Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1999 z dne 4. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1999 z dne 4. 11. 1999

Kazalo

4279. Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu, stran 13467.

Na podlagi tretjega odstavka 1. člena zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa splošne obveznosti delodajalca v zvezi z osebno varovalno opremo, ki jo delavci uporabljajo pri delu.
(2) Ta pravilnik določa tudi obveznosti delodajalca glede ocenjevanja osebne varovalne opreme ter obveščanja, posvetovanja in sodelovanja z delavci.
2. člen
(1) Osebna varovalna oprema v smislu tega pravilnika je vsaka oprema, ki jo delavec nosi, drži ali kako drugače uporablja pri delu, tako da ga varuje pred enim ali več istočasno nastopajočimi tveganji za njegovo varnost in zdravje.
(2) Za osebno varovalno opremo se šteje tudi vsak pripomoček ali dodatek, ki se uporablja za dosego namena iz prvega odstavka tega člena.
3. člen
Za osebno varovalno opremo v smislu tega pravilnika se ne šteje:
a) navadna delovna obleka ali uniforma, ki ni posebej namenjena varnosti in zdravju delavca pri delu;
b) oprema, ki jo uporabljajo delavci reševalnih služb;
c) osebna varovalna oprema za vojake, policiste in delavce podobnih državnih organov;
d) osebna varovalna oprema za delavce cestnega transporta;
e) športna oprema;
f) oprema za samoobrambo in zastraševanje;
g) prenosne naprave in aparati za odkrivanje in javljanje nevarnosti in motenj.
4. člen
Osebno varovalno opremo uporabljajo delavci pri delih, pri katerih se ni mogoče izogniti tveganjem za varnost in zdravje, ter v primerih, ko delodajalec ne more v zadostni meri omejiti tveganj s tehničnimi sredstvi kolektivnega varstva ali ustrezno organizacijo dela.
II. OBVEZNOSTI DELODAJALCA
1. Splošne obveznosti
5. člen
(1) Delodajalec določi osebno varovalno opremo na podlagi ocene tveganj za varnost in zdravje, ki so jim delavci izpostavljeni pri delu. Pri tem delodajalec upošteva temeljna načela varnosti in zdravja pri delu.
(2) Delodajalec pri izpolnjevanju obveznosti iz prvega odstavka tega člena upošteva priloge I, II in III k temu pravilniku.
6. člen
(1) Delodajalec zagotavlja delavcem osebno varovalno opremo, ki ustreza naslednjim zahtevam:
a) oblikovana in izdelana mora biti v skladu s predpisi;
b) izdelana mora biti namensko za varovanje pred pričakovanimi tveganji in sama ne sme povzročati večjih tveganj za varnost delavca;
c) ustrezati mora dejanskim razmeram na delovnem mestu;
d) ustrezati mora specifičnim ergonomskim potrebam in zdravstvenemu stanju delavca;
e) izdelana mora biti tako, da si jo lahko uporabnik pravilno prilagodi na enostaven način.
(2) Kadar delavec zaradi več istočasno nastopajočih tveganj uporablja več delov osebne varovalne opreme, mora delodajalec zagotoviti tako opremo, da je medsebojno združljiva, pri tem pa še vedno učinkovito varuje delavca pred tveganji, ki jim je izpostavljen pri delu.
7. člen
Delodajalec določi za vsakega delavca, upoštevaje resnost tveganj, pogostnost izpostavljenosti tveganjem, značilnost delovnega mesta in izpopolnjenost osebne varovalne opreme, razmere, čas in pogoje, v katerih jo mora delavec uporabljati.
8. člen
(1) Delodajalec upošteva pri dodeljevanju osebne varovalne opreme delavcem načelo, da je oprema namenjena za njihovo osebno rabo.
(2) Če okoliščine zahtevajo, da določeno osebno varovalno opremo nosi več oseb, mora delodajalec ukreniti vse potrebno, da takšna uporaba pri uporabnikih ne povzroča zdravstvenih ali higienskih težav.
9. člen
(1) Delodajalec mora delavcem osebno varovalno opremo zagotoviti brezplačno.
(2) Delodajalec mora zagotoviti brezhibno delovanje, ustrezne higienske razmere, potrebno vzdrževanje ter popravila in nadomestitev osebne varovalne opreme.
(3) Delodajalec mora zagotoviti, da so pri delu, kjer se uporablja osebna varovalna oprema, na razpolago ustrezni podatki o osebni varovalni opremi.
10. člen
(1) Delodajalec mora pravočasno in predhodno seznaniti delavce o tveganjih, pred katerimi jih varuje dodeljena osebna varovalna oprema.
(2) Delodajalec mora teoretično in praktično usposobiti delavce za pravilno uporabo osebne varovalne opreme, kar vključuje tudi demonstracijo njene uporabe.
(3) Delodajalec mora skrbeti, da delavci osebno varovalno opremo uporabljajo namensko in v skladu s prejetimi navodili, ki morajo biti delavcem razumljiva.
2. Ocena osebne varovalne opreme
11. člen
(1) Delodajalec mora pred določitvijo osebne varovalne opreme oceniti, če oprema, ki jo morajo delavci uporabljati pri delu, izpolnjuje zahteve iz 5. in 6. člena tega pravilnika. Ocena obsega:
a) analizo in oceno tveganj, ki se jim ni mogoče izogniti z drugimi ukrepi;
b) opredelitev lastnosti, ki jih mora imeti osebna varovalna oprema za učinkovito varovanje delavca, pri tem pa mora upoštevati tudi tveganja, ki jih lahko povzroča oprema sama;
c) primerjavo lastnosti izbrane osebne varovalne opreme z lastnostmi, ki so določene v točki b).
(2) Delodajalec mora oceno iz prvega odstavka tega člena dopolniti, če se spremenijo podlage, na katerih je slonela prvotna ocena.
3. Obveščanje delavcev
12. člen
(1) Delodajalec mora delavcem ali njihovim predstavnikom zagotoviti vse informacije, ki se nanašajo na varnost in zdravje na delovnih mestih, predvsem pa o tveganjih za varnost in zdravje pri posameznih delih, kjer se uporablja osebna varovalna oprema.
(2) Delodajalec mora delavce ali njihove predstavnike obveščati o vseh ukrepih, ki jih uvaja v zvezi z uporabo osebne varovalne opreme za zagotovitev varnega in zdravega dela.
4. Posvetovanje in sodelovanje z delavci
13. člen
(1) Delavci in njihovi predstavniki imajo pravico sodelovati z delodajalcem pri obravnavi vseh vprašanj, ki se nanašajo na uporabo osebne varovalne opreme, od katere je odvisna njihova varnost in zdravje pri delu.
(2) Delavci in njihovi predstavniki imajo pravico vpogleda v dokumente, ki so strokovna podlaga za izbiro osebne varovalne opreme.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Delodajalci morajo uskladiti svoje obveznosti z določbami tega pravilnika v roku dvanajst mesecev od dneva njegove uveljavitve.
15. člen
Priloge I do III so sestavni del tega pravilnika.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o sredstvih za osebno varstvo pri delu in o osebni varstveni opremi (Uradni list SFRJ, št. 35/69).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-0032/99
Ljubljana, dne 8. oktobra 1999.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
Priloga II: OKVIREN SEZNAM OSEBNE VAROVALNE OPREME

VAROVANJE GLAVE

- varovalna čelada za uporabo v industriji (rudniki, gradbišča,
druga industrija)

- varovala lasišča (čepice, kape, mrežice za lase, z varovalom za
oči ali brez)

- varovalna pokrivala (kape, mornarske kape z varovalom za
tilnik, itd. iz tkanine, neprepustne tkanine itd.)

VAROVANJE SLUHA

- ušesni čepi

- popolnoma akustične čelade

- naušniki, ki se lahko pritrdijo na industrijske čelade

- varovala za ušesa z intercom opremo (za sprejem zvočnih
navodil)

VAROVANJE OČI IN OBRAZA

- očala

- varovalna očala

- varovalna očala za rentgenske, laserske, ultravioletne,
infrardeče žarke, za vidno sevanje

- varovala za obraz

- maske in čelade za obločno varjenje (varovala za roke, maske,
ki se privežejo na glavo, ali maske, ki se lahko pritrdijo na
čelado)

VAROVANJE DIHAL

- filtri za prah, filtri za plin, in filtri za radioaktivni prah

- izolacijske naprave za dovajanje zraka

- dihalne naprave z odstranljivo masko za varjenje

- potapljaška oprema

- potapljaške obleke

VAROVANJE ROK

- Rokavice za varovanje:

- pri delu strojih (preboji, urezi, tresljaji itd.)

- pred kemikalijami

- pred elektriko in vročino

- paličniki

- naprstniki za ranjene prste

- rokavniki

- varovala za zapestje pri težkem delu

- rokavice brez prstov

- varovalne rokavice

VAROVALA ZA NOGE

- nizki čevlji, gležnarji, polovični škornji, varovalni škornji

- čevlji, ki jih je mogoče hitro odvezati ali odpeti

- čevlji z dodatno varovalno kapico

- čevlji in vrhnji čevlji s podplati, odpornimi proti vročini

- proti vročini odporni čevlji, škornji in vrhnji škornji

- proti tresljajem odporni čevlji, škornji in vrhnji škornji

- protistatični čevlji, škornji in vrhnji škornji

- izolacijski čevlji, škornji in vrhnji škornji

- varovalni čevlji za delo z verižno žago

- cokle

- varovala za kolena

- odstranljiva natikalna varovala

- gamaše

VAROVALA KOŽE

- kreme in mazila

VAROVALA TRUPA IN TREBUHA

- varovalni telovniki, jopiči in predpasniki za varovanje pri
strojih (preboji, urezi, pljuski raztopljene kovine itd.)

- ogrevani telovniki

- rešilni jopiči

- varovalni predpasniki pri rentgenskem sevanju

- telesni pasovi

VAROVANJE CELEGA TELESA

- oprema namenjena za preprečevanje padcev

- oprema za preprečevanje padcev (popolna oprema z vsemi
pomožnimi deli)

- zaviralna oprema, ki vsrka kinetično energijo (popolna oprema z
vsemi pomožnimi deli)

- naprave za držanje telesa (jermenje)

- varovalna obleka

- varovalna delovna obleka (dvodelna in enodelna)

- varovalna obleka za delo pri strojih (preboji, urezi itd.)

- varovalna obleka pred kemikalijami

- varovalna obleka pri pljuskih stopljenih kovin in pri
infrardečem sevanju

- obleka, odporna proti vročini

- toplotna obleka

- obleka za zavarovanje pred radioaktivnim onesnaževanjem

- neprepustna obleka za prah

- neprepustna obleka za plin

- fluorescenčna, svetlobno odbojna obleka in dodatki (ročni
trakovi, rokavice)

- varnostna ogrinjala.

Priloga III:  OKVIREN SPISEK DEL, KI ZAHTEVAJO UPORABO OSEBNE
VAROVALNE OPREME

1. VAROVANJE GLAVE

Varovalne čelade

- gradbena dela, zlasti delo pod odri, ali v njihovi bližini in
na dvignjenih delovnih mestih, postavljanje in odstranjevanje
opažev, sestavljanje in postavljanje, delo na odrih in odiranje

- delo pri jeklenih mostovih, jeklenih konstrukcijah, drogovih,
stolpih, plavžih, jeklarnah in valjarnah, velikih kontejnerjih,
velikih cevovodih, kotlarnah, energetskih  postajah

- delo v jamah, jarkih, jaških in predorih

- delo z zemljo in kamnom

- podzemeljska dela, kamnolomi, dnevni kopi, odstranjevanje
premogovih ležišč

- delo z vrtalnim orodjem

- miniranje

- delo v bližini dvigal, dvigalnih naprav, žerjavov in tekočimi
trakovi

- delo v plavžih, obratih za reduciranje, jeklarnah, valjarnah,
kovinskopredelovalnih obratih, kovanje, utopno kovanje in
odlivanje

- delo pri industrijskih pečeh, kontejnerjih, strojih, silosih,
bunkerjih in cevovodih

- ladjedelništvo

- premikanje vagonov

- klavnice

2. VAROVANJE NOG

Varovalni čevlji z neprebojnimi podplati

- grobi zidovi, temelji in gradnja cest

- delo na odrih

- podiranje grobih zidov

- delo z betonskimi gradbenimi elementi, s postavljanjem in
podiranjem opažev

- delo na deloviščih in v skladiščih izvajalca

- strešna dela

Varovalni čevlji brez neprebojnih podplatov

- delo pri jeklenih mostovih, jeklenih konstrukcijah, drogovih,
stolpih, jeklenih zgradbah, plavžih, jeklarnah in valjarnah,
velikih kontejnerjih, velikih cevovodih, žerjavih, kotlarnah in
energetskih postajah

- gradnja peči, ogrevalnih in prezračevalnih inštalacij in
sestavljanje kovinskih delov

- preurejanje in vzdrževanje

- delo v plavžih, obratih za reduciranje, jeklarnah, valjarnah,
kovinskopredelovalnih  bratih, kovanje, utopno kovanje, vroče
stiskanje in  vlačenje

- delo v kamnolomih in dnevnih kopih, odstranjevanje skladov
premoga

- izdelava izdelkov iz ravnega stekla in steklenih posod,
obdelava in predelava

- delo pri kalupih v keramični industriji

- izdelava kalupov v industriji keramičnih izdelkov in
proizvodnji gradbenih  materialov

- transport in skladiščenje

- delo z zmrznjenim mesom in pakiranjem konzervirane hrane

- ladjedelništvo

- premikanje vagonov

Varovalni čevlji s petami ali klini in neprebojnimi podplati

- strešna dela

Varovalni čevlji z izoliranimi podplati

- delo z zelo vročimi ali z zelo mrzlimi materiali ali na njih

Varovalni čevlji, ki jih je mogoče zlahka odstraniti

- kjer obstaja nevarnost predora raztopljenih snovi

3. VAROVANJE OČI ALI OBRAZA

Varovalna očala, varovala za obraz ali zasloni

- varjenje, brušenje, separiranje

- klesanje in vklesavanje

- obdelava in predelava kamna

- delo z vrtalnimi orodji

- rezanje majhnih delov s stroji za odstranjevanje skladov

- utopno kovanje

- odstranjevanje in lomljenje delov

- razprševanje jedkih snovi

- delo s kislinami in lužnimi raztopinami, dezinfekcijskimi
sredstvi in korozivnimi čistilnimi sredstvi

- delo s tekočimi razpršili

- delo z raztopljenimi snovmi in delo v njihovi bližini

- delo s sevajočo vročino

- delo z laserji

4. VAROVANJE DIHAL

Respiratorji in dihalni aparati

- delo v kontejnerjih, zaprtih prostorih in industrijskih pečeh,
kurjenih s plinom, kjer je lahko plin ali premalo kisika

- delo v bližini šarže plavža

- delo v bližini plinskih pretvornikov in plinskih cevi pri
plavžih

- delo v bližini pip plavžev, kjer so lahko izpušni plini težkih
kovin

- delo pri oblaganju peči in zajemalk, kjer je lahko prah

- barvanje z brizganje, kjer je odzračevanje nezadovoljivo

- delo v jaških, kanalizaciji in drugih podzemnih področjih v
zvezi s kanalizacijo

5. VAROVANJE SLUHA

Varovala za ušesa

- delo s kovinskimi stiskalnicami

- delo s pnevmatskimi vrtalniki

- delo letališčnega osebja

- zabijanje pilotov

- lesna in tekstilna industrija

6. VAROVANJE TELESA IN ROK

Varovalna obleka

- delo s kislinami, lužnimi raztopinami, dezinfekcijskimi
sredstvi in korozivnimi  čistilnimi sredstvi

- delo z izdelki iz ravnega stekla

- peskanje

- delo v hladilnicah in zmrzovalnicah

Ogrevana oblačila

- varjenje v zaprtih prostorih

Neprebojni predpasniki

- izkoščevanje in rezanje kosti

- rezanje z ročnimi noži, kjer je treba rezati proti sebi

Usnjeni predpasniki

- varjenje

- kovanje

- vlivanje

Zavarovanje podlakti

- izkoščevanje in rezanje kosti

Rokavice

- varjenje

- prijemanje predmetov z ostrimi robovi, razen strojev, kjer
obstaja nevarnost, da se  rokavice zataknejo

- nezavarovano delo s kislinami in lužnimi raztopinami

Rokavice iz kovinske mreže

- izkoščevanje in rezanje kosti

- rezanje z nožem v proizvodnji mesnih izdelkov in klavnicah

- menjava nožev pri strojih za rezanje

7. NEPREMOČLJIVA OBLEKA

- delo na prostem v dežju in mrzlem vremenu

8. DOBRO VIDNA OBLEKA

- delo, pri katerem morajo biti delavci dobro vidni

9. VARNOSTNI PAS

- delo na odrih

- sestavljanje gradbenih elementov na višini

- delo na drogovih

- delo na strehah

10. VARNOSTNE VRVI

- delo v kabinah visokih žerjavov

- delo v kabinah za nakladanje in razkladanje v visokih
skladiščih

- delo na visokih mestih vrtalnih stolpov

- delo v jaških in kanalizaciji

11. VAROVANJE KOŽE

- predelava premazov

- strojenje kož

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti