Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/1999 z dne 26. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/1999 z dne 26. 11. 1999

Kazalo

4586. Pravilnik o normativnem odpisu materiala in izdelkov v gozdarstvu (kalo, razsip, okvara), stran 14087.

Na podlagi 7. in 8. točke 4. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), 3. točke 14. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99 in 59/99) in 31. člena statuta Gospodarske zbornice Slovenije je Upravni odbor Splošnega združenja gozdarstva Slovenije na seji dne 21. 9. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o normativnem odpisu materiala in izdelkov v gozdarstvu (kalo, razsip, okvara)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom je določena maksimalna višina odpisa materiala in izdelkov zaradi kala, razsipa in okvare, ki se v gozdarstvu šteje za običajna, ter zato predstavlja redni strošek poslovanja gospodarskih subjektov, od njega pa se ne obračunava in ne plačuje davek na dodano vrednost.
Primanjkljaj materiala in izdelkov se ne šteje za uporabo materiala in izdelkov za neposlovne namene, če nastane zaradi manipulacije pri skladiščenju, prevozu in prodaji do maksimalne višine kot ga določa ta pravilnik.
2. člen
Določbe tega pravilnika veljajo za vse tiste gospodarske subjekte, ki imajo registrirano eno izmed dejavnosti gozdarstva po standardni klasifikaciji dejavnosti.
3. člen
Izguba ali uničenje materiala in izdelkov se ugotavlja:
– neposredno po nastanku izgube ali uničenju materiala in izdelkov pri prevozu, skladiščenju ali prodaji;
– z izrednim popisom materiala in izdelkov v skladišču in industrijski prodajalni oziroma prodajalni v okviru drevesnic oziroma vrtnarij;
– z rednim letnim popisom v skladišču in citiranih prodajalnah.
O ugotovljeni izgubi oziroma uničenju materiala in izdelkov se obvezno sestavi zapisnik.
4. člen
Odpis materiala in izdelkov zaradi izgube (kalo, razsip, okvara) do maksimalne višine, ki jo določa ta pravilnik, se šteje za odpis, ki je oproščen plačila davka na dodano vrednost.
Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost.
Gospodarski subjekti evidentirajo izgube in uničenje materiala in izdelkov (kalo, razsip, okvara) v svojih poslovnih knjigah.
II. STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA MATERIALA IN IZDELKOV
5. člen
Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z materialom in izdelki se v gozdarstvu šteje kot običajen odpis materiala in izdelkov (kalo, razsip, okvara) izračun od nabavne vrednosti materiala oziroma lastne cene izdelkov v primeru lastne proizvodnje v določenem obračunskem obdobju, po naslednjih stopnjah:
-----------------------------------------------------------------
Zap. Vrsta materiala, izdelka              Maksim.
št.                          stopnja v %
-----------------------------------------------------------------
1.  za gozdnolesne sortimente, razen
   za prostorninski les                   3
2.  za prostorninski les                   10
3.  za proizvode iz peskokopov                3
4.  pri drevesničarskih in vrtnarskih izdelkih        5
5.  pri gorivu in mazivu                   2
-----------------------------------------------------------------
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija 1999 dalje.
Predsednik
UO Splošnega združenja
gozdarstva Slovenije
mag. Emilijan Trafela l. r.