Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999

Kazalo

4183. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobrna, stran 13304.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40. in 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 3. točke prvega odstavka 3. člena odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Uradni list RS, št. 11/99) ter 6. člena statuta Občine Dobrna, je Občinski svet občine Dobrna na 6. seji dne 9. 9. 1999 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobrna
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Dobrna, s sedežem Dobrna 19, Dobrna, (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva in vzgoje ter varstva predšolskih otrok javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Dobrna.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje:
z imenom: Osnovna šola Dobrna,
s skrajšanim imenom: OŠ Dobrna,
s sedežem: Dobrna 1, Dobrna.
V okviru Osnovne šole Dobrna deluje enota vrtca Dobrna, organizirana v skladu z določbo 3. točke prvega odstavka 3. člena odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev in locirana v Dobrni 1.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v podružnični šoli ali organizira delo v novi enoti vrtca, če so za to podani zakonski razlogi.
3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Zavod kot pravna oseba s popolno odgovornostjo odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
Enota vrtca v pravnem prometu nima pooblastil.
4. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju pod vložno številko 1-3748-00.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
2. Pečati zavoda
6. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano ime in sedež zavoda.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda z vsebino kot jo za posamezen zavod določa ta odlok.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
7. člen
Število posameznih pečatov zavoda, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja oziroma pooblaščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V odnosih z banko, Agencijo RS za plačilni promet in Davčno upravo RS, podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, ki jih določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
4. Območje zadovoljevanja vzgojnovarstvenih in vzgojno-izobraževalnih potreb
10. člen
Šolski okoliš Osnovne šole Dobrna zajema naslednja naselja in vasi:
Brdce nad Dobrno, Dobrna, Klanc, Loka pri Dobrni, Lokovina, Parož, Pristova, Strmec nad Dobrno, Vinska Gorica, Vrba in Zavrh nad Dobrno.
11. člen
Osnovna šola s svojo dejavnostjo vzgoje in varstva otrok zadovoljuje potrebe po vzgoji in varstvu predšolskih otrok na območju celotne Občine Dobrna.
V enoto vrtca Dobrna lahko vključijo oziroma vpišejo otroka starši oziroma roditelji, ki so zaposleni na območju Občine Dobrna in tudi drugi starši oziroma roditelji.
Otroke se vpisuje v dnevno varstvo in v druge programe vzgoje in varstva otrok na način in po postopku, ki ga določa zakon o vrtcih na sedežu enote vrtca ali na sedežu zavoda.
III. DEJAVNOST ZAVODA
12. člen
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80. 422 Drugo izobraževanje,
– M/80.10 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje,
– M/72.6 Druge računalniške dejavnosti,
– M/80.4 Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje,
– M/80.421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol,
– M/80.101 Dejavnost vrtcev,
– H/50.51 Storitve menz,
– I/60.21 Drug kopenski potniški prevoz na rednih progah.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
13. člen
Zavod opravljajo javnoveljaven izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
Zavod opravlja javnoveljavne vzgojnovarstvene programe za predšolske otroke, ki so sprejeti in določeni na način in po postopku določenem z zakonom.
14. člen
Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole.
Zavod izdaja učencem spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javne listine.
Zavod izvaja vzgojnovarstveno delo za predšolske otroke v starosti od 11. meseca do vstopa otroka v osnovno šolo. Zavod lahko organizira dnevno varstvo otrok, predvsem od 3. leta starosti dalje, tudi v varstvenih družinah.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojnovarstvenega in vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
15. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
16. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
17. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed vseh delavcev zavoda. V svetu zavoda morajo z najmanj enim članom biti zastopani delavci enote vrtca in z enim članom upravno-administrativni in tehnični delavci zavoda.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov posameznih naselij šolskega oziroma vzgojnovarstvenega okoliša.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev. V svetu zavoda morajo z najmanj enim članom biti zastopani starši otrok, vpisanih v enoto vrtca.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstituantni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok – učencev oziroma varovancev v zavodu.
18. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni in izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom varovanca oziroma učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v zavodu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema letne računovodske izkaze,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v druge asociacije,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
19. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
20. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.
21. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se ločeno navedejo imena kandidatov iz vrst pedagoško-strokovnih delavcev šole, pedagoško-strokovnih delavcev enote vrtca in upravno-administrativnih in tehničnih delavcev po abecednem redu priimkov z navedbo koliko članov sveta se voli izmed kandidatov pedagoško-strokovnih delavcev šole, pedagoško-strokovnih delavcev enote vrtca in izmed kandidatov upravno-administrativnih in tehničnih delavcev. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov izmed pedagoško-strokovnih delavcev šole, pedagoško-strokovnih delavcev enote vrtca ali izmed upravno-administrativnih ter tehničnih delavcev kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
22. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je s tem odlokom določenih predstavnikov delavcev v svetu zavoda izmed pedagoško-strokovnih delavcev šole, pedagoško-strokovnih delavcev enote vrtca in izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev. Izvoljeni so tisti kandidati izmed kandidatov pedagoško-strokovnih delavcev šole, pedagoško-strokovnih delavcev enote vrtca in izmed kandidatov upravno-administrativnih in tehničnih delavcev, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na volišču se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
23. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovalo večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
24. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.
2. Ravnatelj
25. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojnovarstvenem delu vzgojiteljev ter vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic otrok ter pravic in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodjo enote vrtca,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
26. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ministrom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja štiri leta.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenje ustanovitelja.
Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.
Če učiteljski zbor ali ustanovitelj ne poda mnenja v roku 20 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja.
27. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
a) Pomočnik ravnatelja
28. člen
Zavod ima lahko pomočnika ravnatelja, če tako določajo normativi in standardi.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja osnovne šole, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita oziroma kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja vrtca, razen šole za ravnatelja.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj, potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje učiteljskega zbora. Pomočnika ravnatelja imenuje ravnatelj najdlje za čas trajanja ravnateljevega mandata.
Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
b) Vodja enote vrtca
29. člen
Delo v enoti vrtca vodi vodja enote.
Za vodjo enote je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo vzgojitelja in ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vrtcu.
Vodjo enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj na podlagi objave prostega delovnega mesta, razen če ravnatelj imenuje vodjo izmed delavcev enote. Vodjo enote imenuje ravnatelja najdlje za čas trajanja ravnateljevega mandata.
3. Strokovni organi
30. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljiski zbor, oddelčni učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor enote vrtca, razrednik in strokovni aktivi.
31. člen
Učiteljski zbor sestavljajo učitelji, šolski svetovalni delavci, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev in drugi strokovni delavci zavoda.
Učiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojnovarstvenim in vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnika ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
32. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,
– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
33. člen
Vzgojiteljski zbor enote vrtca sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Vzgojiteljski zbor enote vrtca:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojnovarstvenim delom v enoti vrtca,
– daje mnenje o tistem delu letnega načrta zavoda, ki se nanaša na enoto vrtca,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti v enoti vrtec,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in varstva in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
34. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
35. člen
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
4. Svet staršev
36. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek osnovne šole in enote vrtca po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnovarstvenim in vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
37. člen
Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z vzgojitelji in učitelji ter vodstvom zavoda pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojnovarstvenega in vzgojno-izobraževalnega dela ter poklicno svetuje.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.
6. Knjižnica
38. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.
Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister.
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
39. člen
Vzgojnovarstveno in vzgojno-izobraževalno ter drugo strokovno delo v zavodu opravljajo vzgojitelji, učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji, pomočniki vzgojiteljev in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojnovarstveno in vzgojno-izobraževalno delo v skladu z zakonom in javnoveljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri učiteljih in vzgojiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo slovenski jezik.
40. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, v svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanovitelja, če gre za vzgojitelja ali pomočnika vzgojitelja oziroma ministra za šolstvo in šport, če gre za strokovnega delavca osnovne šole.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
41. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje (posest), ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
42. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov staršev, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj oziroma država.
43. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z donacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda oziroma oddelka enote vrtec, ki niso sestavina vzgojnega oziroma izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda vzgoje in varstva, pouka in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
44. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VIII. NADZOR
45. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega nadzora, določene z zakonom.
46. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje in upravljanje zavoda z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski (šolski) sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
47. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
48. člen
Splošne akte zavoda sprejma svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
49. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se prenehajo uporabljati tiste določbe odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 75/96), ki se nanašajo na Osnovno šolo Dobrna ter tiste določbe odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vojnik (Uradni list RS, št. 75/96), ki se nanašajo na vzgojnovarstveno enoto Dobrna.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut Osnovne šole Dobrna, sprejet na svetu zavoda dne 9. 3. 1998, preneha pa se uporaba tistih določb pravil Vzgojnovarstvenega zavoda Vojnik, ki se nanašajo na VVE Dobrna.
50. člen
Določba 14. člena stopi v veljavo in se začne uporabljati s šolskim letom, s katerim bo devetletna osnovna šola uvedena na podlagi zakona.
51. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
Svet zavoda mora razpisati volitve v svet zavoda v roku 60 dni od dneva uveljavitve tega odloka. Z dnem izvolitve novega sveta zavoda preneha mandat dosedanjemu svetu zavoda.
52. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenem s tem odlokom.
Ne glede na določbo prvega odstavka 26. člena tega odloka, je lahko do 1. 9. 2000 imenovan za ravnatelja tudi kdor ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 26. člena tega odloka.
Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s prejšnjim odstavkom, si mora pridobiti predpisano izobrazbo in naziv najkasneje do 1. 9. 2002, oziroma mora najkasneje v dveh letih po imenovanju opraviti ravnateljski izpit.
Ravnatelju, ki ne opravi obveznosti v roku iz prejšnjega odstavka, preneha mandat na podlagi zakona.
Ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki je imel na dan uveljavitve zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja srednjo izobrazbo, petindvajset let delovne dobe in je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika dva mandata in ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ima srednjo izobrazbo in je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja vsaj tri mandate, je lahko imenovan za ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja ne glede na določbo prvega odstavka 26. člena oziroma drugega odstavka 28. člena tega odloka.
Ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ne izpolnjuje pogojev o izobrazbi iz prvega odstavka 26. člena oziroma drugega odstavka 28. člena tega odloka in je imel na dan uveljavitve ZOFVI manj kot 10 let do pridobitve pravice do starostne pokojnine ter je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja najmanj tri mandate, je lahko imenovan za ravnatelja oziroma za pomočnika ravnatelja ne glede na določbo prvega odstavka 26. člena oziroma drugega odstavka 28. člena tega odloka.
53. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka zavod prevzame v upravljanje in vknjiži med svoja sredstva oziroma vire sredstev nepremično in premično premoženje ter druga sredstva in vire sredstev, ki se nahajajo v ali se nanašajo na VVE Dobrna, v skladu z delitveno bilanco, ki se pripravi za Vzgojnovarstveni zavod Vojnik.
Premoženjska razmerja in pravice ter obveznosti pri upravljanju s sredstvi med ustanoviteljem in zavodom se uredijo s posebno pogodbo o predaji premoženja v upravljanje, ki se sklene v roku 90 dni od dneva uveljavitve tega odloka.
54. člen
Delavci Vrtca Vojnik, zaposleni v VVE Dobrna, z dnem 1. 1. 2000 preidejo v delovno razmerje v Osnovno šolo Dobrna.
Ravnatelja Osnovne šole Dobrna in ravnateljica Vrtca Vojnik skleneta dogovor o prevzemu delavcev zaposlenih v VVE Dobrna v Osnovno šolo Dobrna, s katerim se mora delavcem, ki bodo prevzeti v delovno razmerje, zagotoviti ohranitev vseh pridobljenih pravic iz delovnega razmerja v enaki kvaliteti in obsegu kot so jih dosegli z dosedanjim delom na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti.
55. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1072/99-2
Dobrna, dne 18. oktobra 1999.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost