Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2000 z dne 13. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2000 z dne 13. 1. 2000

Kazalo

96. Navodilo za izdelavo in potrditev etažnega načrta, stran 185.

Na podlagi sedmega in devetnajstega odstavka 4. člena zakona o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (Uradni list RS, št. 89/99) izdaja minister za okolje in prostor
N A V O D I L O
za izdelavo in potrditev etažnega načrta
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina navodila)
To navodilo ureja izdelavo etažnega načrta, vsebino in obliko obrazcev za izdelavo etažnega načrta, postopek potrditve etažnega načrta, način določitve identifikacijske številke stavbe (v nadaljevanju: številka stavbe) in identifikacijske številke posameznega dela stavbe (v nadaljevanju: številka dela stavbe) ter nastavitev in vodenje evidence o številkah stavb in številkah posameznih delov stavb (v nadaljevanju: evidenca o stavbah).
II. IZDELAVA ETAŽNEGA NAČRTA
2. člen
(izdelava etažnega načrta)
(1) Etažni načrt se izdela na obrazcih z vsebino in v obliki, določeni s tem navodilom.
(2) Obrazci etažnega načrta EN 1, EN 2, EN 3-g, EN 3-i in EN 4 so sestavni del tega navodila in so objavljeni skupaj z njim.
III. VSEBINA ETAŽNEGA NAČRTA
3. člen
(predmet prikaza v etažnem načrtu)
V etažnem načrtu se prikaže posamezen del stavbe z gradbeno ločenimi deli stavbe, ki ležijo v isti ali v različnih etažah stavbe ter so med seboj fizično ločeni, kot npr. kleti, drvarnice, garaže (v nadaljevanju: deli stavbe).
4. člen
(podatki o parceli, na kateri stoji stavba)
(1) Podatki o parceli, na kateri stoji stavba (v nadaljevanju: stavbišče) so: ime katastrske občine, šifra katastrske občine, številka parcele, vrsta rabe, površina in številka zemljiškoknjižnega vložka ter kopija zemljiškokatastrskega načrta.
(2) Podatke o stavbišču pripravi geodetska uprava po uradni dolžnosti in jih vloži v obrazec EN 4 po vložitvi prvega zahtevka za potrditev etažnega načrta v tej stavbi.
(3) Geodetska uprava po uradni dolžnosti vloži nove podatke o stavbišču, če se spremeni katerikoli podatek o parceli iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
(naslov stavbe)
Podatki o naslovu stavbe so: navedba naselja, ulice, hišne številke ter dodatka k hišni številki.
6. člen
(lega delov stavbe v celotni stavbi)
(1) Lega delov stavbe v celotni stavbi se prikaže grafično na obrazcu EN 2:
– s stavbiščem;
– z vertikalnim prerezom stavbe;
– s tlorisom etaž.
(2) Na stavbišču se označijo vhodi v stavbo in vpišejo hišne številke z imenom ulice ali naselja. Če je vhod v stavbo v etaži, katere oblika ali velikost se razlikujeta od stavbišča, se prikaže tudi ta sprememba s prekinjeno črto.
(3) Na vertikalnem prerezu stavbe se vrišejo etaže in se oštevilčijo od spodaj navzgor z zaporednimi številkami od 1 dalje. Označijo se vhodi v stavbo. Za etažo, v kateri ležijo deli stavbe, se v vertikalnem prerezu stavbe vpiše tudi svetlo višino. Svetla višina je višina, merjena od tal do stropa.
(4) Tloris etaž se izdela za vse etaže, v katerih ležijo deli stavbe, za katere se izdeluje etažni načrt. V tlorisu etaž se vrišejo skupni prostori in deli stavbe. Vhodi v dele stavbe se označijo s puščico.
(5) Na vertikalnem prerezu stavbe in tlorisu etaž se lega delov stavbe, za katere se izdeluje etažni načrt, označi s senčenjem. Če iz vertikalnega prereza stavbe in tlorisa etaž ni razvidna lega delov stavbe v stavbi, je treba na posebnem listu dodatno izdelati še tridimenzionalni prikaz lege delov stavbe v stavbi.
(6) Na grafičnem prikazu stavbišča in tlorisa etaž se vriše smer proti severu.
7. člen
(načrt ali skica in namembnost delov stavbe)
(1) Načrt delov stavbe se izdela na obrazcu EN 3-g, skica delov stavbe pa se izdela na obrazcu EN 3-i, za vsako etažo posebej.
(2) V načrtu delov stavbe se v merilu 1:200 prikaže oblika in velikost delov stavbe s prostori. Prostori se označijo z oznakami A1 do An (prostori iz točke a) drugega odstavka 8. člena tega navodila), z oznakami B1 do Bn (prostori iz točke b) drugega odstavka 8. člena tega navodila) in z oznakami C1 do Cn (prostori iz točke c) drugega odstavka 8. člena tega navodila). Mere prostorov so kotirane in izražene v metrih, zaokrožene na dve decimalki. Debeline zidov se ne kotirajo. Zidovi debeline do vključno 0,12 m se rišejo z enojno črto, zidovi debeline nad 0,12 m pa z dvojno črto. Zidovi debeline nad 0,12 m se senčijo, razen na mestih vrat in oken. Vhod v posamezen del stavbe se označi s puščico.
(3) V etažnem načrtu, ki ga izdela imetnik pravice na posameznem delu stavbe sam, se namesto načrta delov stavbe izdela skica delov stavbe v merilu 1:200, ki vsebuje osnovno obliko delov stavbe z obliko prostorov ter mere posameznih prostorov v metrih zaokrožene na dve decimalki.
(4) V načrtu delov stavbe se za vsak prostor navede njegova površina, izračunana iz merskih podatkov, in način izračuna površine, v skici delov stavbe pa se za vsak prostor navede površina iz listine, potrebne za vpis lastninske pravice na posameznem delu stavbe, ter podatki o tej listini.
(5) V načrt ali skico delov stavbe se za vsak prostor vpiše njegova namembnost, in sicer: stanovanje, poslovni prostor, pomožni prostor, skupni prostori.
(6) Na načrtu ali skici delov stavbe se vriše smer proti severu.
8. člen
(površina delov stavbe)
(1) Kadar izdela etažni načrt geodet, se površina izračuna iz merskih podatkov. Pri izračunu površine delov stavbe se upošteva neto tlorisna površina delov stavbe.
(2) Neto tlorisna površina delov stavbe se izračuna in prikaže posebej:
a) za prostore, ki so z vseh strani zaprti do polne višine in v celoti pokriti;
b) za prostore, ki niso zaprti z vseh strani do polne višine, so pa pokriti (kot npr. lože);
c) za prostore, ki so obdani z elementi ( kot npr. parapeti, venci, ograje) in niso pokriti ( kot npr. odprti balkoni).
(3) Neto tlorisna površina delov stavbe je površina med navpičnimi elementi, ki omejujejo prostor. V neto tlorisno površino delov stavbe so vključeni tudi elementi, ki jih je mogoče demontirati, kot npr. predelne stene, cevi in kanali za napeljave, niso pa vključene površine konstrukcijskih elementov, okenskih in vratnih odprtin ter niš v elementih, ki omejujejo prostor.
(4) Neto tlorisna površina delov stavbe se ne ugotavlja za prazne prostore med zemljiščem in spodnjo stranjo stavbe (kot npr. vzdrževalni rovi), za prostor znotraj prezračevalnih streh ter strehe, po katerih se hodi samo med vzdrževanjem.
(5) Neto tlorisna površina delov stavbe se računa s svetlimi dimenzijami dokončane stavbe v višini tal, ne upoštevajoč obrobe, pragove itd. Pokrite tlorisne površine, ki niso zaprte do polne višine ali so samo delno zaprte in nimajo elementov, ki omejujejo prostor (tlorisne površine, opredeljene pod točko b) drugega odstavka tega člena), se določijo z navpično projekcijo zunanjega roba krova. Površine, na katerih se višina etaže v enem talnem nivoju spreminja (kot npr. velike dvorane, avditoriji), se izračunajo posebej.
(6) Neto tlorisna površina delov stavbe se računa po dejanskih dimenzijah. Pri poševnih ploskvah se meri navpična projekcija na vodoravno ravnino. Površine so izražene v kvadratnih metrih, na dve decimalni mesti.
(7) Neto tlorisna površina delov stavbe se izračuna kot vsota neto tlorisnih površin vseh prostorov iz drugega odstavka tega člena, ki sestavljajo del stavbe.
IV. OBLIKA ETAŽNEGA NAČRTA
9. člen
(oblika etažnega načrta)
(1) Format etažnega načrta je A4. Priloge etažnega načrta, ki so večjega formata, morajo biti zložene na format A4.
(2) Izdelovalec etažnega načrta mora obrazce etažnega načrta predložiti v ovitku obrazec EN 1, na katerem so oblikovani razdelki za vpis naslednjih podatkov:
a) podatkov o vlagatelju zahteve: ime in priimek ter naslov fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe,
b) podatkov o vsebini in načinu izdelave etažnega načrta, ki jih izpolni izdelovalec: ime katastrske občine, parcelna številka stavbišča, naslov stavbe, podatki o številu delov stavbe, ki predstavljajo stanovanja in podatki o številu delov stavbe, ki predstavljajo poslovne prostore, podatki o vsebini etažnega načrta ter podatki o izdelavi etažnega načrta z navedbo izdelovalca ter datuma meritev na terenu, v pisarni in datuma pregleda,
c) podatkov, ki jih izpolni geodetska uprava: šifra katastrske občine, identifikacijska številka stavbe, identifikacijska številka delov stavbe, številka vloge za potrditev, številka postopka, podatki o potrditvi etažnega načrta z navedbo datuma in podpisa ter podatki, potrebni za poslovanje geodetske uprave.
(3) Na obrazcu EN 2 so oblikovani razdelki za vpis naslednjih podatkov: ime katastrske občine, šifra katastrske občine, številka stavbe in številke delov stavbe, ki jih izpolni geodetska uprava, in podatki o izdelovalcu, datumu izdelave in podpis izdelovalca ter razdelki za grafični prikaz vertikalnega prereza stavbe, stavbišča in tlorisa etaže, ki jih izpolni izdelovalec.
(4) Na obrazcu EN 3-g so oblikovani razdelki za vpis naslednjih podatkov: ime katastrske občine, šifra katastrske občine, številka stavbe in številke delov stavbe, ki jih izpolni geodetska uprava, in podatki o izdelovalcu, datumu izdelave in podpis izdelovalca, podatki o številki etaže, podatki o namembnosti, podatki o površini prostorov iz drugega odstavka 8. člena navodila in o njihovi skupni površini ter razdelek za grafični prikaz načrta delov stavbe, ki jih izpolni izdelovalec.
(5) Na obrazcu EN 3-i so oblikovani razdelki za vpis naslednjih podatkov: ime katastrske občine; šifra katastrske občine; številka stavbe in številke delov stavbe, ki jih izpolni geodetska uprava, in podatki o izdelovalcu, datumu izdelave in podpis izdelovalca; podatki o številki etaže, podatki o namembnosti; podatki o skupni površini delov stavbe in o navedbi listine, iz katere je prevzeta, ter razdelek za grafični prikaz skice delov stavbe, ki jih izpolni izdelovalec.
(6) Na obrazcu EN 4, ki je ovitek, v katerega geodetska uprava vlaga etažne načrte delov stavbe – obrazce EN 1 glede na njihovo prispelost, so oblikovani razdelki za vpis podatkov, ki jih izpolni geodetska uprava: ime katastrske občine, šifra katastrske občine, številka stavbe, številke delov stavbe in številka vloge za potrditev etažnega načrta.
10. člen
(dopolnitev potrjenega etažnega načrta)
Nadaljnji imetnik pravice na posameznem delu stavbe lahko etažni načrt preriše in ga dopolni v skladu s tem navodilom.
V. POTRDITEV ETAŽNEGA NAČRTA IN DOLOČITEV IDENTIFIKACIJSKIH ŠTEVILK
11. člen
(preizkus etažnega načrta)
(1) Po vložitvi zahtevka za potrditev etažnega načrta (v nadaljevanju: zahtevek) geodetska uprava preveri, ali je imetnik pravice na posameznem delu stavbe (v nadaljevanju: vlagatelj) zahtevku predložil vsa z zakonom predpisana dokazila in če je etažni načrt izdelan v skladu s tem navodilom.
(2) Geodetska uprava pozove vlagatelja, da v roku 30 dni dopolni oziroma popravi etažni načrt:
– če stavbišče ni evidentirano v zemljiškem katastru kot parcela;
– če stavba nima določene hišne številke pa bi jo po veljavnih predpisih morala imeti;
– če etažnega načrta za posamezen del stavbe, ki je sestavljen iz več gradbeno ločenih delov, katerih površina ni razvidna iz listine, potrebne za vpis lastninske pravice na posameznem delu stavbe, ni izdelal geodet;
– če etažni načrt ni izdelan v skladu s tem navodilom.
(3) Geodetska uprava ravna po določbah prejšnjega odstavka tudi, če ugotovi, da zahtevku niso predložena vsa z zakonom predpisana dokazila.
12. člen
(potrditev etažnega načrta in določitev identifikacijskih številk)
(1) Geodetska uprava potrdi etažni načrt na obrazcu EN 1.
(2) Številka stavbe se določi v okviru območja katastrske občine. Številko stavbe sestavljata štirimestna šifra katastrske občine in petmestna zaporedna številka stavbe v okviru katastrske občine.
(3) Številke delov stavbe se določijo tako, da se določi identifikacijska številka posameznemu delu stavbe in njegovim gradbeno ločenim delom. Številke delov stavbe se določijo kot poddelilka številke stavbe. Številke delov stavbe sestavljajo štirimestna šifra katastrske občine, petmestna zaporedna številka stavbe v okviru katastrske občine ter trimestna zaporedna številka delov stavbe v okviru stavbe.
(4) Številke stavb in številke delov stavb niso prenosljive. Številke porušene oziroma odstranjene stavbe ni mogoče uporabiti za nadomeščeno oziroma novo stavbo.
(5) Številko stavbe in številke delov stavbe vpiše geodetska uprava v oba izvoda predloženih etažnih načrtov.
(6) V potrjen etažni načrt, ki se hrani pri geodetski upravi, geodetska uprava po uradni dolžnosti vloži potrdilo o določitvi indentifikacijske številke stavbe in identifikacijskih številk delov stavbe ter njihovih površin.
VI. NASTAVITEV IN VODENJE EVIDENCE
13. člen
(pristojnost vodenja)
Evidenco o stavbah nastavi in vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.
14. člen
(vsebina evidence)
(1) V evidenci o stavbah se vodijo tudi podatki o številkah in datumih listin, ki so podlaga za vpis podatkov v evidenco o stavbah.
(2) Geodetska uprava lahko zaradi preveritve etažnih načrtov oziroma kakovosti podatkov o stavbah in delih stavb v evidenci o stavbah evidentira tudi druge podatke, ki jih ugotovi pri izvajanju geodetskih del oziroma jih pridobi iz evidenc drugih organov, kot npr: ocenjena površina stavbe, število etaž, višina stavbe, število stanovanj in poslovnih prostorov v stavbi. Ti podatki morajo biti v evidenci o stavbah posebej označeni.
15. člen
(način vodenja evidence)
(1) Podatki o stavbah in delih stavb se vodijo po katastrskih občinah tako, da so na številko stavbe vezani vsi podatki o stavbi, na številke delov stavbe pa vsi podatki o delih stavbe.
(2) Potrjeni etažni načrti se hranijo za posamezno stavbo skupaj. Listine, ki so podlaga za vpis v evidenco, kot npr: zemljiškoknjižni sklepi, listine potrebne za vpis lastninske pravice ipd., se hranijo posebej.
(3) Potrjene etažne načrte geodetska uprava hrani trajno.
16. člen
(vpis podatkov v evidenco o stavbah)
(1) Vpis podatkov v evidenco o stavbah se opravi na podlagi podatkov iz potrjenega etažnega načrta in drugih listin, razen podatka o lastniku posameznega dela stavbe in podatka o površini stavbe.
(2) Podatki iz etažnega načrta se v evidenco o stavbah vpišejo po potrditvi etažnega načrta. Podatki potrebni za vodenje in spremljanje postopka potrditve etažnega načrta se lahko vpišejo predhodno.
(3) Podatek o lastniku posameznega dela stavbe vpiše geodetska uprava v evidenco o stavbah po prejemu pravnomočnega zemljiškoknjižnega sklepa.
(4) Podatek o površini stavbe je vsota površin vseh delov stavbe in površine skupnih delov stavbe in ga geodetska uprava vpiše v evidenco o stavbah, ko so evidentirani vsi deli stavbe in skupni deli te stavbe.
(5) Podatki iz drugega odstavka 14. člena tega navodila se evidentirajo v evidenco o stavbah ne glede na določili prvega in drugega odstavka tega člena.
17. člen
(dajanje podatkov iz evidence o stavbah)
(1) Podatki iz evidence o stavbah se smejo izdajati samo pod pogoji, določenimi z zakonom.
(2) Dokler geodetska uprava ne prejeme pravnomočnega zemljiškoknjižnega sklepa o vpisu lastninske pravice na posameznem delu stavbe, izdaja podatke o delih stavbe v obliki kopije potrdila iz šestega odstavka 12. člena tega navodila.
VII. KONČNA DOLOČBA
18. člen
(rok veljavnosti navodila)
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 453-00-7/99
Ljubljana, dne 3. januarja 2000.
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost