Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/1999 z dne 13. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/1999 z dne 13. 8. 1999

Kazalo

3212. Odlok o občinskih upravnih taksah Občine Vransko, stran 8680.

Na podlagi 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 1. člena, 3. člena in 4. člena zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 18/90, 33/90, 19/91, 20/91, 23/96), 29. člena in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 53/95), 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Vransko na 8. redni seji dne 10. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o občinskih upravnih taksah Občine Vransko
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok v Občini Vransko ureja obveznost plačevanja občinskih upravnih taks, taksne zavezance, višino in način plačila takse. Višina občinskih upravnih taks je določena v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Plačilo upravnih taks je predpisano za vse vloge, potrdila, sklepe, odločbe, pritožbe ter ostale spise in dejanja pri organih občinske uprave. Občinske takse se zaračunavajo za dejanja in spise, ki so določena v tarifi občinskih upravnih taks.
3. člen
V odločbi ali listini, za katero je bila plačana upravna taksa, je potrebno navesti da je bila taksa plačana, v kakšnem znesku in po kateri tarifni številki.
II. TAKSNI ZAVEZANCI
4. člen
Zavezanci za plačilo upravne takse so fizične in pravne osebe, ki s svojimi vlogami začnejo postopek ali zahtevajo opravilo dejanj, določenih v taksni tarifi.
Za občinske upravne takse veljajo oprostitve in olajšave, ki jih določa zakon o upravnih taksah.
III. DOLOČITEV OBČINSKIH UPRAVNIH TAKS
5. člen
Taksne obveznosti so določene v točkah. Vrednost točke z dnem uveljavitve tega odloka je 15 SIT in se sproti usklajuje z višino vrednosti točke, določene za republiške upravne takse določene po zakonu o upravnih taksah, ki jo objavlja Vlada Republike Slovenije v Uradnem listu RS.
Pri odmeri takse je osnova za izračun vrednost točke, ki velja na dan nastanka obveznosti.
IV. NAČIN PLAČILA UPRAVNIH TAKS
6. člen
Občinske upravne takse se plačujejo v gotovini. Takse se plačujejo takrat ko nastane taksna obveznost. Občinski organ ne sme sprejeti vloge ali zahteve, za katero ni bila plačana upravna taksa.
Taksna obveznost nastane;
– za vloge, takrat, ko se izročijo; če so dane na zapisnik, takrat, ko se zapisnik napiše;
– za odločbe, dovoljenja in druge listine, takrat, ko se vloži zahteva za izdajo;
– za upravna dejanja, takrat, ko stranka zahteva, naj se opravijo.
Če vloga ali zahteva za katero ni plačana občinska upravna taksa, prispe po pošti, pristojni delavec občinske uprave pošlje taksnemu zavezancu opomin, naj v sedmih dneh od sprejema opomina plača redno takso in takso za opomin.
7. člen
Če taksni zavezanec tudi po opominu ne poravna takse, se postopek ne uvede oziroma se mu odločba ali drugi akt ne izda.
8. člen
Kdor je plačal takso, ki ni predpisana v tem odloku, ali je plačal večjo takso, kot je določena v taksni tarifi ima na podlagi pisnega zahtevka pravico do vračila preveč plačane takse.
9. člen
Tuji državljani imajo ob pogoju vzajemnosti enake pravice in obveznosti kot slovenski državljani.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
Nadzor nad izvajanje odloka o občinskih upravnih taksah je v pristojnosti župana ali na podlagi njegovega pooblastila v pristojnosti tajnika občine.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03/008-99
Vransko, dne 10. junija 1999.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
             TAKSNA TARIFA

              I. VLOGA

            Tarifna številka 1

                          taksa v točkah

Za prošnje, zahteve, predloge, prijave,
priglasitve in druge vloge, če ni v tej tarifi
predpisana kakšna druga taksa                  10

Taksa se ne plača za poznejše vloge, ki se
navezujejo na že vloženo zahtevo.

            Tarifna številka 2

Za vlogo, s katero stranka zaprosi za koncesijo        160

            Tarifna številka 3

Za vloge o odkupu, menjavi, najemu družbene
lastnine v splošni rabi in za vlogo o odkupu, menjavi,
najemu nepremičnine družbene lastnine, ker je
imetnik pravice uporabe Občina Vransko             150

            Tarifna številka 4

Za vlogo o izdaji mnenja o podaljšanju obratovalnega
časa za gostinske dejavnosti                  10

            Tarifna številka 5

Za vlogo o izdaji soglasja za prireditve            50

            Tarifna številka 6

Za pritožbo zoper odločbo in sklep, izdan v upravni
stvari                             50


             II. POTRDILA

            Tarifna številka 7

Za potrdila izdana na podlagi uradnih evidenc, če ni
drugače določeno                        20

            Tarifna številka 8

Za izdajo potrdila o vrsti rabe po veljavnem družbenem
planu in prostorskih izvedbenih aktih občine          100

            Tarifna številka 9

Za vsa potrdila, za katera ni predpisana posebna taksa     20


             III. ODLOČBE

            Tarifna številka 10

Za izdajo odločbe o obratovalnem času trgovin,
gostiln in dovoljeno prodajo izven poslovnih prostorov     20

Za odločbo o pritožbi se ne plača taksa

            Tarifna številka 11

Za vse odločbe za katere ni predpisana posebna taksa      50


              IV. OPOMIN

            Tarifna številka 12

Za opomin za plačilo takse od zneska neplačane takse:

1. do 75 točk                          20

2. od 75 točk                          50


AAA Zlata odličnost