Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/1999 z dne 13. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/1999 z dne 13. 8. 1999

Kazalo

3213. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Vransko, stran 8681.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, spremembe in dopolnitve – upoštevane odločbe ustavnega sodišča, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96) je Občinski svet občine Vransko dne 29. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Vransko
1. člen
Dolgoročni plan Občine Žalec za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 21/90) in spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97 in 7/98) se dopolnijo in spremenijo s sestavinami, navedenimi v členih tega odloka.
2. člen
Vsebina sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Vransko se nanaša na:
– spremembe meje Občine Žalec in opredelitev mej novih občin Braslovče, Polzela, Prebold, Vransko in Tabor,
– določitev dodatnega območja deponije nenosilnega materiala pri gradnji avtoceste Arja vas,
– Ločica pri Vranskem z uskladitvijo posega na 1. območje kmetijskih zemljišč,
– določitev lokacij zajetih in rezervnih vodnih virov,
– vključitev območja avtocestne vzdrževalne baze v obcestnem prostoru avtoceste Arja vas–Ločica pri Vranskem v prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Vransko.
DOLGOROČNI PLAN
3. člen
V točki 6.2.1. “Deponija nenosilnega materiala“ se v prvem odstavku na koncu prvega stavka dodata besedi “in Tudruščica“, beseda “in“ pa se pred navedbo imena predhodne deponije smiselno črta.
4. člen
V točki 6.4.3. “Zasnova infrastrukturnega omrežja“ se v poglavju “oskrba z vodo“ na koncu četrtega odstavka doda stavek, ki glasi:
“Na severnem, zahodnem in južnem obrobju Občine Vransko je predvideno 15 lokacij zajetih in rezervnih vodnih virov.“
5. člen
Ustrezno se dopolnijo prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 v kartografskem delu – za območje Občine Vransko s tematskimi kartami v merilu 1: 25000:
– tematska karta št. 3 “Zasnova oskrbe z vodo“ se dopolni z lokacijami drugih zajetij v severnem, zahodnem in južnem delu občine,
– tematska karta št. 7 “Zasnova sanacij“ se dopolni z območjem deponije nenosilnega materiala Tudruščica,
– tematska karta št. 12 “Zasnova osnovne rabe prostora“ se uskladi z dopolnjenimi prikazi kart št. 7 in 13,
– tematska karta št. 13 “Zasnova oskrbe rabe prostora“ se dopolni z možnim posegom na 1. območje kmetijskih zemljišč in se uskladi z dopolnjenimi prikazi iz kart št. 3 in 7.
Vse tematske karte kartografskega dela se dopolnijo s spremenjeno mejo Občine Žalec in z mejami novih občin Braslovče, Polzela, Prebold, Vransko in Tabor.
PROSTORSKE SESTAVINE SREDNJEROČNEGA DRUŽBENEGA PLANA
6. člen
Spremembe in dopolnitve so zaradi uveljavitve izjemnega posega na 1. območje kmetijskih zemljišč vsled predvidenih ureditev razvidne iz tabele, ki je sestavni del gradiva za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planov.
Tabela izjemnih posegov
-------------------------------------------------------------------------
Št.       Št. parcele     K.o.       Namen posega
posega
-------------------------------------------------------------------------
73       746, 744,      Prekopa     deponija nenosilnega
        741,                 materiala s trase
        737/2 – del             AC Arja vas–Vransko
-------------------------------------------------------------------------
7. člen
Za lokacije vodnih virov iz 4. člena tega odloka je potrebno sprejeti odloke o varstvenih območjih z zaščitnimi ukrepi in skladno z vsebino teh odlokov naknadno dopolniti prostorske sestavine planov Občine Žalec – za območje Občine Vransko.
PROGRAMSKA ZASNOVA ZA AVTOCESTNO VZDRŽEVALNO BAZO VRANSKO
8. člen
Opredelitev območja:
Programska zasnova obravnava gradnjo avtocestne vzdrževalne baze, ki se nahaja južno od avtocestnega priključka v Čepljah pri Vranskem. Ureditveno območje meri ca. 18,100 m2.
Razporeditev dejavnosti v prostoru:
Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu programske zasnove je namenjeno gradnji objektov vzdrževalne baze kot so garaže, skladišča posipa, olja, maziv, barv in lakov in spremljajočih objektov ter ureditev površin za poškodovana vozila, protioklepne ovire, parkirišča in manipulacijske površine.
Usmeritev za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednje usmeritve:
– obodna razvrstitev objektov vzdrževalne baze z osrednjo večjo manipulacijsko površino,
– ureditev dostopne ceste od priključka na regionalni cesti II. reda Ljubljana–Celje do območja avtocestne baze in nadaljevanje dovozne ceste ob vzhodni in delno južni meji ureditvenega območja do kmetije izven obravnavanega območja,
– uskladitev zasnove objektov s potrebami vzdrževalne baze,
– objekti so zidani z etažnostjo P oziroma P+1 in dvokapno streho, skladišča so v montažni oziroma kontejnerski izvedbi,
– obsaditev objektov garaž z visoko drevesno in grmovno vegetacijo.
Usmeritev za prometno, komunalno in energetsko urejanje:
– prometno omrežje: potek dovozne ceste od priključka na regionalno cesto II. reda do območja avtocestne baze po veljavnem lokacijskem načrtu za avtocesto Arja vas–Ločica pri Vranskem in nadaljevanje te ceste do kmetije na južnem delu območja,
– vodovod: prestavitev vodovoda, ki poteka po obravnavanem območju, skladno s pogoji upravljalca,
– kanalizacija: izgradnja lastne biološke čistilne naprave oziroma možnosti navezave na čistilno napravo pri motelu Grof za sanitarne in tehnološke odpadne vode, odvodnja meteornih vod v površinski odvodnik in predhodno očiščenje onesnaženih meteornih vod v zadostno dimenzioniranih lovilcih olj,
– elektrika: oskrba območja z električno energijo iz obstoječega omrežja in transformatorske postaje, ki jo je v primeru priključene moči ca. 230 kW potrebno zamenjati z nadomestno transformatorsko postajo skladno s pogoji upravljalca,
– telefon: priključitev območja na obstoječe telefonsko omrežje in ustrezna zaščita mednarodnega in medkrajevnega telefonskega kabla.
Usmeritev za varovanje okolja:
– varstvo pred požarom: določitev protipožarnih ukrepov skladno z veljavnimi predpisi,
– vodnogospodarstvo: upoštevanje minimalnega odmika načtrovanih objektov od zgornjega roba brežine reke Bolske, ki znaša 10 m, načrtovanje kota platoja avtocestne vzdrževalne baze nad koto 325,90 m z varnostnim nadvišenjem,
– bivalno in delovno okolje: upoštevanje veljavnih predpisov o varstvu okolja.
Zasnova zaporednosti gradnje:
– možnosti fazne izgradnje ob pogoju predhodne skupne prometne in komunalne ureditve.
PREHODNE STROKOVNE PODLAGE ZA DEPONIJO NENOSILNEGA MATERIALA TUDRUŠČICA
9. člen
Opredelitev območja:
Predhodne strokovne podlage obravnavajo deponije nenosilnega materiala, ki se nahaja južno od trase avtoceste Arja vas–Vransko, zahodno od vodotoka Tudruščica in vzhodno od poteka javne poti Prekopa–Stopnik. Celotna površina, namenjena za ureditev deponije nenosilnega materiala znaša 1,7056 ha.
Razporeditev dejavnosti v prostoru:
Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu programske zasnove je namenjeno za trajno deponiranje nenosilnega materiala iz trase avtoceste Arja vas–Vransko ob upoštevanju naslednjih usmeritev oziroma danosti:
– povečanje obstoječega griča, katerega sleme poteka od severovzhoda proti jugovzhodu, v smeri proti jugovzhodu in vzhodu in razširitev slemena tako, da na vrhu nastane manjši plato,
– dovoz na deponijo s trase po obstoječi makadamski poljski in gozdni cesti.
Usmeritev za krajinsko oblikovanje
Znotraj meje območja deponije veljajo naslednje usmeritve:
– pri oblikovanju terena je obvezno slediti obsoječemu slemenu, naklonu brežine ter odmiku od vodotoka,
– naklon brežin deponije na vzhodu in jugu ne sme presegati naklon 1:2;
– stiki deponije z raščenim terenom morajo biti oblikovani mehko, zaobljen mora biti tudi vrhnji rob deponije,
– pri sanaciji in ozelenjevanju deponije je potrebo upoštevati potek obstoječega gozdnega roba ter ga v primeru poškodbe sanirati,
– možna pogozditev predvsem strmih delov deponije, ki niso primerni za kmetijsko obdelavo;
Usmeritev za prometno in komunalno infrastrukturo:
– promet: ureditev dovoza na deponijo neposredno s trase avtoceste po obstoječi gozdni in poljski cesti, po končanem deponiranju ter za potrebe vzdrževanja deponije pa po poljski poti iz smeri javne poti Prekopa–Stopnik,
– vodovod: prestavitev in zamenjava cevi obstoječega vodovoda skladno s pogoji upravljalca,
– vodnogospodarstvo: upoštevanje minimalnega odmika spodnjega roba deponije od zgornjega roba desne brežine potoka in melioracijskega jarka, ki znaš 5 m, zagotovitev odvodnjavanja meteornih voda s površin deponije, načrtovanje pravilnih naklonov in obrobnih jarkov za odvod voda;
Usmeritev za varstvo okolja:
– bivalno, delovno in naravno okolje: obvezna rekultivacija območja po končanem deponiranju in sanacija tako, da bodo delno izboljšani pogoji za kmetovanje, da se bo povečal delež ravnine in da bo s pedološkimi lastnostmi prekrivnega sloja zemlje možna v prvi fazi ekstenzivna, v drugi fazi pa tudi intenzivna kmetijska proizvodnja, sprotna sanacija eventualnih poškodb med deponiranjem.
Zasnova zaporednosti gradnje:
– deponiranje nenosilnega materiala v prvi fazi,
– sanacija in rekultivacija območja v drugi fazi;
Ostali pogoji usmeritve:
– pri nadaljnji dokumentaciji in izvedbi območja je potrebno upoštevati vse pogoje in mnenja pristojnih soglasodajalcev, predvsem pa pogoje s področja geologije, vodnega gospodarstva, gozdarstva in kmetijstva.
10. člen
Ustrezno se spremeni in dopolnitvi grafično gradivo:
Kartografska dokumentacija
– s prikazom območij vodnih virov na listih PKN 1:5000 št.:
Gornji grad: 18, 19, 20, 27, 28, 29, 39, 40, 48
– s prikazom deponije nenosilnega materiala na listih PKN 1:5000 št.:
Gornji grad: 30
– s prikazom ureditvenih območij sprejetih prostorskih izvedenih načrtov na listih PKN 1:5000 št.:
Gornji grad: 29
– s prikazom poteka meje Občine Vransko na listih PKN 1:5000 št.:
Gornji grad: 17, 18, 19, 20, 27, 28, 30, 37, 38, 39, 40, 48, 49, 50
Celje: 11, 21
Grafično gradivo se dopolni s programskimi zasnovami za:
– avtocestno vzdrževalno bazo Vransko in s predhodnimi strokovnimi podlagami za:
– deponijo nenosilnega materiala Tudruščica.
11. člen
Če se v postopku priprave prostorskega izvedbenega akta za posamezni objekt, napravo ali prostorsko ureditev ugotovi, da je potrebno načrtovane ureditve zaradi funkcionalnega, okoljevarstvenega oziroma finančnega vzroka deloma spremeniti, se takšna sprememba šteje kot dopustna toleranca, kadar se z njo ohranjajo ali varujejo naravne in kulturne dobrine, ohranja naravni in kulturni značaj krajine, zmanjšuje obremenitve v okolje ter ne spreminjajo vpliv na načrtovani izgled območja.
KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03/007-99
Vransko, dne 29. junija 1999.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost