Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000

Kazalo

3248. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 1999, stran 8601.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Vransko na 18. redni seji dne 29. 6. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 1999
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Vransko za leto 1999.
2. člen
Proračun Občine Vransko za leto 1999 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
I.  Bilanca prihodkov in odhodkov        Znesek v SIT
1.  Prihodki                 203.163.192,92
2.  Odhodki                  203.424.255,07
3.  Primanjkljaj                 261.062,15
II.  Račun finančnih terjatev in naložb
4.  Prejeta posojila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev             –
5.  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev                  –
6.  Prejeta manj dana posojila
   in spremembe kapit. deležev (4 manj 5)         –
III. Račun financiranja
7.  Zadolževanje proračuna           10,000.000,00
8.  Odplačilo dolga                    –
9.  Neto zadolževanje (7 manj 8)        10.000.000,00
3. člen
Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov zaključnega računa proračuna Občine Vransko je sestavni del tega odloka. Sestavni del je tudi račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-01/12-00
Vransko, dne 29. junija 2000.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost