Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1176. Odlok o vaških odborih, stran 3422.

Na podlagi 19. in 30. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 57/94, 14/59, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) in 15. člena statuta Občine Bloke je Občinski svet občine Bloke na 11. redni seji dne 9. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o vaških odborih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja možnost ustanovitve, organizacijo, pristojnosti in druge zadeve v zvezi z delovanjem vaških odborov v Občini Bloke.
2. člen
Vaški odbori se lahko ustanovijo zaradi zagotovitve sodelovanja posameznih območij pri opravljanju javnih zadev v občini.
3. člen
Vaški odbori so posvetovalna telesa občinskega sveta.
II. OBMOČJA, IZ KATERIH SE IMENUJEJO ČLANI VAŠKIH ODBOROV
4. člen
Območja, s katerega se imenujejo člani posameznega vaškega odbora obsega območje naselja, ki je povezano s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev.
5. člen
V občini se imenujejo naslednji vaški odbori.
– Nova vas (za naselje Nova vas, Fara, Nemška vas na Blokah, Glina),
– Velike Bloke (za naselje Velike Bloke, Ulaka),
– Veliki vrh (za naselje Veliki vrh),
– Hudi vrh (za naselje Hudi vrh),
– Metulje (za naselje Metulje),
– Studenec (za naselje Studenec),
– Runarsko (za naselje Runarsko, Benete),
– Topol (za naselje Topol),
– Ravne na Blokah (za naselje Ravne na Blokah),
– Volčje (za naselje Volčje),
– Studeno (za naselja Studeno, Radlek),
– Hribarjevo (za naselja Hribarjevo, Sleme, Rožanče),
– Lovranovo (za naselja Lovranovo, Jeršanovo, Malni, Ograda, Sveta Trojica),
– Zales (za naselja Zales, Bočkovo),
– Mramorovo pri Pajkovem (za naselja Mramorovo pri P., Hiteno),
– Ravnik (za naselja Ravnik, Lepi vrh, Škufče, Andrejčje, Gradiško, Štorovo, Lahovo),
– Polšeče (za naselja Polšeče, Zavrh),
– Sveti Duh (za naselja Sveti Duh, Škrabče, Godičevo, Kramplje),
– Strmca (za naselja Strmca, Mramorovo pri Lužarjih, Zakraj).
III. NALOGE VAŠKIH ODBOROV
6. člen
Občani preko vaškega odbora uresničujejo svoje skupne interese in potrebe tako, da v sodelovanju z občinskimi organi in službami:
– spremljajo problematiko, ki se nanaša na oskrbo naselij s pitno vodo, javno kanalizacijo, javno razsvetljavo, lokalne ceste in druge javne površine, urejanje pokopališč, urejanje naselij; ter v zvezi s tem predlagajo ukrepe;
– spremljajo problematiko na področju otroškega varstva, šolstva, kulture, zdravstva, sociale in drugih družbenih dejavnosti na svojem območju ter predlagajo ukrepe za reševanje te problematike;
– predlagajo razpis referenduma za uvedbo samoprispevka občanov;
– sodelujejo z občinskimi organi pri izvrševanju nalog na svojem območju;
– predlagajo občinskemu svetu odločitve, ki se nanašajo na njihovo območje;
– dajejo občinskemu svetu obvezna mnenja glede odločitev, ki se nanašajo na njihovo območje, če je tako določeno s statutom ali z odlokom;
– opravljajo druge naloge, za katere je pristojna občina in jih je prenesla na vaški odbor.
IV. IMENOVANJE ČLANOV VAŠKIH ODBOROV
7. člen
Člane vaških odborov imenujejo in razrešujejo občani na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje posameznega vaškega odbora. Predlog članov vaškega odbora pripravi komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja. Občani odločijo o imenovanju ali razrešitvi posameznega člana odbora vaške skupnosti z večino glasov na zboru prisotnih občanov.
Člani posameznega odbora so imenovani za štiri leta oziroma za obdobje mandata vsakokratnega občinskega sveta.
8. člen
Vaški odbori štejejo od tri do sedem članov. Število se določi na zboru občanov ob volitvah v vaške odbore.
9. člen
Vaški odbori imajo predsednika, ki ga izvolijo izmed svojih članov.
Predsednik predstavlja in zastopa vaški odbor, izvršuje sklepe odbora, skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev vaškega odbora, poroča zboru občanov o svojem delu in opravlja druge naloge, ki mu jih poverijo organi Občine Bloke.
V. NAČIN DELA VAŠKIH ODBOROV
10. člen
Vaški odbor dela in sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov, z večino glasov navzočih članov.
Vaški odbori delujejo v skladu s predlogi, ki se oblikujejo na zborih občanov.
11. člen
Prvo sejo vaškega odbora skliče župan ali po njegovem pooblastilu podžupan.
12. člen
Predsednik skliče vaški odbor praviloma enkrat letno, oziroma večkrat, če je to potrebno.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
Prvi vaški odbori se imenujejo najkasneje 60 dni po začetku veljavnosti tega odloka.
Naslednji odbori se imenujejo najkasneje v 90 dneh po konstituiranju novega občinskega sveta.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Nova vas, dne 10. marca 2000.
Župan
Občina Bloke
Jože Doles l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti