Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000

Kazalo

1605. Pravilnik o štipendiranju, stran 4106.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99 in 59/99) in 6. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99 je Občinski svet občine Sodražica na 10. redni seji dne 16. 3. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o štipendiranju
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila za dodeljevanje kadrovskih štipendij in postopek za izvajanje štipendiranja Občine Sodražica.
2. člen
Občina Sodražica zagotavlja proračunska sredstva za štipendiranje potrebnih strokovnih kadrov za javne zavode, katerih so/ustanoviteljica je, oziroma za kadre, za katere obstaja interes občine.
II. MERILA ZA PODELJEVANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ
3. člen
Pravico do štipendije lahko uveljavljajo študenti dodiplomskega študija od 1. letnika šolanja dalje, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so vpisani v program ustrezne smeri,
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno prebivališče v Občini Sodražica oziroma v eni izmed občin, ki soštipendira,
– imajo status študenta,
– niso v delovnem razmerju, nimajo statusa samostojnega podjetnika, niso prejemniki denarnega nadomestila za brezposelne pri Zavodu RS za zaposlovanje in ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji,
– se obvežejo, da bodo po končanem šolanju sklenili delovno razmerje po dogovoru s štipenditorjem.
Če za razpisane štipendije ni dovolj primernih kandidatov iz Občine Sodražica oziroma iz drugih soudeleženih občin, se lahko štipendije podelijo pod ostalimi pogoji prosilcem iz drugih občin Republike Slovenije.
4. člen
Višina kadrovske štipendije se določa v odstotku od zajamčene plače v Republiki Sloveniji po zakonu, zmanjšane za prispevke in davke (v nadaljevanju: zajamčena plača) z dodatki glede na učni uspeh in kraj bivanja študenta.
5. člen
Kadrovska štipendija obsega:
– osnovno kadrovsko štipendijo v višini 50% zajamčene plače,
– dodatek k osnovni štipendiji za bivanje izven kraja stalnega bivališča v višini 50% zajamčene plače,
– dodatek k osnovni štipendiji za stroške prevoza v šolo z javnimi prevoznimi sredstvi v višini cene študentske mesečne vozovnice, vendar največ do 50% zajamčene plače
– dodatek za učni uspeh.
Dodatka iz druge in tretje alinee tega člena se med seboj izključujeta.
6. člen
Študenti so upravičeni do posebnega dodatka k štipendiji za uspeh (stimulacije), dosežen v preteklem šolskem letu. Dodatek se izplačuje v naslednji višini:
------------------------------------------
Povprečna        Višina dodatka v %
ocena študenta     od zajamčene plače
------------------------------------------
7,01 do 7,50             10%
7,51 do 8,00             15%
8,01 do 8,50             20%
8,51 do 9,00             25%
od 9,01 dalje             30%
------------------------------------------
Učni uspeh se določi tako, da se izračuna povprečje vseh številčno izraženih ocen, doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v preteklem študijskem letu.
7. člen
Dodatek za doseženi uspeh ne pripada štipendistom prvega letnika izobraževanja.
8. člen
Štipendije se dodelijo in izplačujejo za celotno študijsko leto (vseh dvanajst mesecev v koledarskem letu), za posamezni letnik le eno leto. V zaključnem letniku se upošteva redni status absolventa, vendar najdalj za eno študijsko leto. Štipendija se nakazuje mesečno do 30. v mesecu za tekoči mesec.
9. člen
Kadrovske štipendije se med šolskim letom valorizirajo ob spremembi višine zajamčene plače. Štipendija se v valorizirani višini izplačuje od prvega naslednjega izplačila dalje.
III. PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
10. člen
Štipendije se podeljujejo v skladu z ugotovljenimi kadrovskimi potrebami v občini na podlagi javnega razpisa ali objave. Kadrovske potrebe ugotavlja občinska uprava v sodelovanju s predstojniki javnih zavodov in občinskim svetom. Prednostni vrstni red kadrovskih potreb določi župan, ki sprejme tudi sklep o razpisu ali objavi kadrovskih štipendij.
11. člen
Javni razpis za dodelitev štipendij mora vsebovati podatke o razpisanih štipendijah, pogoje za pridobitev štipendije, zahtevano dokumentacijo kandidatov ter rok za oddajo prijav in rok za izdajo obvestila o izbiri.
12. člen
Prijavi na razpis je potrebno predložiti:
– dokazilo o vpisu v tekoči letnik šole,
– dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja (študenti, ki že obiskujejo program, za katerega se razpisuje štipendija, tudi dokazilo o učnem uspehu v preteklem šolskem letu oziroma dokazilo o opravljenih izpitih),
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– življenjepis,
– morebitna dokazila o nagradah in priznanjih ali morebitnem aktivnem udejstvovanju na področju za katerega se razpisuje štipendija,
– potrdilo o stalnem prebivališču.
13. člen
Pri izbiri kandidata se upoštevajo naslednji kriteriji:
– učni uspeh v preteklem šolskem letu,
– učni uspeh predhodnega izobraževanja
– letnik izobraževalnega programa, ki ga obiskuje prosilec,
– aktivno udejstvovanje na področju, za katerega se razpisuje štipendija.
14. člen
Kadrovska štipendija se dodeli kandidatu, ki zbere največje število točk.
1. Učni uspeh v preteklem šolskem letu
– povprečna ocena nad 9,01 – 30 točk
– nad 8,01 – 20 točk
– nad 7,01 – 10 točk
2. Učni uspeh predhodnega izobraževanja
– odličen – 15 točk
– prav dober – 10 točk
– dober – 5 točk
3. Letnik izobraževalnega programa
– končan I. letnik – 10 točk
– končan II. letnik – 20 točk
– končan III. letnik – 30 točk
– končan IV. letnik – 40 točk
– končan V. letnik – 50 točk
15. člen
O dodelitvi štipendij in drugih pravicah ter obveznostih štipendistov odloča občinska uprava, ki obravnava v predpisanem roku oddane prijave, na podlagi določil tega pravilnika. Občinska uprava mora o izbiri kandidatov pisno obvestiti vse prosilce v roku 30 dni po izbiri.
16. člen
Prosilci imajo v 15 dneh od dneva prejema obvestila o izbiri, pravico vložiti ugovor pri županu Občine Sodražica. Odločitev župana je dokončna.
17. člen
Medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s štipendiranjem se uredijo s pisno pogodbo o štipendiranju med Občino Sodražica kot štipenditorjem in štipendistom oziroma s pogodbo med Občino Sodražica kot štipenditorjem, štipendistom in javnim zavodom, če se štipendiranje izvaja za potrebe zavoda. Če pri štipendiranju sodeluje več občin, so podpisniki pogodbe vse občine soštipenditorke.
Pogodba o štipendiranju mora vsebovati višino štipendije, čas prejemanja štipendije in podrobno opredelitev pravic in obveznosti štipendista, štipenditorja in zavoda.
Za štipendista, ki ni polnoleten, podpiše pogodbo tudi njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.
18. člen
Štipendist je dolžan ob začetku vsakega študijskega leta najkasneje do 15. februarja predložiti štipenditorju potrdilo o opravljenih izpitih in potrdilo o vpisu v naslednji letnik, po končanem študiju pa predložiti potrdilo o diplomi.
19. člen
Štipendist se je po končanem šolanju dolžan zaposliti v skladu s pogodbo o štipendiranju in delati najmanj dvakratno dobo dobe štipendiranja. Te obveznosti je oproščen samo v primeru, če mu štipenditor ne more zagotoviti zaposlitve v roku 60 dni od zaključka šolanja.
IV. MIROVANJE, PRENEHANJE IN VRNITEV ŠTIPENDIJE
20. člen
Štipendist, ki pridobi štipendijo, ima pravico do enoletnega mirovanja štipendije enkrat v času šolanja, če ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik. Izplačevanje štipendije se nadaljuje, če predloži dokazila o vpisu v višji letnik in potrdilo o opravljenih izpitih / kopijo spričevala v roku 15 dni po pričetku šolskega leta.
21. člen
Štipendistu, ki je izdelal prvi letnik in ni predložil dokazil iz 18. člena tega pravilnika, pravica do štipendije miruje. Ponovno se začne izplačevati z naslednjim mesecem, če predloži zahtevana dokazila v roku 60 dni od začetka študijskega leta in izpolnjuje pogoje za nadaljevanje štipendiranja.
22. člen
Štipendist izgubi pravico do štipendije in mora vrniti vse izplačane zneske štipendije skupaj z obrestmi po temeljni obrestni meri, če:
– po svoji volji ali krivdi prekine izobraževanje;
– ne izpolni pogojev za napredovanje v višji letnik, razen v primeru iz 20. člena tega pravilnika;
– iz neupravičenih razlogov ne dokonča izobraževanja v roku, ki je določen z izobraževalnim programom, za katerega mu je bila podeljena štipendija, razen v primeru 20. člena tega pravilnika;
– spremeni smer študija brez soglasja štipenditorja;
– ne predloži v določenem roku štipenditorju potrdil o izpolnjevanju pogojev za štipendiranje, razen v primeru 21. člena tega pravilnika;
– navaja neresnične podatke;
– sklene pogodbo z drugim štipenditorjem, se zaposli ali pridobi status samostojnega podjetnika;
– če med izobraževanjem ali po njem sporoči štipenditorju, da ni pripravljen skleniti delovnega razmerja v skladu s pogodbo.
23. člen
Štipendist je dolžan povrniti sorazmerni del zneska prejete štipendije z obrestmi po temeljni obrestni meri, če ostane v delavnem razmerju manj časa, kot znaša doba, za katero je prejemal štipendijo.
24. člen
Štipendist je prost vseh pogodbenih obveznosti:
– če mu štipenditor po njegovem pisnem dokazilu, da je izobraževanje v skladu s pogodbo končal, ne omogoči zaposlitve oziroma pripravništva v skladu s pogodbo oziroma najkasneje v roku 60 dni po predloženem pisnem dokazilu o končanem študiju;
– če mu štipenditor po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu ne zagotovi sklenitev delovnega razmerja;
– če postane trajno nezmožen za šolanje in delo.
25. člen
Štipendista se lahko izjemoma delno ali v celoti oprosti vračila štipendije v naslednjih primerih:
– zaradi težjega zdravstvenega stanja in nezmožnosti za delo (težje nesreče, težjega zdravstvenega obolenja, posledice nezgode ipd.),
– zaradi sklenitve delovnega razmerja v drugih javnih zavodih Občine Sodražice,
– zaradi drugih opravičljivih razlogov.
26. člen
O načinu in rokih vrnitve štipendije in obresti se sklene poravnava. Če štipendist na to ne pristane, se dolžni znesek izterja po sodni poti.
Štipendistu se lahko določi obročno odplačevanje štipendije, če je materialno ogrožen.
27. člen
Štipendistu, ki predčasno konča šolanje, se štipendija izplača v enkratnem znesku za čas, ko bi mu ta sicer pripadala, in sicer v višini štipendije za mesec, v katerem je šolanje zaključil.
Štipendistu, ki se zaradi potreb štipenditorja zaposli v času absolventskega staža, se novonastale pravice in obveznosti določijo z aneksom k pogodbi o štipendiranju.
28. člen
Štipendist ima pravico do ugovora zoper odločitev o njegovih pravicah in dolžnostih iz štipendijskega razmerja pri županu Občine Sodražica. Rok ugovora je 15 dni. Župan mora svojo odločitev sporočiti štipendistu v roku 30 dni. Odločitev župana je dokončna.
V. KONČNA DOLOČBA
29. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 64001-3/00
Sodražica, dne 16. marca 2000.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.