Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999

Kazalo

4865. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 1999, stran 15117.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 12. seji dne 30. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 1999
1. člen
V odloku o proračunu Občine Žirovnica za leto 1999 (Uradni list RS, št. 38/99) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
“Bilanca prihodkov in odhodkov obsega planirane prihodke v višini 292,427.000 SIT in odhodke v višini 272,695.000 SIT. Presežek plana prihodkov in odhodkov znaša 19,732.000 SIT.
Račun finančnih terjatev in naložb zajema predvidena prejeta vračila danih posojil v višini 2,210.000 SIT in dana posojila v višini 0 SIT. Razlika med danimi in prejetimi posojili znaša 2,210.000 SIT.
Račun financiranja Občine Jesenice za leto 1999 obsega odplačila posojil v višini 740.000 SIT. Neto zadolževanje proračuna znaša 740.000 SIT.
Povečanje sredstev na računih proračuna Občine Žirovnica za leto 1999 znaša 21,202.000 SIT, skupaj s sredstvi na računu iz preteklih let pa znaša saldo sredstev na računu 33,499.000 SIT.
Sredstva na računu po stanju 31. 12. 1999 se v letu 2000 porabijo za izvedbo programa prioritetnih investicij po sklepu Občinskega sveta občine Žirovnica.“
2. člen
8. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Sredstva tekoče proračunske rezerve za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti zadostnih sredstev, se oblikujejo v višini 3,000.000 SIT. O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan, ki o porabi sredstev trimesečno obvešča občinski svet.“
3. člen
V 10. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Župan je pooblaščen, da odloči o pridobitvi občinskega nepremičnega premoženja do vrednosti 1,000.000 SIT.“
4. člen
Splošni in posebni del proračuna sta sestavna dela tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0002/99
Žirovnica, dne 30. novembra 1999.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. gradb. l. r.

AAA Zlata odličnost