Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2000 z dne 14. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2000 z dne 14. 1. 2000

Kazalo

161. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Tovarna zdravil Krka Novo mesto, stran 350.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 20. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 11. seji dne 23. 12. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Tovarna zdravil Krka Novo mesto
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Tovarna zdravil Krka Novo mesto, ki je bil sprejet z odlokom o zazidalnem načrtu Tovarna zdravil Krka Novo mesto (Uradni list RS, št. 78/94; v nadaljnjem besedilu: osnovni odlok) in spremenjen ter dopolnjen z odlokom o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Tovarna zdravil Krka Novo mesto (Uradni list RS, št. 21/97; v nadaljnjem besedilu: dopolnitev odloka).
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta iz 1. člena tega odloka se nanašajo na spremembo toleranc pri izvajanju zazidalnega načrta, določenih v 5. členu dopolnitve odloka in v povezavi z 21. členom osnovnega odloka.
3. člen
5. člen dopolnitve odloka se nadomesti z novim besedilom in se glasi:
Odstopanja
1. Odstopanja od določil tega zazidalnega načrta so dovoljena pod naslednjimi pogoji:
– osnovna in sekundarna namembnost objektov in naprav ostane nespremenjena;
– možne so manjše spremembe gabaritov velikostnega razreda +/- 30% glede na obstoječe in predvidene posege v prostor;
– dovoljena je premestitev že predvidenih objektov ali gradnja novih, če niso v nasprotju s prvo alineo tega člena oziroma jih narekujejo tehnološke in druge zahteve v okviru posodabljanja proizvodnje.
2. Spremembe tehnologij (in s tem objektov glede na prvi odstavek tega člena), ki so pogojene z novimi zakonodajnimi zahtevami, ne smejo omejevati z odlokoma (odlok o zazidalnem načrtu Krka, tovarna zdravil Novo mesto, Uradni list RS, št. 78/94 in odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Krka, tovarna zdravil Novo mesto, Uradni list RS, št. 21/97) določenih pogojev za prometno in komunalno ter drugo ureditev območja kot tudi ne ostalih pogojev za izvedbo posegov v prostor.
3. Novi posegi v prostor, ki bodo izvedeni na podlagi tako opredeljenih toleranc, ne smejo presegati s predpisi in z odlokom določenih mejnih vrednosti, poslabševati bivalnih pogojev ali pogojev za izdelavo (v okviru namembnosti).
4. Pri vseh spremembah je potrebno upoštevati vse sanitarno-tehnične predpise, vključno predpise, ki opredeljujejo izdelavo zdravil.
4. člen
Novi posegi, ki bodo umeščeni na podlagi tako opredeljenih toleranc, ne smejo vplivati na potek komunalnih naprav, ki so rešene z osnovnim zazidalnim načrtom št. ZN-38/93 ter s spremembami in dopolnitvami zazidalnega načrta št. ZN-1/96. Ti posegi tudi ne smejo povečati obremenitve načrtovane prometne in komunalne infrastrukture. Investitorka mora pri predlogu za konkreten poseg predložiti ustrezne dokaze, da se obremenitev infrastrukture ne bo povečala.
Na podlagi odkaza elektroenergetskih vodov ter dogovora za izvedbo tangenc in križanj z obstoječimi elektrovodi morajo biti v projektni dokumentaciji obdelane vse tangence oziroma morebitne njihove prestavitve. Prestavitve ali poškodbe elektroenergetskih vodov gredo v breme investitorke.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu Krka, tovarna zdravil iz Novega mesta (Uradni list RS, št. 58/98).
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-16/1999-1200
Novo mesto, dne 23. decembra 1999.
Podžupan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boris Dular l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti