Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2000 z dne 20. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2000 z dne 20. 1. 2000

Kazalo

204. Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Gornja Radgona, stran 418.

Na podlagi 1. člena zakona o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74 in Uradni list RS, št. 14/90), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 3., 6., 7. in 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 10. redni seji dne 23. 12. 1999 sprejel
O D L O K
o dimnikarski službi na območju Občine Gornja Radgona
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom, kot koncesijskim aktom Občina Gornja Radgona, kot koncedent določa predmet koncesije, pogoje za podelitev koncesije, javna pooblastila, začetek in čas trajanja koncesije, način plačila koncesije, nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe, prenehanje koncesijskega razmerja, način izvajanja gospodarske javne službe in drugo v zvezi s koncesijo za izvajanje obvezne lokalne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov.
II. PREDMET GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
2. člen
Predmet koncesije je izvajanje gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zraka z namenom varstva zraka, zdravstvene in protipožarne zaščite (v nadaljevanju: dimnikarska služba).
3. člen
Izvajanje dimnikarske službe se zagotavlja na naslednjih napravah:
– male kurilne naprave na vse vrste goriv, kot jih določa uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94), kot so kurilna naprava, odvodnik dimnih plinov (dimnik, dimniški priključek-dimovod ali nadtlačni odvodnik),
– pomožne naprave, ki so povezane z obratovanjem kurilnih naprav kot so: naprave za pripravo goriva, naprave za čiščenje odpadnih plinov, naprave za dovod ostankov zgorevanja (pepela in ostankov goriva) iz kurilnih naprav ali iz prostora s kurilno napravo na deponijo,
– naprave za prezračevanje prostorov, v katerih so kurilne naprave in naprave za dovod zgorevalnega zraka v prostor s kurilno napravo ter naprave za prezračevanje vseh drugih prostorov, ki poteka na osnovi naravnega obtoka zraka.
4. člen
Izvajanje dimnikarske službe zajema:
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov;
– vodenje evidenc (kataster) o teh napravah;
– meritve emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak iz kurilnih naprav iz 3. člena tega odloka;
– vodenje evidenc (kataster) virov onesnaževanja zraka;
– priprava mnenj k uporabi novih in rekonstrukciji obstoječih kurilnih naprav;
– čiščenje in antikorozijsko zaščito na kurilnih napravah in izžiganje katranskih oblog v odvodniku odpadnih plinov in veznih elementov.
5. člen
Roki in način čiščenja in pregledovanja kurilnih in prezračevalnih naprav ter dimnih vodov se določijo in opravljajo v skladu s pravilnikom o rokih in načinu čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav, dimovodov in prezračevalnih naprav ter o meritvah dimne ali druge emisije kurišč (Uradni list SRS, št. 1/76).
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se vse naprave čistijo najmanj enkrat letno.
6. člen
V času od 1. junija do 30. septembra mora koncesionar opraviti letni strokovni pregled kurilnih naprav, dimnih vodov, dimnikov prezračevalnih naprav in drugih naprav v objektih.
Koncesionar mora o ugotovitvah pregleda iz prvega odstavka tega člena pisno seznaiti uporabnika naprav.
Koncesionar je za pregled iz prvega odstavka tega člena upravičen zaračunati ceno pregleda kurilnih, dimovodnih naprav in drugih naprav.
III. OBMOČJE
7. člen
Dejavnost gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije po tem odloku, je opravljanje dimnikarske službe na celotnem območju Občine Gornja Radgona.
Z ozirom na število naprav na svojem celotnem območju in s tem povezanim obsegom storitev dimnikarske službe, se lahko Občina Gornja Radgona odloči za podelitev koncesije več izvajalcem, vendar tako, da vsak od izvajalcev dimnikarske službe opravlja vse storitve dimnikarske službe na svojem območju.
V tem primeru mora pri razdelitvi upoštevati naslednje merilo:
– vsako območje znotraj celotnega območja občine mora biti prostorsko zaokroženo območje.
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
8. člen
Koncesionar mora za opravljanje dimnikarske dejavnosti izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji, za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma ima obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– v primeru, da je koncesionar registriran kot družba predloži: sklep o vpisu družbe v sodni register, odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti; v primeru da je koncesionar organiziran kot samostojni podjetnik pa predloži priglasitveni list, obrtno dovoljenje in odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da zagotovi, da bo izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, potekalo v okviru predpisanih standardov in normativov,
– da ni v postopku stečaja ali likvidacije,
– da predloži program izvajanja dimnikarske dejavnosti z vidika kadrov, organizacije del, strokovne opremljenosti, razvojnega in finančnega vidika za čas trajanja koncesije,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi materialnimi sredstvi za izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije,
– da izpolnjuje dodatne pogoje iz javnega razpisa.
V. POOBLASTILA KONCESIONARJA IN POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
9. člen
Koncesionar ima v okviru izvajanja javne službe naslednja pooblastila:
– pravico opravljanja dejavnosti, ki je predmet koncesije na območju Občine Gornja Radgona,
– da zaračunava plačila za vse storitve dimnikarske službe uporabnikom dimnikarske službe,
– druga javna pooblastila v skladu z zakonom.
10. člen
Koncesionar izvaja javno službo pod naslednjimi pogoji:
– da kontinuirano in kvalitetno izvaja dejavnost iz 1. člena tega odloka na celotnem dodeljenem območju,
– da skrbi za strokovne kadre in tehnična sredstva,
– da omogoči koncedentu strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela,
– da redno predloži koncedentu letna poročila o poslovanju (bilanco stanja, bilanco uspeha in davčno napoved v primeru, da gre za samostojnega podjetnika), najkasneje do 15. marca,
– da vodi kataster emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak v skladu s predpisi (kataster je last koncedenta),
– da koncedentu sproti pošilja zbrane podatke, ki so predmet katastra,
– da v roku 15 dni po zaključku kurilne sezone (od oktobra do maja) odda letno poročilo o meritvah emisij iz kurilnih naprav, ki z obratovanjem onesnažujejo zrak in o tem redno obvešča pristojni upravni organ in po potrebi tudi pristojne inšpekcijske službe,
– da dosledno upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje koncesije.
VI. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
11. člen
Koncesija se podeli za določen čas petih let.
Koncesionar začne izvajati koncesionarno gospodarsko javno službo, ki je predmet tega odloka takoj po podpisu koncesjske pogodbe ali najkasneje en mesec po podpisu. Koncesijska pogodba se lahko po njenem preteku podaljša za eno oziroma največ dve leti, pod pogoji določenimi v koncesijski pogodbi.
VII. FINANCIRANJE
12. člen
Za izvajanje dimnikarske službe pridobiva koncesionar finančna sredstva iz cene za opravljene storitve, ki jih zaračunava neposredno uporabnikom storitev dimnikarske službe.
Soglasje k predloženemu ceniku dimnikarskih storitev da Občinski svet občine Gornja Radgona.
Cenik storitev mora koncesionar predložiti ob vsaki spremembi koncedentu.
VIII. NAČIN PLAČILA KONCESIJE
13. člen
Koncesionar je dolžan vsako leto trajanja koncesije do konca marca plačati koncedentu za izvajanje javne službe po tem odloku plačilo za podeljeno koncesijo v višini 5 odstotkov od fakturirane vrednosti storitev, ustvarjene z izvajanjem dimnikarske službe v preteklem letu.
S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori tekoče trimesečno ali polletno plačilo za podeljeno koncesijo v višini iz prejšnjega odstavka.
Sredstva iz prvega odstavka tega člena so prihodek proračuna občine.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
14. člen
Nadzor nad izvajanjem dejavnosti koncesije v imenu koncedenta opravlja občinska uprava.
Koncedent lahko po potrebi za nadzor pooblasti tudi druge pravne osebe.
15. člen
Koncesionar mora osebam, ki so pooblaščene za nadzor omogočiti vpogled v poslovne knjige v smislu kontrole fakturirane realizacije od opravljenih storitev koncesionirane gospodarske javne službe.
Osebe, ki opravljajo nadzor morajo podatke o poslovanju koncesionarja, varovati kot poslovno skrivnost.
X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
16. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije.
17. člen
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, z odpovedjo, ali z razdrtjem v skladu s pogoji določenimi s koncesijsko pogodbo.
18. člen
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske pogodbe.
– če koncesionar ne začne z opravljanjem koncesije v za to določenem roku ter pod pogoji določenimi v 8. in 10. členu tega odloka,
– v primeru stečaja oziroma likvidacije koncesionarja,
– v primeru nespoštovanja veljavnih tehničnih, stroškovnih, organizacijskih, vzdrževalnih in drugih standardov in normativov za dejavnost.
Pogoje o odvzemu koncesije se natančno uredi s koncesijsko pogodbo.
XI. RAZPIS IN IZBOR KONCESIONARJA
19. člen
Koncedent pridobiva koncesionarja na podlagi javnega razpisa. Javni razpis objavi občinska uprava v Uradnem listu Republike Slovenije.
Za javni razpis za pridobitev koncesionarja se uporablja zakonodaja Republike Slovenije, kolikor s tem odlokom ali z drugim predpisom občine ni drugače določeno.
20. člen
Občinska uprava izda upravno odločbo o izbiri koncesionarja, ki se vroči vsem ponudnikom javnega razpisa.
V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali pri javnem razpisu položaj stranke.
21. člen
Z izbranim koncesionarjem sklene koncedent koncesijsko pogodbo, s katero pogodbeni stranki uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesionarne gospodarske javne službe.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan Občine Gornja Radgona.
22. člen
Uporabniki imajo naslednje pravice in dolžnosti:
– pravico do rednih in kvalitetnih storitev dimnikarske službe,
– redno plačevati dimnikarske storitve,
– pritožbe na kakovost storitev,
– kadarkoli zahtevati katerokoli dimnikarsko storitev, ki je predmet javne službe,
– zahtevati in dobiti možnost vpogleda v kataster kurilnih, dimnovodnih, prezračevalnih naprav in ostalih evidenc, ki se nanašajo nanj,
– dovoliti prost dostop do naprav, ki se čistijo,
– prijaviti svoje naprave pooblaščeni dimnikarski službi in nuditi koncesionarju potrebne podatke za vodenje katastra in drugih evidenc v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe,
– obvestiti izvajalca dimnikarske službe o vsaki spremembi na kurilnih napravah in vrsti goriva, ki ima za posledico spremembo emisij v zrak,
– za nove in rekonstruirane naprave ter v skladu z veljavno zakonodajo, naročiti pri koncesionarju izdelavo strokovnega mnenja, t. i. prvega pregleda in prve meritve o primernosti le-teh,
Če uporabnik ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka tega člena, je koncesionar dolžan o tem takoj obvestiti koncedenta in pristojni inšpektorat.
23. člen
Uporabniki morajo uporabljati storitve, ki so predmet koncesije na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, pravilnikom in tem odlokom.
24. člen
Koncesionar mora najmanj 10 dni pred posameznim čiščenjem oziroma pregledom kurilnih naprav iz tega odloka o tem obvestiti uporabnika. Uporabnik se obvešča osebno z obiskom ali s pismenim obvestilom.
Uporabnik mora koncesionarju omogočiti čiščenje oziroma pregled naprav najkasneje po drugem prejetem obvestilu. Drugo obvestilo je koncesionar dolžan uporabniku vročiti osebno proti podpisu, s katerim uporabnik potrdi prejem drugega obvestila oziroma s priporočeno pošiljko po pošti.
25. člen
Če uporabnik koncesionarju ne omogoči čiščenja oziroma pregled naprav, sestavi koncesionar o tem zapisnik, ki ga podpiše tudi uporabnik in ga posreduje občinski upravi.
Če uporabnik odkloni podpis zapisnika se razlogi odklonitve vnesejo v zapisnik.
26. člen
Koncesionar je dolžan na vsakokratno zahtevo uporabnika opraviti storitev koncesionirane gospodarske javne službe v najkrajšem možnem času.
XII. DRUGE DOLOČBE
27. člen
Če izvajalec dimnikarske službe pri izvajanju posameznih storitev ugotovi pomanjkljivosti na napravah, zaradi katerih je ogrožena varnost pred požarom, ogrožena zdravstvena varnost, je preveliko onesnaževanje okolja ali je ogrožena splošna varnost, je dolžan o pomanjkljivostih takoj obvestiti uporabnika in mu tudi določiti rok za odpravo le-teh. Po preteku roka je dolžan preveriti ali so pomanjkljivosti odpravljene. Kolikor niso odpravljene, mora koncesionar o tem takoj obvestiti koncedenta in pristojno inšpekcijsko službo.
28. člen
Koncedent ima poleg pravic, ki izhajajo iz zakona, na podlagi zakona izdanimi predpisi in tega odloka tudi pravico, da določi način zbiranja podatkov za vodenje katastra škodljivih emisij, ki čistijo zrak iz kurilnih naprav.
Kataster je potrebno vzpostaviti v dveh letih po podpisu koncesijske pogodbe.
29. člen
Koncesionar mora v roku trideset dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:
– za škodo, ki jo je zakrivil pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem te dejavnosti uporabnikom storitev dimnikarske službe ali drugim osebam,
– za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi, državi ali občini Gornja Radgona, zaradi nevestnega izvajanja dimnikarske službe.
Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Gornja Radgona, kolikor pride do prenehanja koncesije po krivdi koncesionarja.
30. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijo na drugega koncesionarja le s soglasjem koncedenta.
XIII. KAZENSKI DOLOČBI
31. člen
Če uporabnik, ki je fizična oseba ob drugem prejetem obvestilu koncesionarja o čiščenju oziroma pregledu naprav iz 3. člena tega odloka ne omogoči čiščenja oziroma pregleda, se za prekršek kaznuje z denarno kaznijo od 3.000 do 10.000 SIT (24. člen).
32. člen
Če uporabnik, ki je pravna oseba ob tretjem prejetem obvestilu koncesionarja o čiščenju oziroma pregledu naprav iz 3. člena tega odloka ne omogoči čiščenja oziroma pregleda, se kaznuje za prekršek v skladu s četrto alineo druge točke 14. člena zakona o dimnikarski službi (24. člen).
Za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena se v skladu s četrto alineo druge točke 14. člena zakona o dimnikarski službi, kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki je storila prekršek (22. člen).
XIV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
33. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati: odlok o rokih čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav in dimnih vodov na območju Občine Gornja Radgona (Uradne objave, št. 10/65 in 6/72).
34. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-09-1/99-3
Gornja Radgona, dne 24. decembra 1999.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti