Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000

Kazalo

1001. Odlok o zazidalnem načrtu Gornja Radgona-Trate, stran 3172.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 in Uradni list RS, št. 26/92, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 11. seji dne 24. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu Gornja Radgona–Trate
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se zazidalni načrt za območje Trat v Gornji Radgoni, ki ga je izdelala ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o. Murska Sobota, maja 1999 pod št. ZN/GR-20/96.
2. člen
Sestavni deli odloka so:
A) Tekstualni del:
– splošne določbe,
– opis lege in meja območja obdelave,
– merila in pogoji za izrabo območja in za oblikovanje posegov v prostor,
– pogoji za prometno, komunalno in energetsko urejanje območja,
– drugi pogoji za izvedbo posegov v prostor,
– obveznosti investitorjev in izvajalcev,
– tolerance,
– končne določbe.
B) Grafične priloge:
– izsek iz grafičnih prilog spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje 1986 do 2000 in družbenega plana Občine Gornja Radgona za obdobje 1986 do 1990,
– situacija obstoječe komunalne infrastrukture,
– situacija zakoličbe parcel,
– ureditvene situacija,
– idejna rešitev komunalne in energetske infrastrukture.
II. OPIS LEGE IN MEJE OBMOČJA OBDELAVE
3. člen
Meja zazidalnega načrta poteka na severu ob desnem bregu reke Mure in obrambnem nasipu na zahodu ob železniški progi Ljutomer–Gornja Radgona, na jugu ob dovozni cesti do sejmišča ter v podaljšku po bivšem potoku Hercegovščak, na vzhodu do stičišča bivšega potoka Hercegovščak in obrambnega nasipa. Območje zazidalnega načrta zajema naslednje par. številke v k.o. Gornja Radgona: 153/1, 153/2, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 159/2, 159/1, 162, 161, 160/1, 160/2, 158, 183, 184, 181, 163, 164/1, 165, 166/2, 182, 180/3, 180/2, 166/2, 179/1, 180/1, 180/4, 179/3, 179/2, 178, 177, 176/1, 176/2, 175, 174, 173/3, 171, 172, 173/1, 207, 208, 206, 204, 203, 205, 202, 198, 197, 195, 199, 194, 195, 193, 192, 191/1, 191/3, 191/2, 190, 189, 188, 185, 231, 232/1, 232/2, 232/3, 232/4, 233, 235, 236, 237, 239, 240, 237/1, 234, 230, 229, 219, 187, 186, 218, 228, 225, 223, 222, 781, 782, 783, 788, 784, 786, 787/1, 213, 215, 200, 789/1, 789/2, 790/1, 778, 789/3, 787/2, 790/1, 214, 226.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
Območje zazidalnega načrta se deli na 6 programskih enot.
Programska enota 1:
Med železniško progo, obrambnim nasipom, podaljškom Kocljeve ulice proti obrambnemu nasipu in cesto, ki nosi parc. št. 184 k.o. Gornja Radgona (podaljšek Lackove ulice).
Programska enota 2:
Med cesto, ki nosi parc. št. 184 k.o. Gornja Radgona (podaljšek Lackove ulice), Kocljevo, Mladinsko ulico in železniško progo.
Programska enota 3:
Med Mladinsko ulico, železniško progo in podaljškom Kocljeve ulice proti železniški progi.
Programska enota 4:
Med Mladinsko ulico, Kocljevo ulico in njenim podaljškom, vzhodno mejo vzgojno-varstvenega zavoda ter severovzhodno mejo VVZ.
Programska enota 5:
Med Mladinsko ulico, potokom Hercegovščak, reko Muro in vzhodno mejo programske enote 4.
Programska enota 6:
Med Mladinsko ulico, mejo enote 3, železniško progo in cesto na sejmišče.
5. člen
V enoti 1 (stanovanjska posamična gradnja, poslovna, obrtna, servisna dejavnost):
– prizidava, nadzidava obstoječih individualnih stanovanjskih objektov,
– samostojna gradnja oziroma prizidava pritiklin poleg obstoječih stanovanjskih objektov ob upoštevanju sanitarnih in požarnih pogojev,
– novogradnja poslovnih, trgovskih, obrtnih in servisnih objektov,
– selitev obstoječih dejavnosti (komunalne deponije, betonarne).
V enoti 2 (stanovanjsko-poslovno trgovske dejavnosti):
– rušitev in nadomestna gradnja objektov na parcelah 231/1, 239, 233, 235, 236,
– rušitev objektov na parcelah 231/1, 239, 233, 235, 236,
– sprememba namembnosti pritličnih prostorov v obstoječih objektih v mirne servisne in obrtne dejavnosti za potrebe soseske,
– gradnja poslovnih, poslovno-stanovanjskih in stanovanjskih objektov, zasnovanih v posameznih karejih med ulicami.
Pritličja vseh objektov so lahko namenjena poslovni, trgovski, mirni obrtni in servisni dejavnosti. V etažah so stanovanja.
V enoti 3 (poslovno-stanovanjska dejavnost):
– gradnja poslovno-stanovanjskih objektov,
– gradnja garaž.
V enoti 4 (vzgojno-izobraževalno območje):
Možne so prizidave pri obeh enotah vzgojno-varstvenega zavoda, ter dozidava mešanega programa ob stanovanjski hiši (Tuš) na robu območja (spodaj stanovanjski ali mirni poslovni, zgoraj stanovanjski program), P + 1 + M.
V enoti 5 (zeleno območje):
– divja narava ob Muri,
– polja, travniki,
– območje vrtov.
Zeleno območje se ohranja. Dovoljena je rekonstrukcija obstoječega prečrpališča in kanalizacijskega omrežja ter gradnja zadrževalnega bazena, ki predstavlja drugo fazo sanacije kanalizacijskega sistema in ureditve čistilne naprave s pripadajočimi dovozi. Drugi posegi niso dovoljeni.
V enoti 6 (rekreacijska in sejemska dejavnost):
– večnamenska dvorana za športne, kulturne in sejemske prireditve,
– začasna postavitev montažnih objektov za sejemske prireditve.
Sedanji objekti sejmišča se postopoma, umaknejo na drugo lokacijo, ki so v sklopu sejma (med obrambnim nasipom in stadionom). Ta prostor postane predprostor sejmišča, ki je lahko začasno parkirišče, dolgoročno pa se parkovno uredi.
6. člen
Tlorisna velikost predvidenih objektov in etažnost je razvidna iz grafičnih prilog. Širina objektov je 13 m z možnostjo odstopanja.
Vsi objekti so lahko delno ali v celoti podkleteni ob pogoju, da se klet ustrezno zavaruje pred talno vodo.
7. člen
Zunanja ureditev
Ob poslovno-stanovanjskih in ostalih objektih je poleg izgradnje objektov potrebna ureditev parkirišč, ter ločena ureditev vhodov v stanovanjski, oziroma poslovni del. Po končani gradnji je potrebno urediti okolico objektov z ustrezno razmestitvijo tlakovanih in zelenih površin, klopi ter igral za otroke.
Vsi vhodi morajo omogočati dostope tudi invalidnim osebam. Zelene površine se zatravijo in zasadijo z grmovjem in drevjem. Ob parkiriščih se zasadijo drevoredi.
8. člen
Funkcionalna zemljišča
Funkcionalno zemljišče k posameznem objektu je zemljišče pod objektom, razširjeno ob vhodih. Ostala zemljišča so skupna funkcionalna zemljišča. Natančneje so funkcionalna zemljišča določena s posebnim odlokom.
IV. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE OBMOČJA
9. člen
Promet
Dovozi na funkcionalna zemljišča se uredijo z dovoznimi potmi širine 5 m, ki se priključijo na obstoječe ulice. Pri poslovnih objektih se v sklopu funkcionalne parcele zagotovi ustrezno število parkirišč. Dovozne ulice oziroma poti se uredijo kot javno dobro.
10. člen
Vodovod
Vodovodni priključi za posamezne objekte se uredijo iz obstoječega vodovodnega omrežja. Za požarno zaščito objektov se gradi oziroma razširi hidrantno omrežje.
11. člen
Kanalizacija
Fekalne odpadne vode se vodijo v obstoječi kanalizacijski sistem, ki se trenutno v celoti obnavlja. Čistilna naprava se obravnava posebej v lokacijskem načrtu, ki predstavlja drugo fazo sanacije kanalizacijskega sistema.
Meteorne vode s parkirišč in urejenih asfaltnih platojev se preko lovilcev olj speljejo v obstoječo kanalizacijo. Meteorne vode s streh zgradb se prav tako speljejo v obstoječo kanalizacijo.
12. člen
Elektrika
Na električno omrežje se predvideni objekti priključijo s položitvijo nizkonapetostnega kabla v skladu s soglasjem distributerja električne energije.
13. člen
Telefon
Predvideni objekti se priključijo na obstoječe in predvideno omrežje, ki bo potekalo zemeljsko. Obstoječe zračne linije se demontirajo in nadomestijo zemeljsko.
14. člen
KATV
Objekte je možno priključiti na KATV omrežje iz obstoječih omaric, ki so postavljene na obravnavanem območju.
15. člen
Odpadki
Za zbiranje komunalnih odpadkov se namestijo tipizirane posode. V poslovnih prostorih se tudi ne pričakuje drugih odpadkov. Odvoz na sanitarno deponijo pa je na tem območju organiziran.
16. člen
Ogrevanje
Ogrevanje objektov je predvideno iz lastnih kotlovnic, ki se uredijo v sklopu posameznih objektov. V primeru ogrevanja na olje je v objektu potrebno urediti prostor za cisterno. Možna pa je postavitev plinskih rezervoarjev po pogojih veljavnih pravilnikov.
17. člen
Plinifikacija
Pri komunalnih ureditvah je potrebno upoštevati možnost kasnejše plinifikacije območja, za kar je rezerviran koridor, ki je prikazan v situaciji idejne rešitve komunalne in energetske infrastrukture.
V. FAZNOST IZVEDBE
18. člen
Vse posege v posameznih programskih enotah je možno izvajati neodvisno, ob pogoju, da je do objektov zagotovljena dovozna pot in infrastruktura (vodovod, kanalizacija, elektrika). Zunanje ureditve (parkirišče, zelenice) se morajo zagotoviti in urediti do te mere, da omogočajo funkcioniranje objekta.
Za stanovanjski blok z garažo v programski enoti 2 se del zemljišča na zahodni in severni strani uredi v poznejši fazi po pridobitvi zemljišča.
VI. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
19. člen
Hrup
S predvideno gradnjo poslovno-stanovanjskih objektov se ne pričakuje povečanja dovoljene ravni hrupa. V poslovnih delih objektov so dovoljene le mirne dejavnosti, katerih hrup ne presega maksimalno dovoljenih ravni.
Po potrebi je za posamezni objekt, pri katerem se pričakuje povečan hrup, potrebno izdelati strokovno oceno prekomerne obremenitve s hrupom.
20. člen
Požar
Dostop gasilskih vozil bo omogočen iz obstoječih in predvidenih dovoznih poti. Požarna voda je zagotovljena iz obstoječega in predvidenega hidrantnega omrežja.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
21. člen
Pri izvajanju predvidenih posegov v prostor ni dovoljeno oviranje prometa na obstoječih ulicah. Pred pričetkom del mora investitor pravočasno obvestiti upravljalce komunalnih naprav, ki so tangirani pri predmetni gradnji. Pred pričetkom gradnje poslovno-stanovanjskih objektov, je investitor dolžan zgraditi komunalno infrastrukturo in dovozne poti, ki služijo za dostop do predvidenih objektov.
Poleg navedenega je pred gradnjo posameznih objektov potrebno še:
– preveriti lege obstoječih komunalnih in energetskih naprav, jih po potrebi zavarovati, zaščititi ali premestiti pod pogoji upravljalcev,
– izdelati strokovne ocene obremenitve okolja z elektromagnetnim sevanjem in oceno vpliva hrupa predvidene transformatorske postaje,
– omogočiti služnost na parcelah, kjer potekajo podzemni ali nadzemni komunalni ali energetski vodi.
VIII. ODSTOPANJA
22. člen
Glede velikosti objektov so dopustne tolerance v mejah okvirnih dimenzij z odstopanjem v širini objektov za + / -1 m oziroma + / -2 m na zunanji strani za vhode in nadstreške.
Odstopanje v etažnosti ni dopustno. Dopustno je odstopanje od namembnosti pritličnih prostorov, ki se lahko namenijo tudi za stanovanja.
Objekt v enoti 2 nasproti objekta Trate 23 se lahko v celoti nameni za Dom starejših občanov.
Pri izvedbi komunalnih ureditev so tolerance dovoljene v takih mejah, ki upoštevajo pravilnike za polaganje, potek, medsebojno križanje in približevanje posameznih komunalnih naprav.
IX. KONČNE DOLOČBE
23. člen
Na nezazidanih stavbnih zemljiščih iz 3. člena tega odloka, ki so v lasti fizičnih in pravnih oseb in so namenjena za gradnjo objektov javne infrastrukture, zdravstva, šolstva, znanosti, socialnega varstva, socialnih in neprofitnih stanovanj ima občina predkupno pravico.
24. člen
V programski enoti 6 (rekreacija in sejemska dejavnost) se začasno lahko postavijo montažni objekti za sejemske prireditve in se izvaja sejemska prireditev po predhodnem vsakokratnem pisnem soglasju Občinske uprave občine Gornja Radgona. Organizator sejma mora zahtevo za izdajo soglasja iz tega člena vložiti najmanj trideset dni pred postavitvijo montažnih objektov, ki mora vsebovati vse podatke o objektih, lokacijo objektov, čas postavitve in čas odstranitve objektov ter čas trajanja sejemske prireditve.
25. člen
Z veljavnostjo tega odloka prenehajo veljati določila odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 92/99) v delu, ki se nanaša na obravnavano območje.
26. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled občanom, pri pristojnem občinskem upravnem organu za urejanje prostora v Občini Gornja Radgona.
27. člen
Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
28. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-5-2/99-3
Gornja Radgona, dne 25. februarja 2000.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti