdržuje cevovode, različne naprave in instalacije, potrebne za distribucijo,
– izključno pravico uporabe zgrajenega omrežja za distribucijo in prodajo zemeljskega plina za čas trajanja koncesijske pogodbe,
– pravico upravljanja z omrežjem za distribucijo zemeljskega plina,
– pravico sklepati pogodbe o dobavi plina,
– pravico določiti način in pogoje za plačilo uporabljenega plina v soglasju s koncedentom,
– pravico prekiniti dobavo plina posameznim uporabnikom v primeru neplačila.
5. člen
(obveznosti koncesionarja)
Koncesionar izvaja koncesijo pod naslednjimi pogoji:
– da na svoje stroške izdela projektno-tehnično dokumentacijo,
– da samostojno in na svoje stroške zgradi omrežje za distribucijo zemeljskega plina,
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kakovostno dobavo zemeljskega plina,
– da skrbi za vzdrževanje in ohranjanje mreže za distribucijo plina skladno z veljavno zakonodajo,
– da skladno z razpisnimi pogoji in koncesijsko pogodbo na žiro račun koncedenta deponira dogovorjeni finančni depozit kot jamstvo za izpolnitev pogodbenih obveznosti za čas trajanja koncesijske pogodbe,
– da po potrebi širi omrežje za distribucijo plina,
– da poravna stroške razpisa,
– da prevzame obstoječe omrežje in poravna vsa finančna sredstva, ki so bila doslej že vložena v izgradnjo plinskega omrežja (v kolikor že obstoja).
6. člen
(pravica koncedenta)
Koncedent mora dati soglasje k lokacijskemu načrtu in projektno-tehnični dokumentaciji, ki jo izdela koncesionar.
7. člen
(pogoji poslovanja)
Koncesionar, kot edini distributer zemeljskega plina iz omrežja, ki ga je sam zgradil na območju Občine Vransko za potrebe prebivalstva, industrije ter drugih uporabnikov izvaja dejavnost pod naslednjimi pogoji:
– da spoštuje strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki izhajajo iz nacionalnega razvojnega programa Republike Slovenije in usmeritev lokalne skupnosti,
– da prodaja plin po cenah, ki so oblikovane v skladu z veljavno zakonodajo,
– da omogoča pristojnim službam strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela,
– da dosledno upošteva tehnične oskrbovalno organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje koncesije oziroma če teh ni standarde, ki so povzeti in se uporabljajo v Republiki Sloveniji,
– da zagotovi, da bo vsa javna in zasebna lastnina, ki bi bila zaradi izvajanja del poškodovana, vrnjena v prvotno stanje oziroma bo v ta namen izplačal odškodnino.
8. člen
(začetek in trajanje koncesije)
Koncesija začne veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe in traja 29 let. Doba koncesije se šteje od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
Koncesijska pogodba se po njenem poteku lahko podaljša.
Koncesionar je dolžan pričeti z gradnjo distribucijske mreže takoj, ko je podpisana pogodba in so izdana vsa potrebna dovoljenja.
9. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z razdrtjem koncesije,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije.
10. člen
(potek koncesije)
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki pod pogoji, navedenimi v pogodbi, ne podaljšata.
11. člen
(razdrtje koncesije)
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
12. člen
(odvzem koncesije)
Koncedent lahko ne glede na določila pogodb koncesionarju odvzame koncesijo:
– če koncesionar ne prične opravljati koncesije v rokih določenih s koncesijsko pogodbo,
– zaradi neopravičene prekinitve distribucije plina, ki traja več kot tri dni,
– zaradi ponovljenih hudih in dokumentiranih primerov neučinkovitih uslug po izključni krivdi koncesionarja,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija,
– v primeru stečaja koncesionarja.
V primeru odvzema koncesije po četrti alinei prvega odstavka tega člena koncedent izplača koncesionarju odškodnino določeno po veljavni zakonodaji.
V drugih primerih odvzema koncesije navedenih v prvem odstavku tega člena, koncesionar ni upravičen do izplačila odškodnine.
13. člen
(odkup koncesije)
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa prevzame vse objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil. Pogoji odkupa se določijo v koncesijski pogodbi.
14. člen
(viri financiranja)
Sredstva, ki jih mora zagotoviti koncesionar za gradnjo in upravljanje plinovodnega omrežja predstavljajo 100% potrebnih sredstev.
15. člen
(cena plina)
Cena plina se oblikuje in določi v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru, da je oblikovanje cene v pristojnosti lokalne skupnosti, ceno plina potrdi občinski svet in pri tem upošteva:
– da s ceno plina koncesionar dobi povrnjene stroške za nakup plina, stroške upravljanja, stroške amortizacije in davek na dodano vrednost,
– da cena plina ne sme presegati cene lahkega kurilnega olja glede na pridobljeno toplotno energijo, ki se računa z enakimi standardi za obe gorivi.
16. člen
(plačilo koncesije)
Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije do (dogovorjenega datuma) plačati koncedentu plačilo iz naslova podeljene koncesije. Plačilo se nanaša na preteklo leto in predstavlja v skladu z razpisnimi pogoji in s koncesijsko pogodbo določen odstotek od fakturirane realizacije iz naslova zaračunane cene plina brez davka na dodano vrednost.
17. člen
(javni razpis in izbira koncesionarja)
Javni razpis za izbiro koncesionarja strokovno pripravi pristojni občinski organ v roku treh mesecev po objavi tega odloka. Za izvedbo javnega razpisa župan imenuje petčlansko komisijo, ki jo obvezno sestavljata najmanj en pravnik in en strokovnjak s področja za katerega se podeljuje koncesija.
Javni razpis v imenu občine objavi župan v Uradnem listu RS.
Javni razpis traja od dneva objave do poteka razpisnega roka, ki ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 60 dni. S pričetkom razpisnega roka mora biti interesentom na voljo razpisna dokumentacija, v kateri se podrobneje opredelijo kriteriji iz koncesijskega akta za opravljanje gospodarske javne službe. V razpisu se določi tudi datum, ura in kraj odpiranja prejetih vlog.
Javni razpis uspe, če do roka, določenega v razpisu, ponudbo pravočasno in pravilno vloži najmanj en vlagatelj. Po vsebinski ocenitvi mora ostati najmanj ena popolna vloga, ki zadovolji zahtevanim pogojem razpisa. Če javni razpis ne uspe ali če ni popolnih vlog, se javni razpis v roku najmanj 60 dni ponovi pod enakimi ali drugačnimi pogoji. Če je neuspešen tudi ponovni javni razpis, se uporabijo določila za neposredni prenos opravljanja gospodarske javne službe.
Na podlagi opravljene analize o izbiri koncesionarja odloči pristojni občinski organ občine z upravno odločbo po zakonu o splošnem upravnem postopku in v skladu z zakonom o lokalni samoupravi.
Ponudnik, ki ni zadovoljen z izbiro, lahko na podlagi določil splošnega upravnega postopka vloži pritožbo. O pritožbah kandidatov odloča v upravnem postopku župan občine. Njegova odločitev je dokončna.
Župan v imenu in za račun občine z izbranim koncesionarjem najkasneje v roku 60 dni po pravnomočnosti odločbe sklene koncesijsko pogodbo.
18. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma koncesijske pogodbe opravlja pristojni občinski upravni organ oziroma pooblaščena institucija.
19. člen
(odgovornost za škodo)
Koncesionar je polno odgovoren za škodo, ki jo je povzročil koncesionar ali pri njem zaposleni delavci pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe uporabnikom ali drugim pravnim ali fizičnim osebam. Koncedent ne nosi nobene odgovornosti za povzročeno škodo niti proti tretjim osebam.
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi ne zagotovi opravljanja koncesije, lahko opravljanje koncesije začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način določen v koncesijski pogodbi.
20. člen
(način poslovanja)
Koncesijo opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastil tega koncesijskega akta in koncesijske pogodbe.
21. člen
(lastništvo objektov in naprav)
Vsi objekti in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil za namen izvajanja koncesije, preidejo v last koncedenta ob prenehanju koncesijske pogodbe.
22. člen
(prenos koncesije)
Koncesionar ne more prenesti koncesije na drugo osebo brez soglasja koncedenta.
23. člen
(višja sila)
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. Nepredvidljive okoliščine, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje prekinejo samo na podlagi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.
24. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310/2000-1
Vransko, dne 29. junija 2000.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost