Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2000 z dne 27. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2000 z dne 27. 1. 2000

Kazalo

352. Odlok o organiziranju in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Vransko, stran 803.

Na podlagi 37. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) ter 30. in 32. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99), je Občinski svet občine Vransko na 14. redni seji dne 21. 12. 1999 s sklepom št. 135 sprejel
O D L O K
o organiziranju in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Vransko
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se v skladu z enotnimi temelji sistema organiziranja in delovanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji za območje občine Vransko določa:
– ustanavljanje, organiziranje in delovanje štabov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (v nadaljevanju: sile za zaščito in reševanje) ob naravnih in drugih nesrečah ter vojni,
– mobilizacijo in aktiviranje ter vodenje sil in sredstev za zaščito in reševanje,
– določanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
– opravljanje javne gasilske službe,
– organiziranje obveščanja, opozarjanja in alarmiranja o pretečih nevarnostih ter dajanju napotkov za zaščito, reševanje in pomoč.
Druge naloge v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se v občini izvajajo na podlagi sistemskih izhodišč sistema zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji ter zakona in podzakonskih predpisov.
2. člen
Sile za zaščito in reševanje v Občini Vransko se aktivirajo ob naravnih in drugih nesrečah ter ob vojnih dejstvovanjih, katerih obseg in posledice presegajo zmožnosti delovanja rednih služb.
Sile za zaščito in reševanje aktivirajo župan Občine Vransko, poveljnik štaba civilne zaščite za njihovo območje delovanja, pristojni regijski organ za obrambne zadeve oziroma njegov štab civilne zaščite, v podjetjih, zavodih in drugih organizacija pa njihovi poslovodni organi.
II. ZAŠČITNI UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI
3. člen
Na podlagi ocene ogroženosti se v Občini Vransko načrtujejo in izvajajo naslednji zaščitni ukrepi in naloge:
– zaščita in reševanje ob potresih,
– zaščita in reševanje ob poplavah,
– zaščita in reševanje ob požarih,
– zaščita in reševanje ob zemeljskih plazovih,
– zaščita in reševanje ob eksplozijah in industrijskih nesrečah,
– zaščita in reševanje z nevarnimi snovmi,
– zaščita in reševanje ob nesrečah onesnaženja tal, voda in zraka,
– reševanje ob vojaških napadih,
– prva medicinska pomoč,
– prva veterinarska pomoč,
– radiološka, kemijska in biološka zaščita
– evakuacija, sprejem in oskrba prizadetega prebivalstva,
– zaklanjanje.
4. člen
Ukrepi in naloge naštete v prejšnjem členu obsegajo predlaganje dejavnosti za preprečevanje oziroma zmanjševanje ogroženosti, organizacijske, materialne in kadrovske priprave za izvajanje zaščitnih ukrepov in dejavnosti za odpravljanje posledic.
5. člen
Naloge zaščite, reševanja in pomoči izvajajo:
– enote in službe civilne zaščite,
– operativni sestavi gasilskih društev ter enote in službe drugih društev,
– gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije.
III. SILE ZAŠČITE IN REŠEVANJA
6. člen
Sile za zaščito in reševanje v Občini Vransko sestavljajo:
– štab, enote in službe civilne zaščite,
– poveljnik civilne zaščite,
– operativni sestavi prostovoljnih društev,
– gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki opravljajo dejavnost, pomembno za zaščito, reševanje in pomoč.
7. člen
V Občini Vransko se ustanovi občinski štab za civilno zaščito.
Poveljnika in člane štaba civilne zaščite imenuje s sklepom župan Občine Vransko.
8. člen
Na območju Občine Vransko se ustanovijo naslednje enote in službe civilne zaščite:
– enota za prvo pomoč,
– tehnično reševalne enote,
– enota za radiološko,
– Služba za podporo,
– Služba za vzdrževanje in uporabo zaklonišč.
Navedeno enoto in službe ustanavlja s sklepom župan Občine Vransko.
9. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki jih določi župan občine, ustanovijo s sklepom naslednje enote in službe Civilne zaščite:
– enote za prvo pomoč,
– službo za vzdrževanje in uporabo zaklonišč,
– imenujejo poverjenike za Civilno zaščito.
10. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki jih s sklepom zadolži župan občine, izvajajo določene operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči na območju občine.
Za opravljanje določenih nalog zaščite in reševanja lahko župan pooblasti operativne sestave drugih prostovoljnih organizacij in društev v občini.
11. člen
Javno gasilsko službo ter določene naloge splošno reševalnih enot opravljajo operativne enote prostovoljnih gasilskih društev.
Opravljanje gasilske javne službe se uredi s pogodbo.
Opravljanje določenih nalog zaščite in reševanja, ki jih opravljajo gasilske enote, se uredi s sklepom župana.
IV. VODENJE SIL ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
12. člen
Zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč vodi župan.
Operativno strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah izvajajo poveljnik Civilne zaščite in občinski štab ter poverjeniki za Civilno zaščito.
Vodenje sil za zaščito in reševanje se organizira in izvaja kot enoten sistem, ki temelji na obveznem izvrševanju odločitev pristojnih organov za vodenje Civilne zaščite in drugih sil.
Občinski štab za Civilno zaščito:
– vodi enote, službe in druge sile, ki sodelujejo pri zaščiti in reševanju,uveljavlja zaščitne in druge nujne ukrepe ter nadzira njihovo izvajanje,
– odloča o uporabi sil in sredstev,
– usklajuje pomoč in dejavnosti za zaščito in reševanje pri odpravljanju posledic,
– pripravlja predloge odločitev županu ter drugim organom oblasti.
Reševalne akcije enot in služb neposredno vodijo poveljniki ali vodje enot oziroma služb Civilne zaščite.
V. OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE
13. člen
Služba za opazovanje in obveščanje opravlja predvsem naslednje naloge:
– zbira in obdeluje podatke, ki so pomembni za zaščito in reševanje ter jih posreduje vodilnim organom in izvajalcem za zaščito in reševanje;
– obvešča, opozarja in alarmira prebivalce o pretečih nevarnostih ter jim posreduje napotke za njihovo izvajanje;
– posreduje odločitve pristojnih organov o izvajanju ukrepov in nalog zaščite in reševanja ter napotke za njihovo izvajanje;
– zbira podatke o odpravljanju posledic nesreč in njihovi sanaciji.
14. člen
Naloge službe za opazovanje in obveščanje opravljajo v Občini Vransko:
– štab Civilne zaščite;
– državni in občinski organi, ki razpolagajo s podatki pomembnimi za zaščito in reševanje;
– druge organizacije in službe, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje.
VI. PREHODNE DOLOČBE
15. člen
Pristojni organi, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije morajo v tridesetih dneh od začetka veljave tega odloka ustanoviti štabe, enote in službe Civilne zaščite v skladu s tem odlokom oziroma izdati nove sklepe o ustanovitvi enot in štabov Civilne zaščite v Občini Vransko.
16. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o organiziranju in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Žalec za območje Občine Vransko in vsi sklepi ter zadolžitve, sprejeti na podlagi določb tega odloka, gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam, ki jih je sprejela Občina Žalec do 31. 12. 1998.
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 840-01/99-001
Vransko, dne 21. decembra 1999.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost