Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000

Kazalo

1558. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Pokopališče ob Mirni poti, stran 4011.

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99) na seji dne 21. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Pokopališče ob Mirni poti
1. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Pokopališče ob Mirni poti (proj. RC – TOZD Planiranje št. 7/83), potrjene z odlokom (Uradni list SRS, št. 14/86), se dopolnijo po projektu RC – Inštitut za urejanje prostora Celje, d.o.o., pod št. 22/99 in so v skladu s prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90, 25/98) ter prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94).
2. člen
1. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda nov odstavek:
»Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Pokopališče ob Mirni poti (proj. RC – TOZD Planiranje št. 7/83) se spremeni in dopolni po projektu, ki ga je pod št. 22/99 izdelal RC – Inštitut za urejanje prostora Celje d.o.o.«
3. člen
6. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu dodata nova odstavka, ki glasita:
»Na zemljišču parc. št. 846/2 je ob zahodni parcelni meji južno od Teharske ceste v oddaljenosti min. 6 m od roba cestišča predvidena gradnja prostostoječe garaže tlorisnih dimenzij 5,50 m x 7,90 m s pritličjem in izzidanim podstrešjem. Objekt bo grajen klasično. Streha bo asimetrična dvokapnica z naklonoma strešin 45° in 25°, smerjo slemena vzhod–zahod in temno kritino. Fasade bodo obdelane z naravnim ometom v svetli barvi.
Skrajni južni del zemljišča parc. št. 846/2 se uredi kot obračališče ob Mirni poti po izrisu iz ZN in pripoji k cestišču kot grajeno javno dobro.«
4. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
5. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-240/99
Celje, dne 21. marca 2000.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost