Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1998 z dne 8. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1998 z dne 8. 5. 1998

Kazalo

1563. Odlok o uvedbi občinskega samoprispevka za Občino Odranci, stran 2588.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 45/95) sklepa o razpisu referenduma za uvedbo občinskega samoprispevka (Uradni list RS, št. 18/98) in izida glasovanja na referendumu z dne 29. 3. 1998 je Občinski svet občine Odranci na 24. redni seji dne 8. 4. 1998 sprejel
O D L O K
o uvedbi občinskega samoprispevka za Občino Odranci
1. člen
Na podlagi odločitve občanov na referendumu, dne 29. 3. 1998 se uvede občinski samoprispevek v denarju za Občino Odranci.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, bodo uporabljena za:
1. ureditev osnovnošolskih prostorov,
2. razširitev čistilne naprave,
3. nabava gasilske opreme,
4. pomoč društvom in organizacijam,
5. razne druge komunalne potrebe.
3. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje 5 let, in sicer od 1. 5. 1998 do 30. 4. 2003.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno prebivališče v naselju Odranci.
Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v naslednji višini:
a) denarju
– 2% od neto plač zaposlenih,
– 2% od pokojnin,
– 3% od neto zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov,
– 6% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti,
– 250 DEM letno (v tolarski protivrednosti) zavezanci, ki so na začasnem delu v tujini.
5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad – izpostava Lendava.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka je potrebno dostaviti seznam zavezancev Občini Odranci, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samoprispevek enkrat letno na žiro račun občine, in sicer do 31. 12. tekočega leta. Občina pošlje zavezancem položnice za plačilo.
7. člen
Program iz 2. člena tega sklepa je po ocenah iz meseca januarja 1998 ocenjen na ca. 250,000.000 SIT. Z občinskim samoprispevkom se bo v petih letih zbralo predvidoma 50,000.000 SIT. Zbrana sredstva se bodo v celoti namenila za izvajanje programa iz 2. člena tega odloka, zbirala pa se bodo na zbirnem računu Občine Odranci št. 51920-842-086-82058.
8. člen
Občinska uprava lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.
9. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
10. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja Občina Odranci, ki najmanj enkrat letno o tem poroča občinskemu svetu.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet ter Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad – izpostava Lendava, v okviru svojih pristojnosti.
11. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 1998.
Št. 191-24/98
Odranci, 9. aprila 1998.
Predsednik
Občinsekga sveta
občine Odranci
Štefan Bogdan l. r.